Keek op de week 12

Een week van overleggen en bijeenkomsten met verschillende onderwerpen zoals gemeenschappelijke regelingen, verkeersoverlast Nyesyl, bewoners en ondernemers die zich zorgen maken over de proef autoluw Sneek, gebiedsaanpak Idzega in het kader van nationaal en Fries programma landelijkgebied en de rol van de gemeente SWF hierin. Allemaal interessant maar op een technocratische manier onder de aandacht van de raadsleden gebracht naar mijn mening. En dan natuurlijk de naweeën van de verkiezingsuitslag die ook de landelijke partijen in de gemeenteraad aan het denken moet zetten.

Nieuw Sociaal is tegen vele gemeenschappelijke regelingen. Tegen omdat de democratische besluitvorming niet gedaan kan worden of alleen maar achteraf. Vaak is het tekenen bij het kruisje wanneer er meer geld nodig is. Wettelijk is een gemeente verplicht om deel te nemen aan sommige G.R., denk aan de veiligheidsregio die in corona tijd veelvuldig in het nieuws is geweest en heel goed gewerkt heeft voor alle gemeenten in Fryslân. Om hier verandering in te brengen is er een nieuwe wet in werking getreden waarop alle deelnemende gemeenten in Fryslân een zienswijze kunnen indienen. Dit is een proces wat tijd kost, maar het risico loopt wat vertragend en kostenverhogend gaat werken. Door het instellen van een adviescommissie vanuit de 18 verschillende gemeenteraden ontstaat er een tussenlaag wat voor ons nooit de bedoeling kan zijn. Wordt vervolgd.

De verkeersoverlast Nyesyl is een jarenlang probleem wat maar niet wordt opgelost. De maatregelen die door de jaren heen zijn genomen lossen niets op. Het sluipverkeer is de belangrijkste oorzaak van de overlast. Daarnaast is de inrichting van de weg een probleem. Ook de routeplanners zorgen voor verkeer wat niet langs deze route hoort te gaan. Dit zelfde speelt o.a. in Offingawier. De wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen. Wij zullen de wethouder hier kritisch op blijven volgen.

Interessant is de het plan rondom Idzega, Gaastmeer Oudega, Oudegaasterbrekken. Het plan jaren geleden door de lokale boeren en de dorpen opgezet en tot uitvoering gebracht. Een initiatief ontstaan omdat men jaren terug al wist dat water boeren en natuur niet zonder elkaar kunnen. Vanuit de basis van dit initiatief worden plannen ontwikkeld voor de hele gemeente SWF en ver daarbuiten. Het risico hierbij is, nu de overheid het initiatief van de inwoners boeren en andere belanghebbenden overneemt de betrokkenheid van deze mensen afneemt en dit moet worden voorkomen. Ook de kosten van overhead zoals projectleiders, communicatieadviseurs enz. kunnen een belemmering zijn om tot uitvoering te komen van de plannen die nu klaar liggen. Laat de basis van onderop, leidend zijn voor de verdere gebiedsontwikkeling van Fryslân en ver daarbuiten.

Autoluw Sneek. Het plan van het college van B&W om vanaf oktober 2023 de pilot te starten voor het afsluiten van bepaalde toegangswegen naar de binnenstad van Sneek. Wij krijgen veel reacties van inwoners ondernemers die zich niet gehoord voelen in de voorbereiding en het besluit van deze Pilot. Nieuw Sociaal wil deze mensen gelegenheid geven om iedereen de kans te geven om haar of zijn mening te laten horen over deze Pilot. Dit doen wij in een open fractievergadering op maandagavond 27 maart in het Bestjoershus Marktstraat 1 in Sneek. Tijd 19.30 uur tot 21 uur. Dit omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 11

Wat een week! Met een verkiezingsuitslag die historisch is en ongewoon in Nederland.

De kiezer heeft gesproken. En de kiezer heeft altijd gelijk. De onvrede over de huidige politiek is duidelijk geworden; mede door de prima opkomst van de kiezers bij deze provinciale en waterschapsverkiezingen.

De BBB heeft op een sympathieke en respectvolle manier de mensen uit de stad en het platteland samen gebracht door de problemen en de zorgen van de mensen bij naam te noemen.  Op een manier die voor iedereen herkenbaar is. Met argumenten die helder en duidelijk zijn. Met als voornaamste boodschap:  de inwoners van Nederland willen gehoord en gezien worden door de overheid, door de politiek!

Hoe nu verder? De huidige politiek kan niet om deze verkiezingsuitslag heen. Het betekent dat de overheid anders moet gaan werken en op een andere manier besluiten moet gaan nemen. Dit vraagt een andere manier van denken en doen. De overheid zal dienstbaar moeten zijn aan haar inwoners, terug naar waar de overheid ooit is voor ingericht.

Ambtenaren

Dit kan de politiek niet alleen. Waar nu ook anders moet worden gewerkt is bij de vierde macht! Dat zijn de ambtenaren, die in dienst zijn van de samenleving. Het anders gaan werken moet uitmonden in het meer in persoonlijk  gesprek gaan met de samenleving om op die manier beleid en visie te maken waar ook draagvlak voor is. .

Wanneer Commissaris van de Koning Brok op de vraag van journalisten op welke manier nieuwe statenleden worden voorbereid op hun taak, aangeeft  dat er al een programma klaar ligt waarin  aangegeven wordt op welke manier de politiek werkt in  Provinciale Staten en wat de werkvormen zijn, dan blijkt hieruit de hang naar het bestaande. Hoe kan de voorzitter van de Friese Staten op deze manier reageren op een verkiezingsuitslag die om andere werkvormen schreeuwt? Heeft de huidige commissaris niet door dat de huidige werkvormen niet meer kunnen? Geef de BBB de ruimte om aan te geven op welke manier de vierde macht zich zal moeten aanpassen aan de veranderingen in de politiek.

En wij?

Voor Nieuw Sociaal betekent deze verkiezingsuitslag een bevestiging van haar bestaan in de gemeenteraad van SWF. Wij zijn geen onderdeel van BBB, maar  een onafhankelijke beweging/partij, opgericht vanuit de denkrichting van Pieter Omtzigt. Wij herkennen ons wel in  de manier van politiek bedrijven van de BBB. De lokale gemeenschap betrekken bij planvorming en ontwikkeling. Geen verborgen agenda’s. Open en transparant het gesprek aangaan met de samenleving. Investeren in  de ambtelijke organisatie, die minder technocratisch en bureaucratisch moet werken en zich vooral in moet  gaan zetten op de realiteit in de samenleving.

Gemeenteraad

Voor de raadsleden in de gemeente betekent deze uitslag ook iets; namelijk dat zij geen kopie zijn van Kamerleden van welke partij dan ook. Zij hebben een eigen lokale verantwoordelijkheid, van waaruit zij zich dienstbaar inzetten voor de samenleving. De realiteit zien en benoemen. Niet verschuilen achter onduidelijke wet- en regelgeving maar daadkracht tonen door vraagstukken op te lossen. Dit vraagt een andere manier van denken en doen van politiek en de vierde macht samen.

Dit gaat niet van vandaag op morgen veranderen. Maar het signaal van de verkiezingen  op 15 maart is helder en de politiek is verplicht om dat uit te gaan voeren. Als Nieuw Sociaal zijn wij al bezig met de uitvoering van deze opdracht. Samen met de leden en het bestuur zetten wij deze opdracht door, want: JIJ STAAT CENTRAAL BIJ NIEUW SOCIAAL.

 

Keek op de week 10

Deze week stond in het teken van de Raadsvergadering met op de agenda oa Gebiedsvisie de Potten en niet minder belangrijk de Businesscase Wurklearbedriuw Fryslân-West. Natuurlijk gaan er weken, maanden soms wel jaren vooraf aan de besluitvorming welke deze week van de Raad werd verwacht. Zoals Gebiedsvisie de Potten, deze werd door de Raad in 2019 van de agenda gehaald omdat niet alle belanghebbenden betrokken waren bij de totstandkoming van het stuk. Jammer dat er door zoiets vanzelfsprekend voor ons als Nieuw Sociaal zoveel tijd verloren is gegaan. Voor vele inwoners van onze gemeente is De Potten is een prachtig recreatiegebied en volgens ons heeft dit gebied echt een upgrade nodig. Het is nu een onsamenhangend geheel en dat is zonde. Vele gesprekken hebben plaatsgevonden en ook is er onvrede ontstaan en de daarop volgende discussievoering is niet altijd als prettig is ervaren, erger nog sommige hebben het als intimiderend ervaren. In het Doarpshus van Offingawier hebben we als Nieuw Sociaal de tijd genomen om te luisteren en de zorgen aangehoord en besproken. Het recreatiegebied wordt in de zomer, herfst, lente en winter door zeer veel inwoners en toeristen bezocht en straalt nu niet uit wat het uit mag stralen. Te weinig beleving voor de recreant zonder portemonnee, te weinig beleving voor de toerist die niet meer alleen een hele week wil zeilen maar afwisseling zoekt, te weinig beleving voor de RCN bezoeker die graag in dit recreatiegebied op en om het Potten een wandeling maakt waar ook wat te zien en te beleven is. De gebiedsvisie is goedgekeurd. Een fractie stemde tegen en de overige fracties willen de gebiedspartners met elkaar verder in gesprek laten gaan onder begeleiding van de gemeente. Vanaf nu naar voren kijken, samen plannen maken en in de synergie van 1+1 = 3 elkaar versterken.  De natuur krijgt door de hernieuwde visie haar verdiende ruimte, de ondernemer mag weer ondernemer na jarenlang stil te hebben gestaan. De gebiedspartners willen we meegeven ook goed  te luisteren naar de wens van de hedendaagse recreant. Deze zoekt met zoekcriteria als duurzaam, circulair en streekproducten. Allemaal kansen om met natuurorganisaties en ondernemers de natuur met respect te behandelen en de bezoekers te laten zien hoe prachtig mooi ons Pottengebied is. We blijven het volgen.

Dan het Wurklearbedriuw: De weg ernaar toe kent enkele obstakels en deze moeten benoemd en opgelost worden. De naam leerwerkbedrijf vraagt om anders denken wanneer het gaat om de sociale werkvoorziening. Jongeren met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt op het moment dat zij van school komen, bezitten vaak competenties en kwaliteiten die heel goed kunnen worden geleerd binnen het werkleerbedrijf. Ons verzoek is om hierin te investeren en de verbinding te maken met het onderwijs. We maken ons als Nieuw Sociaal zorgen over het feit dat alleen Pastiel als begeleidingsorganisatie en coaching van deelnemers aan het leerwerkbedrijf. Dit maakt het leerwerkbedrijf kwetsbaar omdat er zoveel meer expertise nodig is om mensen op de juiste manier te begeleiden naar werk in eerste instantie en daarnaast mee te laten doen aan andere werkvormen zoals mogelijk is bij de Wurkjouwer. Wees creatief en ga voor de mensen, kijk ook naar de groep mensen die wellicht via het Wurklearbedriuw een weg (terug) naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Nog 2 laatste punten deze week. Er heeft een wettelijk voorkeursrecht plaatsgevonden op de grond waar nu Jongeneel is gevestigd. Het voorkeursrecht is de afgelopen periode, vinden wij als Nieuw Sociaal, onterecht en wellicht ook onnodig toegepast. We vinden dit recht iets wat niet past in een respectvolle relatie tussen ondernemer en gemeente. Daarom hebben wij als Nieuw Sociaal een stemverklaring afgegeven. We willen hiermee het signaal afgeven, wij kunnen deze wet niet veranderen, echter wel het geluid laten horen

Als laatste het amendement van Nieuw Sociaal welke we samen met GBTL bij het Raadsvoorstel ‘Verordering Bijdrageregeling minima hebben ingediend. Hier vonden we de steun van enkele fracties waaronder de PvdA. We zien dat er jarenlang geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden en dat de armen armer worden en dat mag niet gebeuren. We willen nu actie. Wij zien ruimte om dit te dekken, echter de meerderheid van de Raad wil wachten op het armoedebeleid. Natuurlijk is dat niet minder belangrijk. Echter het kind welke recht heeft op deze bijdrageregeling om te kunnen sporten heeft nu al te maken met bijvoorbeeld een verhoging van haar contributie van 120 naar 140 euro en hoe zal een gezin waar iedere 10 cent moet worden omgedraaid opeens een extra 20 euro vandaan halen. Er is geen tijd te verliezen. We hadden we de wethouder ook een toezegging verwacht van een eenmalig inflatiecorrectie en bij het armoede beleid een structurele oplossing. Heel vervelend te bemerken dat we liever de regels volgen dan de inwoner snel (tijdelijk) te helpen.

Komende week gaan we oa gesprekken voeren over Sporthart Bolsward, Autoluwe Binnenstad Sneek. Dit zijn zaken die de komende tijd onze aandacht zullen krijgen. Wil jij je laten horen? Neem contact met ons op en we luisteren graag hoe jij erin staat. J.engelmoer@sudwestfryslan.nl

Keek op week 9

De week van de voorjaarsvakantie voor veel mensen. Kinderen zijn vrij en ook ouders nemen een dag vrij om met de kinderen of met anderen iets anders te gaan doen dan wat men gewoon is om te doen. Pake en Beppe worden ingezet om een dagje op te passen, geweldig dat dit kan en dat Pake en Beppe hier tijd voor willen en kunnen vrij maken. Het is een rijkdom wanneer je als kind samen met Pake en Beppe iets kunt doen, anders dan met de ouders en anders dan op school. Generaties hebben elkaar echt nodig om van elkaar te leren, de normen en waarden die bij Pake en Beppe toch anders zijn dan thuis. Bij Beppe en Pake mag net iets meer, dan wat thuis niet mag en dat maakt het zo anders zo waardevol. Het samenleven, de waarde van dit samenleven, van verschillende generaties in de huidige samenleving zijn we kwijt geraakt door de doorgeslagen ik, ik, ik, maatschappij. Ouderen worden gezien als een kostenpost, worden op geld gezet en de samenleving mag er niet teveel last van hebben en de ouderen mogen vooral niet teveel kosten!

Begrijpt de politiek niet dat de oudere generatie zich altijd heeft ingezet voor het welzijn en de welvaart waarin wij nu kunnen en mogen leven? Beseffen politici niet dat ook zij ooit deel uit gaan maken van die oudere generatie? De kennis en ervaring van de ouder wordende mens is de basis voor de toekomst ons zelf en wij mogen dit doorgeven aan onze kinderen. Wij hebben elkaar zo hard nodig als verschillende generaties, kijk naar de problemen op de arbeidsmarkt. De kennis op vele terreinen is er niet meer of is afgedaan met, dit hebben we toch niet meer nodig en kunnen we vergeten. Bedenk wel dat de basis van veel problemen die nu spelen, als oorzaak hebben dat wij de basis, het doel waarom iets ooit is bedacht, totaal vergeten zijn. De politiek moet zich afvragen waar de huidige wet en regelgeving ooit voor bedoelt is. Is de bedoeling ooit gehaald, of maken we maar weer aanvullende wetten en regels? Het gevolg zien we nu gebeuren door het wout van wetten en regels op dit moment, blokkeert de ene wet de andere wet en de ene regel de andere regel. Zonder rechterlijke uitspraken lijkt er niets meer mogelijk. Wie regeert er eigenlijk in Nederland, de tweede kamer, het kabinet of de rechterlijke macht? Door samen met verschillende generaties samen te werken, te luisteren naar elkaar en vooral elkaar in waarde te laten als mens. Dan is het mogelijk om terug te keren naar de basis, waarom hebben we ooit dat gedaan en wat was het doel en zijn de doelen gehaald.

Op deze manier wil Nieuw Sociaal politiek terug brengen naar de basis, de inwoners, de mensen waarvoor wij zijn gekozen om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Nieuw Sociaal heeft mensen nodig die mee willen denken en mee willen doen om de nodige veranderingen in gang te kunnen zetten. De basis is gelegd met nieuwe leden in het bestuur van de vereniging Nieuw Sociaal. Voorzitter de heer Pier Rozema uit Sneek, Andrea Beunk- Teders Jutrijp en Wietske Reitsma- Stoffelsma Heeg doen samen het secretariaat. Tineke Postma-Tuinstra Gauw is penningmeester/ ledenbehartiging. Thomas Kroon Sneek is algemeen bestuurslid. Rob Goedhart Koudum ondersteunt sociale media Facebook enz. Een bestuur is nodig om als vereniging/partij iets te kunnen betekenen in politiek Nederland. Leden zijn nodig om de politiek terug te brengen waar deze voor bedoelt is namelijk het welzijn van alle mensen. Daarom, JIJ staat centraal bij Nieuw Sociaal!

Keek op de week 8

De week van de campagnestart voor de verkiezingen op 15 maart voor provincie en waterschappen. De week van de uitkomst van de Enquête over de gaswinning in Groningen en de negatieve gevolgen hiervan. De week van 1 jaar oorlog Rusland Oekraïne waar geen einde op korte termijn mogelijk lijkt. Dit zijn enkele onderwerpen die de aandacht krijgen in de media. Dit zijn grote onderwerpen die door mensen worden ontwikkeld en daarmee ook door mensen in stand worden gehouden. Het gaat altijd om mensen. Wij mensen zorgen zelf voor aandacht en nieuws. Wij mensen zorgen zelf voor oorlog en ellende. Wij mensen willen zelf verkiezingen om de democratie haar werk te kunnen laten doen. Wij mensen zetten in op de waarden, de democratie, van het vrije westen. Waarden die het meer dan waard zijn voor ons als mensen, om te verdedigen en ons hier volledig voor in te zetten.

Dat verdedigen van de democratie, de vrijheid van denken en doen, is in een democratie zelf ook hard nodig. Wanneer wij kijken naar ons eigen Nederland zien wij dat de ontevredenheid in de samenleving toeneemt. Mensen voelen zich niet gehoord wanneer het gaat om onderwerpen die zij belangrijk vinden. De tweedeling maakt dat mensen niet mee kunnen doen aan de basisvoorwaarden waar de democratie voor staat. De oorzaak van deze ontevredenheid laat zich zien in het aantal partijen dat mee gaat doen aan de Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart!

Nieuw Sociaal is ontstaan omdat de democratische manier van besturen en het maken van beleid door gemeente, provincie en landelijke overheid, niet past in de realiteit waar mensen iedere dag mee te maken hebben. Politieke partijen zeggen in verkiezingstijd dat we moeten veranderen, dichter bij de mensen, eenvoudiger maken van wet en regelgeving, luisteren naar de inwoners enz. Na de verkiezingen blijkt dat er niets verandert, waardoor de kiezer zich niet gehoord voelt en daarmee het vertrouwen in de politiek kwijt raakt. Deze vorm van niet gehoord worden als burger is de bedreiging voor de democratie in Nederland en heel Europa.

Nieuw Sociaal wil van onderop, dus vanuit de lokale politiek dat veranderingen die nodig zijn wel worden gehaald en uitgevoerd. In de gemeente beginnen met het veranderen van lastige en onwerkbare wet en regelgeving is de start om dit door te voeren naar andere overheden als provincie en Den Haag. Noem de woningbouw op het platteland, de huidige wet en regelgeving blokkeert initiatieven die er zijn in de dorpen en wijken. De sociale werkvoorziening, ongeveer 50 mensen die op een wachtlijst staan, thuis zitten en daardoor niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat is de oorzaak, dat er schoolontbijt op basisscholen nodig is?

We weten niet wat de reden is dat dit nodig is, we doen dit maar om een pleister te plakken, maar we lossen niets op. De gemeente kent haar inwoners. Hebben allerlei vormen van hulp en ondersteuning ingericht om mensen te helpen en de oorzaak van hun zorgen en problemen op te lossen. Door een lokale aanpak van deze zorgen en problemen kan dit opgelost worden is de overtuiging van Nieuw Sociaal. Het gaat om het welzijn van mensen, mensen die allemaal anders zijn en heel goed zelf weten wat nodig is om goed te kunnen leven waarbij ieder volledig kan meedoen in de democratie, de samenleving waarin wij samen mogen wonen, leven en werken. Daarom, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 7

De week van informatiebijeenkomsten en overleg ; Geitenboeren, inclusie en daarnaast het lastige dossier Werkbedrijf Fryslân West / Empatec. De geitenbedrijven lopen aan tegen de regels van bestemmingsplan en procedures. In Scharnegoutum is de bestemming van de boerderij, agrarisch bestemming ooit omgezet in een bedrijfsbestemming.  Omdat de bestemming niet duidelijk is kunnen hier geen geiten worden gehouden. De gemeente gaat de bestemming wijzigen, dit heeft tijd nodig gezien de procedures. In Raerd wil het bedrijf uitbreiden naar meer dan 1000 geiten. Dit vraagt om een nieuwe procedure. Tot 1000 geiten geldt andere wet en regelgeving dan wanneer meer dan 1000 geiten worden gehouden. Het gevolg is dat de betreffende Boer opnieuw de procedure moet volgen om een nieuwe vergunning te kunnen krijgen. De huidige wet- en regelgeving en dan vooral de mogelijke ziekteverschijnselen (longontstekingen) in de omgeving kunnen voor vertraging zorgen in de vergunningverlening voor dit bedrijf. Het RIVM heeft nog geen duidelijke regelgeving. Daarentegen voorziet en geitenboer in een behoefte binnen de huidige voedselketen. Zo wordt geitenmelk gebruikt voor babyvoeding en draagt bij aan het welzijn van mensen die te maken hebben met verschillende allergieën.

Inclusie; een breed onderwerp wat gaat over wie wij zijn als mensen en op welke manier wij met elkaar omgaan. Dan gaat het over lichamelijke beperking, geestelijke beperking, buitenlanders, geaardheid en zelfs over de Friese taal, wanneer kun je deze wel Fries of niet gebruiken. Dit onderwerp is heel persoonlijk. De ene persoon is toleranter dan de andere wat ook te maken heeft met opvoeding of is meegekregen vanuit huis. Dat wij rekening met elkaar moeten houden in ons gedrag en houding naar anderen heeft ook te maken met bewustwording. Mensen in een rolstoel zijn zichtbaar maar mensen met een geestelijke beperking niet altijd. Ook zijn er vooroordelen over nieuwe Nederlanders. Is het aan ons om te oordelen over iemand wanneer deze een andere geaardheid heeft dan wat wij normaal vinden? Wij, Nieuw Sociaal, zijn van mening dat INCLUSIE eigenlijk geen discussie moet zijn. Respect voor elkaar moet normaal zijn. Niemand bepaalt zelf waar en hoe men geboren is. Het gaat om mensen, iedereen telt mee.

Empatec; een boeiend en lastig onderdeel van de politiek in SWF. Samen met de gemeenten Harlingen, Fryske Marren en de Waadhoeke, zijn wij eigenaar van het sociaal werkbedrijf. De raadsenquête uit 2021 heeft laten zien dat er veel zaken niet goed zijn gegaan in de bedrijfsvoering en de controle door de betreffende gemeenten. Dit heeft het tot veel onrust geleid bij de werknemers van Empatec en de mensen waar het echt omgaat. Het college van B&W wil door met Empatec, samen met de andere drie gemeenten. De belangrijkste reden is dat de kosten van opheffen en uittreding uitkomen op € 52 miljoen. Het verliezen van kennis en ervaring van de mensen binnen het huidige Empatec, de werkleiders en bestuurders. De ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening veranderen de komende jaren. Het SW bedrijf moet veranderen, naar een werkleerbedrijf,  samen met andere partners als onderwijs en ondernemers. Door beter en meer te kijken naar competenties van mensen te kijken wat men wel kan. De controle van de raad wordt anders en de raad krijgt meer inzicht in het wel en wee van Empatec als onderneming. Niet achteraf bij het kruisje tekenen, maar de raad wordt betrokken bij de bedrijfsvoering van het werkleerbedrijf Empatec. De gemeente SWF is de grootste gemeente en heeft de meeste mensen die gebruik maken van de WSW, mensen die werkzaam zijn bij Empatec. SWF krijgt in de stemverhouding een grotere rol welke overeenkomt met de inbreng en financiële bijdrage. Wij Nieuw Sociaal gaan inzetten op het borgen van de voorwaarden om inzicht en inspraak te garanderen wat nodig is. De rust en het vertrouwen moet terug binnen dit prachtige bedrijf en de werknemers moeten de aandacht krijgen die zij verdienen. De uitkomsten van de raadsenquête zijn verwerkt in de nieuwe plannen op weg naar de toekomst voor Empatec. Nieuw Sociaal ondersteunt deze voorstellen al moeten er nog wel stappen gezet worden. Het gaat om mensen. Daarom, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal

Keek op de week 6

Een nieuw week die begint met slecht nieuws, een grote natuurramp in Turkije en Syrië. Een ramp met nog meer ellende in een deel van de wereld waar mensen het, door oorlog en geweld, al moeilijk genoeg hebben om te overleven. Het raakt ook mensen die in onze gemeente wonen. Op scholen en ander plaatsen komen initiatieven op gang om de mensen in het thuisland te kunnen helpen en ondersteuning te bieden. Initiatieven van particulieren, kerken en anderen die laten zien dat de samenleving in staat is om samen te werken om anderen te helpen wanneer dit nodig is. Dit zonder dat er gekeken wordt naar geloof achtergrond of identiteit, zonder voorwaarden vooraf. Waarom is een ramp nodig om dit samen te kunnen bereiken?

Ook de week waarin Nieuw Sociaal haar eerste ledenvergadering houdt in het dorpshuis De Wier in Offingawier. Nieuw Sociaal is een vereniging waar leden aangeven wat zij belangrijk vinden om in te brengen in de gemeenteraad en daarbuiten. De eerste concrete stappen richting een volwaardige politieke partij zijn gezet. Dit kan alleen wanneer er een groep mensen is die zich hiervoor willen inzetten en die zijn er gelukkig. Wij staan voor het algemene belang, de inwoners. Door samen tot overleg en besluitvorming te komen over vele zaken die in de gemeente aan te orde zijn of komen. Dit kan op verschillende manieren, zoals de denktank van Nieuw Sociaal waar verschillende actuele  onderwerpen aan de orde komen en waar aandacht voor moet komen. Deze eerste ledenvergadering is de basis om als vereniging het andere geluid te laten horen op weg naar goede besluitvorming in de gemeenteraad.

Vanuit de denktank is ook het Politiek Café ontstaan. Dit initiatief is bedoeld om de inwoners te betrekken bij actuele onderwerpen die spelen in hun buurt. Deze week kwamen de thema’s Pottenvisie en de verkeersproblematiek in Offingawier daarin aan de orde. In dorpshuis De Wier waren meer dan vijftig belangstellenden aanwezig. Aan de hand van stellingen is de Pottenvisie behandelt. Ondernemers hebben aangegeven wat voor hen de motivatie is om het Pottengebied te herontwikkelen en te moderniseren en op welke manier. De natuurorganisaties geven aan op welke manier de natuur op een goede manier meegenomen moet worden in de Pottenvisie. De inwoners en belangstellenden geven aan wat voor de toekomst belangrijk is. Ze geven daarbij hun mening over de plannen voor de Potten.

Ook over de verkeersproblematiek in Offingawier wordt op een open en eerlijke manier aan de orde gesteld. Er is draagvlak voor herontwikkeling van de Potten met enkele aandachtspunten wanneer het gaat om het organiseren van activiteiten in dit gebied. De verkeersproblematiek ligt gevoelig wanneer het gaat over de gepresenteerde kaartjes waar twee varianten zijn aangegeven over de route van een mogelijk rondweg vanaf de rondweg Sneek. De zorg over het verplaatsen van verkeerstromen naar de omliggende dorpen en het overige buitengebied  kwam meerdere keren naar voren. Het aanleggen van een rondweg is niet de enige oplossing die bekeken moet worden om de verkeersproblematiek in Offingawier aan te pakken en beter te beheersen. Opmerkingen uit de zaal zijn o.a. ook handhaving op snelheid en het aanleggen van een fietspad door Offingawier waardoor verkeersstromen gescheiden worden en de veiligheid verbeterd voor iedereen.

Het sluipverkeer is de grootste veroorzaker van de verkeersproblematiek vindt men in Offingawier. Voorstellen om de Butlanswei anders in te richten, waardoor deze weg minder aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer, is ook een opmerking die regelmatig wordt gemaakt. Het resultaat van dit Politieke Café is dat de verschillende meningen serieus worden meegenomen om tot een goed besluit te komen in de raad van SWF. De raad moet duidelijke keuzes maken voor de lange termijn over deze beide onderwerpen. Niet alles is mogelijk maar zorg als politiek voor duidelijkheid en perspectief voor alle betrokkenen. Omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 5

De week van het vaststellen van de programmabegroting op gesteld door het college voor 2023. Besluit sluiting van de school Easterwierum, voorkeursrecht gronden Oppenhuizen en Easterein door de gemeente, het college. Belangrijke onderwerpen die gaan over het welzijn en het belang van de inwoners op korte en lange termijn. De programmabegroting bedoelt om zaken vast te leggen met daarbij ook het nodige geld is een pittige bezigheid.

De inbreng van Nieuw Sociaal is het voorstel om het ontbijtproject op de basisscholen af te bouwen. Wij zijn van mening dat dit niet moet kunnen in een land als Nederland. Eerst zijn het twee scholen die vanuit een Pilot meedoen aan dit project. Nu zijn het acht scholen die zich aansluiten bij dit project wat door de landelijke overheid en het Rodekruis wordt gefaciliteerd, de gemeente mag het samen met de scholen uitvoeren. Wij hebben via een motie gevraagd om eerst de oorzaak vast te stellen waarom kinderen zonder ontbijt op school komen. De oorzaak aanpakken, samen met de ouders verzorgers en de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van het ontbijt te laten bij de ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er zoveel regelingen binnen de gemeente en de landelijke overheid waar geen gebruik van wordt gemaakt. Kijk naar wat er is en zet die regelingen goed in, voordat wordt overgegaan naar projecten als het schoolontbijt! Het college en andere partijen geven aan dit ook te zien en erkennen dit wel, maar vinden niet dat wij als gemeente een duidelijk geluid moeten laten horen dat dit ontbijtproject ingezet en doorgezet moet worden. Dus doorgaan met pleisterplakken en het probleem niet oplossen.

Het andere punt belijning buitengebied in het kader van verkeersveiligheid kan ook geen steun vinden in de raad. De wethouder wil hier geen prioriteit aangeven en houd vast aan het ingezette beleid wat leidend is. Wel investeren in verkeersveiligheid in de grotere plaatsen en steden, maar niet in het buitengebied en dat moet veranderen vindt Nieuw Sociaal.

De discussie over de sluiting van de school Easterwierum in de raad is er niet. Men erkent dat de route naar de sluiting niet goed is gegaan, ook de rol van de gemeente hierin is niet goed geweest erkend ook het college. Nieuw Sociaal heeft een voorstel gedaan om op korte termijn het nieuwe huisvestingplan basisonderwijs vast te stellen met daarin duidelijk aangegeven dat de regio, het buitengebied, recht heeft op een volwaardige onderwijsvoorziening passend bij de huidige tijd. Met daarbij ook een BSO TSO en alle andere voorzieningen waar ouders gebruik van kunnen maken. De situatie in Easterwierum is ontstaan door slechte communicatie, het niet nakomen van de afspraak om te onderzoeken of een nieuwe Streekschool in deze regio mogelijk kan worden gemaakt. De inwoners van Easterwierum voelen zich niet gehoord en zijn het vertrouwen in de onderwijskoepel KYK en de gemeente helemaal kwijt. Nieuw Sociaal is van mening dat een volledige onderwijsvoorziening in deze regio aanwezig moet zijn voordat Easterwierum sluit en de verbouw van de school in Bozum gaat beginnen. Een goed voorbeeld is de Mienskipsskoalle in de Lege gean.

Het voorkeursrecht op de gronden in Oppenhuizen heeft veel rumoer gegeven bij bedrijven en omwonenden. De eigenaar van de grond waar het omgaat heeft het aanbod gedaan om te kijken naar alternatieve locaties die ook in het bezit zijn van deze eigenaar. Het college houdt vast aan het opleggen van dit voorkeursrecht op dit perceel, wat niet op draagvlak steunt vanuit de directe omgeving. Nieuw Sociaal heeft geprobeerd het college en de overige partijen mee te laten stemmen om het voorkeursrecht niet in te zetten voor deze percelen en in overleg te gaan met de eigenaar voor alternatieve locaties in Oppenhuizen. Het college en de raad hebben dit afgewezen omdat het voorkeursrecht volgens hen betekend dat de gemeente de eerste koop wil, mocht het ooit verkocht worden. Dit kan wettelijk zo zijn, maar de gemeente neemt niet voor niets het voorkeursrecht op deze gronden er zit altijd een plan achter wat dit ook gaat zijn in de toekomst. Voor Easterein geldt hetzelfde. Voorkeursrecht, eerste koop, waarom doe je dat als gemeente, vertel duidelijk wat de plannen zijn voor de betreffende gronden op termijn. Neem de betrokkenen mee aan de voorkant van een traject, voorkeursrecht.

Wij zetten ons in om open en transparant de politiek, het college te controleren en te volgen. De manier van handelen op de genoemde onderwerpen door het college zijn ruim onvoldoende. Het gevolg is ontevreden burgers en onbegrip over de werkwijze en de communicatie van de politiek. Politiek dichter bij de mensen? Niet op deze manier. Daarom, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 4

Een week met allerlei overleggen, bijeenkomsten en excursie. Het is goed dat de raad en het college meer buiten het gemeentehuis actief zijn. Op locatie vergaderen werkt laagdrempeliger, mensen die anders niet snel van zich laten horen doen dit op locatie of in de buurt wel. Daarnaast is er een behoorlijke aantal nieuwe raadsleden die op deze manier kennis kunnen maken met de vele kernen in de gemeente. We mochten ook een bezoek brengen aan de afvalverwerker Omrin in Oudehaske. Wat hier wordt gedaan met ons afval is uniek. Men spreekt niet meer van afval, maar men noemt het grondstoffen. Grondstoffen die gebruikt worden in vele nieuwe producten die wij gebruiken in ons dagelijks leven. Ook het gas wat wordt gewonnen door vergisting wordt optimaal ingezet voor de bedrijfsvoering van De Omrin. Zo rijdt het wagenpark van De Omrin op de energie die men zelf opwekt. De Omrin is een samenwerkingsverband, een gemeenschappelijke regeling waarvan vijfendertig gemeenten eigenaar zijn.

Voor een bijeenkomst over de economisch toekomst als gemeente SWF waren wij te gast bij Visser Jachtbouw in Workum. Een familiebedrijf dat zich richt op interieurbouw voor luxe jachten en schepen. De ondernemers zijn positief en realistisch over de toekomst van hun bedrijf. Ze hebben te maken met personeelskrapte en moeite om de juiste materialen te kunnen inkopen. Dit zien zij ook als kans door automatisering en het inzetten op alternatieve materialen voor het maken van de nodige producten en onderdelen voor de scheepsbouw. Men is zich bewust van de transitie van de economie, waar de wereld mee te maken heeft en men speelt hier prima op in.

Op uitnodiging van LTO Noord, afdeling SWF om in gesprek te gaan over de landbouw in SWF is interessant en leerzaam. Jonge ondernemers die toekomst zien in het agrarisch bedrijf ondanks alle moeilijke onderwerpen waar men mee te maken heeft. Bedrijven die bezig zijn met innovatie om methaan en stikstof nog meer te beperken door het aanleggen van nieuw systemen en computermodellen. Het bezoek aan foeragebedrijf Van der Wal in het Heidenskip laat zien dat de krimp van het aantal boeren invloed heeft op de bedrijfsvoering van dit veevoerbedrijf. Door als bedrijf je te onderscheiden in service en het specialiseren in nieuwe voederproducten probeert men het verschil te maken als foeragebedrijf. Het bezoek aan een melkveebedrijf in het Heidenskip maakt duidelijk waar de agrariërs tegen aan lopen door nieuwe en andere wet en regelgeving. Dit bedrijf heeft te maken met een stalvloer die niet voldoet aan de emissie-eisen binnen de huidige wet- en regelgeving. De huidige vloer is nog lang niet afgeschreven en is aangelegd binnen de wet en regelgeving die toen de norm was. Ondanks deze teleurstelling een bedrijf waar het enthousiasme en het ondernemerschap vanaf straalt.

Bij loonbedrijf Buma in het Heidenskip is men voorbereidt op de toekomst. Een bedrijf dat zelf machines en tractoren aanpast om de veranderingen in de landbouw goed uit te kunnen voeren. Men woont leeft en werkt in een Natura 2000 gebied. Dit geeft mogelijk behoorlijke beperkingen in de bedrijfsvoering van alle ondernemers in dit gebied. Zowel de agrariërs, de foeragehandelaar en het loonbedrijf zijn realistisch en positief over de toekomst. Het besef dat er iets moet veranderen binnen de landbouw, daar is men van overtuigd. Wat op korte termijn nodig is, duidelijkheid met een lange termijn visie van de regering in Nederland en Brussel. De landbouw is de basis van ons voedsel en daarmee de basis voor het welzijn van ons allemaal. Ook daarom, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 3

Deze week was de week van de commissievergaderingen voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 februari 2023. De gemeente staat er financieel goed voor, er is geld om zaken aan te pakken die om een oplossing vragen. Nieuw Sociaal is van mening dat investeren in eerde gemaakte afspraken en zaken die al langer spelen nu voorrang moet krijgen. Het college zet in op veel nieuw beleid, denkt te weinig na over wat er nog gedaan moet worden. Wij denken aan het armoedeprobleem en de schuldsanering o.a.. Waarom ontbijttasjes op verschillende basisscholen? Hetgeen wat nu wordt uitgebreid naar meerdere basisscholen. Waarom accepteren wij dit? Wat is de oorzaak waardoor kinderen geen ontbijt krijgen voor school, wat gaat er mis in deze gezinnen? Waarom wordt de oorzaak van het probleem niet aangepakt? De landelijke overheid trekt zelfs miljoenen uit om ontbijt- en lunchpakketten uit te delen op veel meer scholen. Nieuw Sociaal wil dat de oorzaak van het probleem wordt opgelost, dat wij stoppen met pleisterplakken.

Dat geldt ook voor de mensen die gebruik maken van de bijstandswet. De gemeente telt ruim 2500 mensen die gebruik maken van de bijstandswet. Nu er veel vacatures zijn, verwacht je dat er een uitstroom uit de bijstand op gang gaat komen. Maar helaas dit gebeurt niet. Wat is de oorzaak dat er geen uitstroom op gang komt? Voor ons ligt ook hier het probleem bij de overheid zelf. Werk moet lonen. De bijstand is een tijdelijke voorziening met als doel uitstromen naar ander werk. Mensen zitten jaren in de bijstand, aangevuld met toeslagen en andere zaken. Wanneer dit tijdelijk is, dan is dat prima. Maar het lijkt nu een structurele voorziening te zijn. Nieuw Sociaal wil in de raad van 2 februari een amendement indienen om in twee jaar 250 mensen uit de bijstand te laten stromen naar betaald werk. Door een pilot te starten dat mensen, wanneer werken niet lukt, om welke reden dan ook, men terug kan vallen op de oude afspraken van de bijstandswet. Dit moet een prikkel zijn om bepaalde zekerheden die men nu heeft te behouden wanneer het mis gaat.

Ook de verkeersveiligheid is een onderwerp waar wij aandacht voor vragen in de raad. In het buitengebied van de gemeente zijn veel kleine wegen die geen wegmarkering hebben zoals witte strepen, katte ogen of andere voorzieningen. Denk aan de weg Bozum Easterwierum, de Kliuw Hartwerd, Burgwerd enz. Investeer in deze verkeersveiligheid voor allereerst de eigen inwoners maar ook voor bedienend verkeer als vrachtvervoer en hulpverlening.

Nieuw Sociaal wil alle inwoners betrekken bij de inrichting en het beleid van de gemeente. Wanneer er inwoners zijn die advies willen geven of die ideeën hebben om in te brengen in de raad, dan horen of lezen wij dit graag. Laat u horen, wij zitten in de gemeenteraad voor de inwoners. Omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

M 06-25211828 Pieter Greidanus.