Keek op de week 48

Geweld tegen vrouwen is een onderwerp dat nog steeds om aandacht vraagt en dat in een tijd van beschaving en gelijkheid. Jacoline Engelmoer is afgelopen weekend actief geweest om hier aandacht voor te vragen. Het onderwerp is actueel door het gedrag van vooral mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf vanuit overtuiging, geloof of arrogantie. Respect voor alle mensen, wie of wat die ook is, dat is de basis van onze partij Nieuw Sociaal en daar vragen wij oprecht aandacht voor.

Dat er zaken gebeuren in een samenleving is goed in beeld bij het Sociaal Collectief, de welzijnsorganisatie in de gemeente. Aandacht voor mensen die het zelf niet kunnen, van jong tot oud. De zorgen en problemen van deze mensen in de stad en op het platteland worden groter. Er is veel aandacht voor de minima en mensen in de bijstand, maar de mensen die net iets meer verdienen dan het minimum vallen buiten de vele regelingen die er zijn. Hier moet echt aandacht voor zijn de komende tijd. Wij als Nieuw Sociaal hebben hier eerder aandacht voor gevraagd en dit wordt nu bevestigt vanuit de praktijk.

De ontwikkelingen in Bolsward, het groene hart en de sportcarrousel zijn opnieuw aan de orde en worden steeds concreter. Hierbij is het belangrijk dat er samenwerking en draagvlak is om tot uitvoering te komen. De betrokken verenigingen en anderen doen geweldig hun best om iedereen te betrekken bij de totstandkoming van deze plannen, onze complimenten aan alle betrokkenen.

De musea in SWF hebben een goede samenwerking. Samen hebben zij plannen ingediend om tot nieuw beleid te komen voor de lange termijn. Meer geld is vaak de vraag, maar er is veel meer cultuur in de gemeente welke ook ondersteuning vraagt. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken als Raad, een uitdaging voor alle betrokkenen.

De woningbouw in Blauwhuis is een onderwerp wat het dorp zelf op de agenda heeft gezet. Deze week de tweede bijeenkomst waarin de gemeente de inwoners de beoogde locaties voor Nieuwbouw in te kleuren met woningen, type woningen en de aankleding van het geheel. De meer dan zestig aanwezigen, waarvan 90% jongeren, hebben duidelijk aangegeven wat kan en wat zij als kansrijk zien. Concrete plannen, gemaakt door het dorp zelf, gefaciliteerd door de gemeente en ingericht naar de wensen van het dorp. Een voorbeeld naar andere kernen, maar ook voor de gemeente om meer initiatieven op deze manier op te pakken en uit te gaan voeren. Het betekend draagvlak, minder bezwaarprocedures door de verantwoordelijkheid bij het dorp en de inwoners te laten. Nieuw Sociaal ondersteunt deze manier van werken van harte, omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 47

De keek op de week beginnen we met een bijeenkomst van waterland van Friesland. Een erg waardevolle bijeenkomst om bij aanwezig te zijn als raadslid. Luisteren naar wat ondernemers bezighoudt binnen deze belangrijke economische sector in de gemeente. Een actuele vraag op deze bijeenkomst ging over het aanvragen van een evenementenvergunning. Dit is een ingewikkelde en bureaucratisch gedrocht geworden. Voor ondernemers en vrijwilligers is het niet mogelijk om zelfstandig een evenement te organiseren en daar een vergunning voor aan te vragen, hulp van de gemeente of provincie is nodig om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Het gevolg spontane lokale festiviteiten worden niet meer georganiseerd omdat zonder vergunning de aansprakelijkheid ligt bij de organiserende persoon of groep. Nieuw Sociaal is van mening dat dit beleid is doorgeslagen, het organiseren van een activiteit in de wijk het dorp of de stad moet laagdrempelig en door iedereen georganiseerd kunnen worden.

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw armoedebeleid waarvoor een opiniërende avond is georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst deze week mochten raad- en commissieleden zich laten informeren over de route naar dit nieuwe beleid. Ook hier lopen we tegen het bureaucratische systeem aan van de landelijke overheid. Wanneer iemand de energietoeslag wil aanvragen dan moet een site worden gevonden met zeven formulieren met vragen. Aan het einde van de vragen is niet duidelijk of men wel of geen recht heeft op deze toeslag. Zo gaat het met alle aanvragen en het gevolg is dat mensen afhaken en de toeslag niet aanvragen.

De gemeente wil/moet deze mensen bereiken om het landelijkbeleid uit te voeren omdat anders de gelden die zijn bestemd voor de energietoeslag verdwijnen in de algemene middelen. Ook bij de minimaregelingen lopen we tegen zaken aan die de motivatie om uit de uitkering te komen gewoon belemmerd. Mensen met een uitkering, hebben naast deze uitkering recht op verschillende toeslagen. Wanneer iemand vanuit de uitkering aan het werk gaat tegen het minimumloon, dan kost dit deze mensen inkomen in plaats van dat het werken echt loont. Wanneer armoede dan aan de orde komt, door energierekening inflatie of anders dan is het compenseren via toeslagen, geen prikkel om aan het werk te gaan.

Aanpassing van bestaande systemen is hard nodig willen wij mensen aan het werk krijgen en optimaal inzetten voor de samenleving. Mensen die echt in armoede zitten moeten hoe dan ook worden geholpen en hier moet de gemeente het vangnet zijn. Maar dan tijdelijk met als belangrijk onderdeel dat mensen weer op eigen benen kunnen staan en zelf weer de regie krijgen over hun financiën en daarmee hun leven. Het is de opdracht en de uitdaging voor Nieuw Sociaal om van onderop en lokaal aandacht te geven aan deze thema’s. Omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 46

Een week met veel onderwerpen die ons allemaal aangaan. Politiek is niet altijd interessant en voor veel mensen een ver van mijn bed show. Op zich is dit geen probleem, dit betekent dat veel mensen tevreden zijn en geen contact met gemeente of politiek nodig hebben. Om dit zo te houden moeten er wel besluiten worden genomen over tal van onderwerpen. Hoe ga je met die onderwerpen om als partij Nieuw Sociaal? Deze week zijn we gestart met de; denktank, een initiatief van ons bestuurslid Andrea Beunk-Teders uit Jutrijp. Samen met mensen uit de gemeente praten over onderwerpen die ons binnen de gemeente bezighouden. Iedereen kan meedoen aan deze denktank met als doel, onze partij Nieuw Sociaal, echt het verschil te laten maken in de gemeentepolitiek. Een waardevolle bijeenkomst die wordt vervolgd begin december. Mocht u dit lezen meldt u gerust aan om mee te denken en te spreken over wat u bezighoudt en verwacht van de politiek.

Op donderdagavond de raadsvergadering met een motie vreemd van Nieuw Sociaal over de verkeersproblematiek Offingawier. Dit onderwerp hangt samen met de ontwikkeling van het Pottengebied. De ontwikkeling van het Pottengebied gaat door, wat gevolgen heeft voor de verkeersdruk in en door Offingawier. Nieuw Sociaal wil dat deze twee zaken aan elkaar gekoppeld worden en dat Offingawier ontlast moet worden van de verkeersdruk van dit moment. Via een motie, ingediend door Nieuw Sociaal, moet het college nu echt werk maken om binnen een bepaalde termijn met voorstellen naar de Raad te komen die de verkeersoverlast van Offingawier moet oplossen. Op deze manier zijn ook moties aangenomen over, aanleg bufferzone Folsgare, loopt al 20 jaar, Beschutwerk, mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeten vanuit onderwijs of op een andere manier sneller richting een plek in de sociale werkvoorziening aan het werk kunnen gaan.

Een beladen onderwerp tijdens deze raad is de aansturing en het besturen van Empatec. Beladen omdat de een deel van de gemeenteraad het niet eens is met een voorstel van het college van B&W over de herinrichting van het aansturen van Empatec via een gemeenschappelijke regeling. Nieuw Sociaal heeft haar bedenkingen uitgesproken en samen met GroenLinks via een motie het college gevraagd zaken in het voorstel aan te passen. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad. Omdat oppositiepartijen niet tevreden zijn met de uitkomst van het debat hebben zij een motie van afkeuring ingediend tegen de Wethouder sociaal domein. Nieuw Sociaal is tegen deze motie van afkeuring omdat de Wethouder de eerdergenoemde motie, samen met Groen Links, heeft aangenomen. Ook is de motie te persoonlijk gemaakt op de wethouder alleen. Een wethouder op dit dossier, is niet persoonlijk verantwoordelijk, maar doet alles in samenspraak met het college. Wij zijn ook tegen deze motie omdat het voor de verhoudingen in de raad nooit goed is om dit middel in te zetten. Samen moeten we het doen, omdat: Jij, staat centraal bij Nieuw Sociaal. Noflik wykein.

Keek op de week 45

Deze week de algemene beschouwingen van de gemeenteraad en het vaststellen van de programmabegroting. Een belangrijk en indrukwekkend moment in het politieke jaar. Alle 11 politieke partijen vertellen wat zij in het komende jaar willen doen en hoe zij dit willen bereiken. De bijdrage van Nieuw Sociaal stond in het teken van; veranderen, anders denken anders doen. Hebben aandacht gevraagd voor de rol van de gemeente in het politieke bestel in Nederland. Den Haag kan niet waarmaken wat zij belooft en schuift veel taken, zonder geld, door naar de gemeenten. De gemeente is een loket geworden van de landelijke overheid. Dit belemmert gemeenten en daarmee de raad om maatwerk te leveren op zaken die in de gemeente spelen. Denk de WMO-taken, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en het werk van gebiedsteams.

Nieuw sociaal is van mening dat de gemeente verantwoordelijk moet worden voor het beleid en de financiering van deze taken. Nieuw Sociaal, heeft een amendement ingediend, voor het opzetten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf. Dit is nodig omdat wij te afhankelijk zijn van anderen en andere landen wanneer het gaat om energielevering en de energiekosten, terwijl er zoveel energie wordt opgewekt in de eigen omgeving. Dit amendement is aangenomen door de raad en het college moet nu onderzoeken op welke manier dit mogelijk kan worden gemaakt. Nieuw Sociaal heeft een motie ingediend om de energietoeslag minima, die dit jaar wordt ingezet, ook in 2023 in te zetten. Deze motie hebben wij na discussie en de antwoorden van het college eerst aangehouden, de reden is, dat de landelijke overheid bezig is met plannen om inwoners tegemoet te komen met een regeling die landelijk wordt vastgesteld, maar door de gemeente moet worden uitgevoerd, loketfunctie dus.

Wanneer deze plannen niet voldoende zijn voor onze inwoners, dan dienen wij de motie in februari 2023 opnieuw in. Het voorstel om de OZB niet te verhogen met de indexatie van 3% heeft geen meerderheid gekregen. Het college en andere partijen zijn van mening dat de minder opbrengst OZB van € 600.000, – niet verantwoord is terwijl een behoorlijk overschot is in de programmabegroting van bijna 5 miljoen. Een gebaar van de gemeente naar de inwoners is op dit moment niet haalbaar. Als laatste heeft Nieuw Sociaal aangegeven dat, nu er voldoende geld is de komende jaren, los de problemen die er zijn in de samenleving nu eerst eens op. Meer geld is niet de oplossing, we vullen gaten, maar het probleem blijft bestaan. Ontbijttasjes op scholen omdat ouders/verzorgers geen ontbijt kunnen betalen moet niet kunnen. Zorg ervoor dat kinderen thuis kunnen ontbijten en zorg ervoor dat de ouders/verzorgers dit zelf organiseren. De voedselbank, moet overbodig zijn, zorg ervoor dat de basis op orde is bij alle inwoners. Die basis is; voedsel, energie en zorg en deze moet gegarandeerd zijn door de overheid voor alle inwoners, dit omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

Keek op de week 44

Nieuw Sociaal is de week gestart met de bijeenkomst in cultureel centrum Lewinsky in Sneek. Een bijeenkomst samen met de DND, de nieuwe denktank. DND is een groep onafhankelijke denkers die als doel hebben de politiek dichter bij de mensen te brengen. Samen met ongeveer veertig belangstellenden is dit een geweldige bijeenkomst, met ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Niet in de sfeer van afzeiken van anderen, maar opbouwend, met als doel veranderingen in gang zetten. Dit organiseren van onderop, met (politieke) partijen, die van onderop, bestaande problemen en zorgen willen aanpakken en oplossen. Nieuw Sociaal past in deze manier van denken en werken met als doel veranderingen daadwerkelijk te benoemen en hier wat mee te doen. De gemeente is de eerste overheid dit betekend dat inwoners voor veel zaken eerst bij de gemeente aankloppen. De gemeente is op dit moment meer een loket van de landelijke overheid, dan dat zij zelf taken mag uitvoeren en beslissingen kan nemen over, zorg, inkomen toeslagen enz. En daar zit het probleem wat speelt tussen de inwoners en het wantrouwen in de overheid. Van de landelijke overheid hoeven wij op dit moment geen veranderingen te verwachten omdat de partijbelangen voor het volksbelang gaan in Den Haag.

Deze week heeft het college het aangedurfd om af te wijken van Haags beleid. Het gaat om de minimumtoeslag energievergoeding. Niet alleen mensen met 120% minimumloon krijgen deze toeslag, maar ook mensen met een inkomen van 140%-160% krijgen een deel van de toelage die beschikbaar is. Waar Nieuw Sociaal eerder heeft aangegeven dat ook studenten recht hebben op deze energietoeslag ook daar heeft het college mee ingestemd. Een ontwikkeling die aandacht vraagt blijft de woningbouw. Er zijn veel plannen vooral in de steden Sneek en Bolsward, maar hoe komt het met de uitvoering? Wat doet dit college, met de initiatieven uit de dorpen en de andere steden, zoals inbreiding, wonen op het water, verbouw beeldbepalende boerderijen enz.? Niet alleen de steden hebben woningen nodig SWF bestaat omdat het platteland zorgt voor een prachtige woon en werkomgeving, waar toeristen gasten zijn en de inwoners de eigenaren. Vanuit deze verantwoordelijkheid kunnen wij samenleven en genieten van al het goede binnen onze gemeente! Omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Ywenner oan it wurd

Daphne van den Broek wat een helder verhaal. Zij kwam ook inspreken bij “Ywenners oan it wurd”. Zij maakt zich hard voor de minder valide sporter. Deze is vaak afhankelijk van een hulpmiddel die net iets lastiger te verkrijgen is. Ze heeft jarenlang op hoogniveau rolstoelbasketbal gespeeld en daarvoor had ze een speciale sportrolstoel nodig. Nu is dat vaak geen probleem. Daar is via WMO een vergoeding voor te krijgen, ze betaalt natuurlijk ook een deel zelf. Maar nu ze wil wakeboarden of vrienden van haar een handbike willen aanschaffen dan wel een prikslee om ijshockey te kunnen spelen blijft het stil aan de andere kant van de lijn. Telefonisch kreeg zij “nee” te horen. Ze nam geen genoegen met dit antwoord. Ze bleef doorvragen en kwam er niet uit. Toen kwam ze op het spoor van Nieuw Sociaal en vroeg hulp. Na een goed gesprek en verhelderende uitleg was het duidelijk. Daphne kwam haar verhaal doen bij “Ywenners oan it wurd”. En dat was 26 oktober jl. in de Raadszaal. Best spannend allemaal vond Daphne zelf. Ik heb haar op het hart gedrukt dat ze het verhaal kan vertellen vanuit haar hart. Het is een duidelijk en eerlijk verhaal, daar kan niemand tegen zijn. En zo was het ook, de raadsleden waren unaniem, dit deugt niet en ook de wethouder gaf aan dat dit toch echt anders moeten. We willen dat iedereen sport, we willen dat iedereen erbij hoort. Dus welke sport je ook uitvoert, dat is jouw keuzevrijheid. Ik heb er vertrouwen in. Daphne houdt ons op de hoogte en zodra we meer weten dan horen jullie het ook. We gaan natuurlijk kijken zodra ze komend seizoen op haar wakeboard staat, of als het minder is…..we strijden totdat het wel geregeld is.

Keek op de week 43

Een week met de commissie vergaderingen die allemaal gaan over de programmabegroting.

Interessant om te horen van de collega partijen hoe zij denken en wat zij vinden van de voorstellen van het college die met concrete plannen komt over alle onderwerpen die gaande zijn binnen de gemeente. De bijdrage van Nieuw Sociaal in de verschillende commissies, is positief ontvangen.

Het college wil inzetten op bouwen 1000 woningen in deze periode tot 2026. Dit gaat erg moeilijk worden waardoor er naar alternatieven wordt gekeken. Nieuw Sociaal heeft wat ook in het verkiezingsprogramma, wonen op het water ingebracht en dit is positief ontvangen. Inbreiding in dorpen wijken en steden, denk aan de leegstaande panden heeft de aandacht van het college en zij gaat hier meer op inzetten. Daarnaast heeft Nieuw Sociaal aangegeven denk na over hoe willen mensen wonen, is aankoop van landbouwgrond altijd de beste optie, wees hier voorzichtig mee omdat wij het open landschap willen behouden. Het college zet hoog in op de ontwikkeling van Sneek en Bolsward als groei kernen en op het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen. Nieuw Sociaal heeft aangegeven dat dit nooit ten koste mag gaan van de dorpen en kleinere steden als Makkum Wommels Workum enz. Het sociaal domein waar meer dan de helft van de begroting aan wordt uitgegeven is een lastig iets. Vooral omdat 80% van het geld hiervoor bedoeld, wordt bepaald door de taken die de landelijke overheid aan de gemeenten heeft toebedeeld om uit te voeren.

Armoede bestrijding, ondersteuning dorpshuizen, wijkgebouwen, ondersteuning sportvoorzieningen enz. hier hebben wij extra aandacht voor gevraagd. Dan gaat het niet alleen om meer geld maar vooral om ondersteuning bij bestuurszaken, zoals de vele eisen en voorwaarden waar een bestuur verantwoordelijk voor is. Ook het duurzamer maken van deze voorzieningen is een onderdeel wat in gezamenlijkheid uitgevoerd moet worden. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het onderwijs van Nieuwe Nederlanders, de stages en de werkplekken die zij in gaan nemen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs en taal opleidingen, vooral de taalondersteuning van deze mensen vraagt om meer aandacht. Nieuw Sociaal heeft ingebracht dat de energie toeslag voor studenten mogelijk moet worden. Gemeenten als Enschede en Utrecht hebben dit geregeld en SWF moet hierin volgen. Het gaat om een beperkte groep studenten die in de dorpen en steden wonen. Nieuw Sociaal heeft het college gevraagd om de OZB dit jaar niet met de inflatie correctie te verhogen. Het gaat om een verhoging van 3% . Deze extra kosten voor eigenaren van woningen en panden, zijn kosten die bovenop de extra energie kosten, inflatie en andere zaken komt. Door deze correctie niet toe te passen komt de gemeente de inwoners direct tegemoet en is de rol van de gemeente zichtbaar voor de inwoners. Het college gaat dit uitzoeken, in de raad van 10 november wordt meer duidelijk.

Wij leven in onzekere tijden door de oorlog in Oekraïne, het wantrouwen in de politiek en de onzekerheid over de toekomst. De uitdaging is door samen het beste voor de inwoners te doen, door het makkelijker maken van wet en regelgeving, meer verantwoordelijkheid voor de inwoners en vooral vertrouwen te geven aan mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Omdat, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Keek op de week 42

Deze week stond in het teken van de programmabegroting die het college aanbiedt aan de raad. Simpel gezegd staat in de programmabegroting hetgeen wat het college gaat doen en hoeveel geld dit gaat kosten. De gemeente heeft een begroting van € 315 miljoen euro. Een enorm bedrag, waarvan € 167 miljoen besteedt wordt voor het sociaal domein, zoals zorg WMO (wet maatschappelijk ondersteuning) onderwijs, bijstand, armoedeaanpak enz. Dan gaat er een deel naar onderhoud kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, fietspaden enz. en een deel gaat naar de bestuurskosten zoals de salarissen van ambtenaren.

Als raadslid betekent dit een grote verantwoordelijkheid omdat het geld is wat door ons als belastingbetaler wordt betaald. Het is nodig om verantwoorde beslissingen te nemen op welke manier gaan wij dit geld goed besteden. Het is een uitdaging voor Nieuw Sociaal om te bereiken dat er op een andere manier gelden worden besteedt. Meer geld is niet de oplossing voor veel onderdelen binnen de gemeente. Het hebben van een toekomst voor mensen in de armoede, bijstand en chronisch zieken enz. moet de basis zijn en dan voor lange termijn. Dit is ook de bedoeling van de verkeersproblematiek Offingawier. Samen met het ontwikkelen van het Pottengebied moet dit worden opgepakt. Het gaat om welzijn van alle inwoners en dat is de uitdaging waar Nieuw Sociaal aan mee wil werken. Omdat: Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Keek op de week: 41

 

Het wordt steeds zichtbaarder dat de financiële gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie mensen in de problemen, en daarmee in onzekerheid brengt. Bij bezoeken aan bedrijven deze week kregen wij vaak te horen dat dit niet te lang moet duren. Men kan het even volhouden, alleen er moet een oplossing komen. Perspectief is nodig. Senioren met een klein pensioen en met een eigen, soms oude, woning, komen onder andere in de problemen door de hoge energiekosten. Geld om te investeren en daarmee te isoleren is er niet. Het lager zetten van de kachel is geen optie, omdat dit gevolgen heeft voor het welzijn voor onze oudere inwoners. Dit kan resulteren in fysieke en psychische klachten, wat uiteindelijk weer kan zorgen voor een bezoek aan de huisharts, en wellicht wel een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Kortom, de gevolgen van een hoge energierekening zijn meer dan wat het lijkt. De kosten voor gezondheidszorgen worden hoger. De eigen bijdrage van de zorgverzekering moet eerst worden betaald, wat betekent dat veel mensen nog meer in de problemen komen.

 

Daarnaast zijn ook de ondernemers de dupe van de enorm hoge energieprijzen. De bakker, de slager, of de snackbar. Wordt het stoppen of doorgaan? Een vraag die, helaas, in de hoofden speelt van deze ondernemers. De gevolgen zijn voor de ondernemers verschrikkelijk. Medewerkers moeten op zoek naar iets anders en bovendien wordt door het wegvallen van deze voorzieningen, de leefbaarheid van een dorp, wijk of stad minder. Een andere voorziening die geraakt wordt is het zwembad. Ouders van kinderen en ouderen die zwemles krijgen zien de prijzen van het zwemabonnement omhoog schieten. De vraag komt dan ook waar mensen individueel op kunnen bezuinigen. Maar mensen die zwemmen als therapie, zij komen met dezelfde vraag. Kan ik dit nog betalen? De afgelopen week hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het probleem van de hoge abonnementskosten van zwembaden.

 

Tot slot de discussie over de energietoeslag, die niet zou gelden voor studenten en jongeren. Hier moet de gemeente laten zien dat zij ook hen steunt en de toeslag toekent. De gemeente overlegt wel, maar concrete antwoorden blijven uit. Het is nu tijd aan de lokale overheid om in actie te komen. Langer wachten heeft grote gevolgen voor alle ondernemers en alle inwoners van Súdwest-Fryslân. De kloof die nu groter aan het worden is moet niet groter worden. Verdeel de welvaart over alle mensen. Dit omdat jij centraal staat bij Nieuw Sociaal.

 

Pieter Greidanus – week 41

Keek op de week: 40

Keek op de week (40)

Afgelopen week is gestart met een bijeenkomst van de VFG (vereniging Friese gemeenten) een gemeenschappelijke regeling, waar alle gemeenten in Friesland lid van zijn. Het doel van deze G.R is om als gesprekspartner te dienen naar de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) en daarmee naar het kabinet, de regering in Den Haag. Het onderwerp van deze bijeenkomst was, op welke manier kan de overheid het vertrouwen terug krijgen van de samenleving?

De rode draad is: de gemeenten meer bevoegdheden en ruimte geven voor de uitvoering van beleid op meerdere onderwerpen. De gemeente is de eerste overheid en staat het dichtst bij de burger. Wij als Nieuw Sociaal, ondersteunen dit volledig onder voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar komt om dit uit te kunnen voeren. Op woensdag was de presentatie van het rapport Remkes. De conclusie is een boodschap. waar duidelijk de negatieve rol van de landelijke overheid richting de Boeren en het platteland de aandacht krijgt. De presentatie was een harde boodschap aan heel Nederland, dus niet alleen de Boeren. De toon en de manier van presenteren door Remkes, biedt ruimte en respect voor iedereen die onderdeel is van de stikstof discussie. Nieuw Sociaal wil door samenwerking met de samenleving, de huidige milieu problematiek lokaal oppakken om tot een werkbare oplossing te komen voor de Boer en het platteland. Maak het kleiner, dan wordt het overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Het kabinet is van plan om per 1-01-2023 de nieuwe omgevingswet in te voeren, die door gemeenten moet worden nageleefd. Dit gaat om bouwplannen, uitbreidingen bedrijven enz. Doel is om de regelgeving eenvoudiger te maken voor de aanvrager en heel belangrijk, de omgeving waar plannen gerealiseerd gaan worden. Een uitdaging welke zeker een kans moet krijgen, vooral omdat de huidige situatie niet te handhaven is omdat de procedures te ingewikkeld zijn en daardoor onwerkbaar. Het is nog maar zeer de vraag of de invoering door zal gaan, gezien de tegenstand en het niet op orde hebben van de digitale systemen waar mee gewerkt gaat worden.

Dan is er de bekendmaking van de inhoud van het energieplafond door het kabinet. Op termijn geeft dit rust en duidelijkheid voor iedereen die er mee te maken heeft. Ondernemers zoals de bakkers maar ook de verenigingen, dorps en wijkgebouwen zijn op korte termijn geholpen met deze steun. Voor de lange termijn zal men moeten investeren in nieuwe minder energie vragende installaties en de vraag is of dit voor deze groepen mogelijk is. Een bijzondere tijd met veel onzekerheid voor alle mensen. Door het lokaal en regionaal te benaderen kunnen we sneller tot hulp en oplossingen komen. Het gaat om mensen en daarom, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Fractie Nieuw Sociaal