Keek op de week 44

Nieuw Sociaal is de week gestart met de bijeenkomst in cultureel centrum Lewinsky in Sneek. Een bijeenkomst samen met de DND, de nieuwe denktank. DND is een groep onafhankelijke denkers die als doel hebben de politiek dichter bij de mensen te brengen. Samen met ongeveer veertig belangstellenden is dit een geweldige bijeenkomst, met ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Niet in de sfeer van afzeiken van anderen, maar opbouwend, met als doel veranderingen in gang zetten. Dit organiseren van onderop, met (politieke) partijen, die van onderop, bestaande problemen en zorgen willen aanpakken en oplossen. Nieuw Sociaal past in deze manier van denken en werken met als doel veranderingen daadwerkelijk te benoemen en hier wat mee te doen. De gemeente is de eerste overheid dit betekend dat inwoners voor veel zaken eerst bij de gemeente aankloppen. De gemeente is op dit moment meer een loket van de landelijke overheid, dan dat zij zelf taken mag uitvoeren en beslissingen kan nemen over, zorg, inkomen toeslagen enz. En daar zit het probleem wat speelt tussen de inwoners en het wantrouwen in de overheid. Van de landelijke overheid hoeven wij op dit moment geen veranderingen te verwachten omdat de partijbelangen voor het volksbelang gaan in Den Haag.

Deze week heeft het college het aangedurfd om af te wijken van Haags beleid. Het gaat om de minimumtoeslag energievergoeding. Niet alleen mensen met 120% minimumloon krijgen deze toeslag, maar ook mensen met een inkomen van 140%-160% krijgen een deel van de toelage die beschikbaar is. Waar Nieuw Sociaal eerder heeft aangegeven dat ook studenten recht hebben op deze energietoeslag ook daar heeft het college mee ingestemd. Een ontwikkeling die aandacht vraagt blijft de woningbouw. Er zijn veel plannen vooral in de steden Sneek en Bolsward, maar hoe komt het met de uitvoering? Wat doet dit college, met de initiatieven uit de dorpen en de andere steden, zoals inbreiding, wonen op het water, verbouw beeldbepalende boerderijen enz.? Niet alleen de steden hebben woningen nodig SWF bestaat omdat het platteland zorgt voor een prachtige woon en werkomgeving, waar toeristen gasten zijn en de inwoners de eigenaren. Vanuit deze verantwoordelijkheid kunnen wij samenleven en genieten van al het goede binnen onze gemeente! Omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Ywenner oan it wurd

Daphne van den Broek wat een helder verhaal. Zij kwam ook inspreken bij “Ywenners oan it wurd”. Zij maakt zich hard voor de minder valide sporter. Deze is vaak afhankelijk van een hulpmiddel die net iets lastiger te verkrijgen is. Ze heeft jarenlang op hoogniveau rolstoelbasketbal gespeeld en daarvoor had ze een speciale sportrolstoel nodig. Nu is dat vaak geen probleem. Daar is via WMO een vergoeding voor te krijgen, ze betaalt natuurlijk ook een deel zelf. Maar nu ze wil wakeboarden of vrienden van haar een handbike willen aanschaffen dan wel een prikslee om ijshockey te kunnen spelen blijft het stil aan de andere kant van de lijn. Telefonisch kreeg zij “nee” te horen. Ze nam geen genoegen met dit antwoord. Ze bleef doorvragen en kwam er niet uit. Toen kwam ze op het spoor van Nieuw Sociaal en vroeg hulp. Na een goed gesprek en verhelderende uitleg was het duidelijk. Daphne kwam haar verhaal doen bij “Ywenners oan it wurd”. En dat was 26 oktober jl. in de Raadszaal. Best spannend allemaal vond Daphne zelf. Ik heb haar op het hart gedrukt dat ze het verhaal kan vertellen vanuit haar hart. Het is een duidelijk en eerlijk verhaal, daar kan niemand tegen zijn. En zo was het ook, de raadsleden waren unaniem, dit deugt niet en ook de wethouder gaf aan dat dit toch echt anders moeten. We willen dat iedereen sport, we willen dat iedereen erbij hoort. Dus welke sport je ook uitvoert, dat is jouw keuzevrijheid. Ik heb er vertrouwen in. Daphne houdt ons op de hoogte en zodra we meer weten dan horen jullie het ook. We gaan natuurlijk kijken zodra ze komend seizoen op haar wakeboard staat, of als het minder is…..we strijden totdat het wel geregeld is.

Keek op de week 43

Een week met de commissie vergaderingen die allemaal gaan over de programmabegroting.

Interessant om te horen van de collega partijen hoe zij denken en wat zij vinden van de voorstellen van het college die met concrete plannen komt over alle onderwerpen die gaande zijn binnen de gemeente. De bijdrage van Nieuw Sociaal in de verschillende commissies, is positief ontvangen.

Het college wil inzetten op bouwen 1000 woningen in deze periode tot 2026. Dit gaat erg moeilijk worden waardoor er naar alternatieven wordt gekeken. Nieuw Sociaal heeft wat ook in het verkiezingsprogramma, wonen op het water ingebracht en dit is positief ontvangen. Inbreiding in dorpen wijken en steden, denk aan de leegstaande panden heeft de aandacht van het college en zij gaat hier meer op inzetten. Daarnaast heeft Nieuw Sociaal aangegeven denk na over hoe willen mensen wonen, is aankoop van landbouwgrond altijd de beste optie, wees hier voorzichtig mee omdat wij het open landschap willen behouden. Het college zet hoog in op de ontwikkeling van Sneek en Bolsward als groei kernen en op het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen. Nieuw Sociaal heeft aangegeven dat dit nooit ten koste mag gaan van de dorpen en kleinere steden als Makkum Wommels Workum enz. Het sociaal domein waar meer dan de helft van de begroting aan wordt uitgegeven is een lastig iets. Vooral omdat 80% van het geld hiervoor bedoeld, wordt bepaald door de taken die de landelijke overheid aan de gemeenten heeft toebedeeld om uit te voeren.

Armoede bestrijding, ondersteuning dorpshuizen, wijkgebouwen, ondersteuning sportvoorzieningen enz. hier hebben wij extra aandacht voor gevraagd. Dan gaat het niet alleen om meer geld maar vooral om ondersteuning bij bestuurszaken, zoals de vele eisen en voorwaarden waar een bestuur verantwoordelijk voor is. Ook het duurzamer maken van deze voorzieningen is een onderdeel wat in gezamenlijkheid uitgevoerd moet worden. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het onderwijs van Nieuwe Nederlanders, de stages en de werkplekken die zij in gaan nemen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs en taal opleidingen, vooral de taalondersteuning van deze mensen vraagt om meer aandacht. Nieuw Sociaal heeft ingebracht dat de energie toeslag voor studenten mogelijk moet worden. Gemeenten als Enschede en Utrecht hebben dit geregeld en SWF moet hierin volgen. Het gaat om een beperkte groep studenten die in de dorpen en steden wonen. Nieuw Sociaal heeft het college gevraagd om de OZB dit jaar niet met de inflatie correctie te verhogen. Het gaat om een verhoging van 3% . Deze extra kosten voor eigenaren van woningen en panden, zijn kosten die bovenop de extra energie kosten, inflatie en andere zaken komt. Door deze correctie niet toe te passen komt de gemeente de inwoners direct tegemoet en is de rol van de gemeente zichtbaar voor de inwoners. Het college gaat dit uitzoeken, in de raad van 10 november wordt meer duidelijk.

Wij leven in onzekere tijden door de oorlog in Oekraïne, het wantrouwen in de politiek en de onzekerheid over de toekomst. De uitdaging is door samen het beste voor de inwoners te doen, door het makkelijker maken van wet en regelgeving, meer verantwoordelijkheid voor de inwoners en vooral vertrouwen te geven aan mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Omdat, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Keek op de week 42

Deze week stond in het teken van de programmabegroting die het college aanbiedt aan de raad. Simpel gezegd staat in de programmabegroting hetgeen wat het college gaat doen en hoeveel geld dit gaat kosten. De gemeente heeft een begroting van € 315 miljoen euro. Een enorm bedrag, waarvan € 167 miljoen besteedt wordt voor het sociaal domein, zoals zorg WMO (wet maatschappelijk ondersteuning) onderwijs, bijstand, armoedeaanpak enz. Dan gaat er een deel naar onderhoud kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, fietspaden enz. en een deel gaat naar de bestuurskosten zoals de salarissen van ambtenaren.

Als raadslid betekent dit een grote verantwoordelijkheid omdat het geld is wat door ons als belastingbetaler wordt betaald. Het is nodig om verantwoorde beslissingen te nemen op welke manier gaan wij dit geld goed besteden. Het is een uitdaging voor Nieuw Sociaal om te bereiken dat er op een andere manier gelden worden besteedt. Meer geld is niet de oplossing voor veel onderdelen binnen de gemeente. Het hebben van een toekomst voor mensen in de armoede, bijstand en chronisch zieken enz. moet de basis zijn en dan voor lange termijn. Dit is ook de bedoeling van de verkeersproblematiek Offingawier. Samen met het ontwikkelen van het Pottengebied moet dit worden opgepakt. Het gaat om welzijn van alle inwoners en dat is de uitdaging waar Nieuw Sociaal aan mee wil werken. Omdat: Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Keek op de week: 41

 

Het wordt steeds zichtbaarder dat de financiële gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie mensen in de problemen, en daarmee in onzekerheid brengt. Bij bezoeken aan bedrijven deze week kregen wij vaak te horen dat dit niet te lang moet duren. Men kan het even volhouden, alleen er moet een oplossing komen. Perspectief is nodig. Senioren met een klein pensioen en met een eigen, soms oude, woning, komen onder andere in de problemen door de hoge energiekosten. Geld om te investeren en daarmee te isoleren is er niet. Het lager zetten van de kachel is geen optie, omdat dit gevolgen heeft voor het welzijn voor onze oudere inwoners. Dit kan resulteren in fysieke en psychische klachten, wat uiteindelijk weer kan zorgen voor een bezoek aan de huisharts, en wellicht wel een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Kortom, de gevolgen van een hoge energierekening zijn meer dan wat het lijkt. De kosten voor gezondheidszorgen worden hoger. De eigen bijdrage van de zorgverzekering moet eerst worden betaald, wat betekent dat veel mensen nog meer in de problemen komen.

 

Daarnaast zijn ook de ondernemers de dupe van de enorm hoge energieprijzen. De bakker, de slager, of de snackbar. Wordt het stoppen of doorgaan? Een vraag die, helaas, in de hoofden speelt van deze ondernemers. De gevolgen zijn voor de ondernemers verschrikkelijk. Medewerkers moeten op zoek naar iets anders en bovendien wordt door het wegvallen van deze voorzieningen, de leefbaarheid van een dorp, wijk of stad minder. Een andere voorziening die geraakt wordt is het zwembad. Ouders van kinderen en ouderen die zwemles krijgen zien de prijzen van het zwemabonnement omhoog schieten. De vraag komt dan ook waar mensen individueel op kunnen bezuinigen. Maar mensen die zwemmen als therapie, zij komen met dezelfde vraag. Kan ik dit nog betalen? De afgelopen week hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het probleem van de hoge abonnementskosten van zwembaden.

 

Tot slot de discussie over de energietoeslag, die niet zou gelden voor studenten en jongeren. Hier moet de gemeente laten zien dat zij ook hen steunt en de toeslag toekent. De gemeente overlegt wel, maar concrete antwoorden blijven uit. Het is nu tijd aan de lokale overheid om in actie te komen. Langer wachten heeft grote gevolgen voor alle ondernemers en alle inwoners van Súdwest-Fryslân. De kloof die nu groter aan het worden is moet niet groter worden. Verdeel de welvaart over alle mensen. Dit omdat jij centraal staat bij Nieuw Sociaal.

 

Pieter Greidanus – week 41

Keek op de week: 40

Keek op de week (40)

Afgelopen week is gestart met een bijeenkomst van de VFG (vereniging Friese gemeenten) een gemeenschappelijke regeling, waar alle gemeenten in Friesland lid van zijn. Het doel van deze G.R is om als gesprekspartner te dienen naar de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) en daarmee naar het kabinet, de regering in Den Haag. Het onderwerp van deze bijeenkomst was, op welke manier kan de overheid het vertrouwen terug krijgen van de samenleving?

De rode draad is: de gemeenten meer bevoegdheden en ruimte geven voor de uitvoering van beleid op meerdere onderwerpen. De gemeente is de eerste overheid en staat het dichtst bij de burger. Wij als Nieuw Sociaal, ondersteunen dit volledig onder voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar komt om dit uit te kunnen voeren. Op woensdag was de presentatie van het rapport Remkes. De conclusie is een boodschap. waar duidelijk de negatieve rol van de landelijke overheid richting de Boeren en het platteland de aandacht krijgt. De presentatie was een harde boodschap aan heel Nederland, dus niet alleen de Boeren. De toon en de manier van presenteren door Remkes, biedt ruimte en respect voor iedereen die onderdeel is van de stikstof discussie. Nieuw Sociaal wil door samenwerking met de samenleving, de huidige milieu problematiek lokaal oppakken om tot een werkbare oplossing te komen voor de Boer en het platteland. Maak het kleiner, dan wordt het overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Het kabinet is van plan om per 1-01-2023 de nieuwe omgevingswet in te voeren, die door gemeenten moet worden nageleefd. Dit gaat om bouwplannen, uitbreidingen bedrijven enz. Doel is om de regelgeving eenvoudiger te maken voor de aanvrager en heel belangrijk, de omgeving waar plannen gerealiseerd gaan worden. Een uitdaging welke zeker een kans moet krijgen, vooral omdat de huidige situatie niet te handhaven is omdat de procedures te ingewikkeld zijn en daardoor onwerkbaar. Het is nog maar zeer de vraag of de invoering door zal gaan, gezien de tegenstand en het niet op orde hebben van de digitale systemen waar mee gewerkt gaat worden.

Dan is er de bekendmaking van de inhoud van het energieplafond door het kabinet. Op termijn geeft dit rust en duidelijkheid voor iedereen die er mee te maken heeft. Ondernemers zoals de bakkers maar ook de verenigingen, dorps en wijkgebouwen zijn op korte termijn geholpen met deze steun. Voor de lange termijn zal men moeten investeren in nieuwe minder energie vragende installaties en de vraag is of dit voor deze groepen mogelijk is. Een bijzondere tijd met veel onzekerheid voor alle mensen. Door het lokaal en regionaal te benaderen kunnen we sneller tot hulp en oplossingen komen. Het gaat om mensen en daarom, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Fractie Nieuw Sociaal

Keek op de week 39

Deze week stond in het teken van overleggen, voorlichting en de raadsvergadering die op donderdag 29 september plaatsvond. Het grootste onderwerp op dit moment is de hoge energierekening en de inflatie waar veel mensen nu mee te maken hebben. Er wordt veel gepraat in de politiek zonder dat er duidelijke antwoorden komen. Niet alleen landelijk gebeurt dit, ook in onze gemeente zien we dit terug. Op vragen van partijen tijdens raadsvergaderingen gaat de wethouder in op wat er wordt onderzocht, maar een echt concreet plan is er niet.

Nieuw Sociaal stelde de vraag “wanneer het huis in brand staat, dan moet er toch direct iets gebeuren?” De wethouder heeft daarop toegezegd dat er geen vereniging, wijk of dorpshuis gesloten gaat worden door de energiecrisis. Hier houden wij het college aan. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het sluiten van de dorpswinkel in Oppenhuizen. Hier hebben wij onder andere gevraagd hoe het zit met de mensen die er werkten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze vraag gaf de wethouder aan om te kijken naar initiatieven die er komen en zijn om zodoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op alle mogelijke manieren te ondersteunen naar een andere werkplek, samen met ondernemers en onderwijs.

In het kader van ondernemers en onderwijs, vinden wij dat jongeren die van het speciaal onderwijs of het MBO komen zonder diploma, de gelegenheid moeten krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar de competenties van deze jongeren. Samen met Empatec, ondernemers en onderwijs is er meer mogelijk dan waar nu op wordt ingezet.

Een andere actualiteit, is verwoord door Jacoline Engelmoer. Jacoline heeft Offingawier op de kaart gezet wanneer het gaat om verkeersproblematiek. Voor het Pottenplan zijn ontwikkelingen in een vergevorderd stadium. Dit voor vernieuwing en uitbreiding. De verkeersdrukte die dit geeft aan Offingawier wordt hierin niet in meegenomen terwijl Offingawier al jaren vraagt om een oplossing voor de huidige, schrijnende verkeerssituatie. In een motie voor de raadsvergadering van oktober gaan wij het college vragen om, samen met het Pottenplan de verkeersproblematiek aan te pakken op te lossen.

Tot slot de discussie over het aansturen van Empatec. Deze discussie gaat nog wel even door. Een voorstel van het college om te besluiten over een plan voor het opnieuw inrichten van het bestuur is te onduidelijk om hier een besluit over te nemen. Het stuk is van de agenda gehaald en komt in oktober opnieuw in de raad. Al met al een interessante week, omdat het gaat over de inwoners van Súdwest. En juist om deze inwoners gaat het, want jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Pieter Greidanus, week 39

Wat is een de hand in Nederland?

Een land in crisis op allerlei gebieden met als dieptepunt de asielcrisis. Het zomerreces voor de Politiek duurde te lang als gevolg van alle onrust die er is in de samenleving. Na Corona is er de oorlog in de Oekraïne ontstaan, oorlog iets waar wij in Nederland en Europa helemaal geen rekening mee hebben gehouden. Nu voelen wij hoe kwetsbaar we zijn wanneer het gaat om onze welvaart en nog belangrijker ons welzijn. De zekerheden waarvan wij dachten dat die er waren zijn onzekerheden geworden. De afhankelijkheid van andere landen, Rusland China e.a. en hun regeringen daar is duidelijk zichtbaar geworden en laat zien hoe kwetsbaar wij zijn.

De gemeente en wij als Nieuw Sociaal hebben de verantwoordelijkheid om op korte termijn mensen te ondersteunen die in de problemen zitten of dreigen te komen. Dit betekend dat het geld van de gemeente anders ingezet moet worden dan eerder gedacht. Open staan voor lokale en regionale initiatieven op vele terreinen, denk aan de zorg, energie, voedsel, maar ook onderwijs hoort een basisvoorziening te zijn. Het opzetten van een gemeentelijk energiecoöperatie, een gemeentelijke woningbouwcoöperatie moeten onderdeel zijn om tot veranderingen en oplossingen te komen voor de huidige problemen. Verantwoordelijkheden terug naar de samenleving om samen de huidige problemen aan te pakken en ontstane voorzieningen op te heffen.

Het is niet uit te leggen dat op scholen, kinderen een ontbijt krijgen omdat kinderen zonder ontbijt naar school komen! Het is niet uit te leggen dat een land als Nederland voedselbanken moet hebben.  Nieuw Sociaal wil dat deze voorzieningen uit de maatschappij verdwijnen. Nieuw Sociaal heeft vragen gesteld aan het college van B&W over op welke manier de gemeente zich inzet om de inwoners te ondersteunen waar dit nodig is. Het zijn niet alleen ondernemers en particulieren die hier mee te maken hebben, ook sportvoorzieningen, dorpshuizen/wijkgebouwen, Musea en andere gemeentelijke gebouwen voelen de gevolgen, denk aan de exploitatie van deze voorzieningen.  Mensen hebben minder te besteden, de gevolgen hiervan zijn veel groter dan alleen de eigen omgeving. Nieuw Sociaal wil dat de gemeente tijdelijk ondersteuning biedt om mensen te helpen als middel. Het doel moet zijn, inwoners zelfstandig te maken op lange termijn, dat kinderen onafhankelijk kunnen opgroeien op weg naar hun toekomst. Samen moeten wij dit doen, samen kunnen we zoveel meer!

Omdat, JIJ STAAT CENTRAAL BIJ NIEUW SOCIAAL.

Zomervakantie

Zomervakantie!

In de raadsvergadering van 14 juli zijn veel onderwerpen behandelt die de woningbouw in de dorpen als Boazum, Gauw, Oosthem, Wommels, Stavoren e.a. tot ontwikkeling laat komen. Woningbouw is nodig maar bouwen we wel de woningen voor de juiste doelgroep? Er wordt nog te weinig gekeken naar inbreiding en een andere manier van bouwen in binnensteden en grotere kernen.

Een zorg is de tweedeling in de samenleving. Niet alleen door inkomensverschillen, maar door de afstand die er is tussen de overheid en de samenleving. De onrust op vele terreinen, die naar buiten komt door o.a. de boerenprotesten, waar andere burgers zich bij aansluiten om op die manier het ongenoegen over de eigen frustratie naar buiten te brengen. Dit kunnen en mogen wij als partij niet negeren en hier moeten wij aandacht aan geven door echt aandacht te geven aan dit ongenoegen. Wij geven aan dat de huidige problematiek kan worden verminderd wanneer de landelijke overheid de taken die zij terug geeft aan de gemeenten en provincies ook helemaal moet loslaten. Dit betekend voldoende geld meegeven en het uit te voeren beleid door de gemeenten zelf te laten ontwikkelen en uit te voeren.

De oplossingen voor veel zaken ligt in het terugbrengen naar de gemeente en de regio.  De inwoners hebben initiatieven en willen deze graag ontwikkelen op vele terreinen. Dit is overzichtelijk en iedereen weet wat de bedoeling is waardoor de Boeren weer kunnen Boeren dat is waar zij goed in zijn.  De frustratie van de Boeren is begrijpelijk en ook de protesten die het gevolg zijn. De oplossing lig niet in Den Haag. De oplossing ligt in de regio de gemeente lokaal en regionaal. De plannen en de verdere ontwikkelingen in de landbouw zijn van invloed op de hele samenleving, de economie en de inrichting van het platteland de dorpen wijken en steden. Dat er iets gaat veranderen is duidelijk, de manier waarop laat die discussie en besluitvorming over aan de gemeenten en de provincie.

Wij als Nieuw Sociaal zijn duidelijk onderdeel van de samenleving, laten ons horen en zien op veel onderwerpen die spelen. Wij zijn ook een partij in ontwikkeling en willen duidelijk zichtbaar zijn in de gemeente en de samenleving. Pieter Omtzigt is op die manier landelijk bezig op een positief kritische manier. Wij proberen op dezelfde manier in de gemeente het verschil te maken. Dit kunnen wij alleen wanneer het bestuur en de leden van Nieuw Sociaal zich betrokken en gehoord voelen. Samen moeten wij het doen samen kunnen we zoveel meer.

Een fijne zomervakantie iedereen.

Fractie en bestuur NIEUW SOCIAAL.

 

Keek op de week

Deze week is de jaarrekening over 2021 aan de orde gekomen in een raadsbrede commissievergadering. Een jaarrekening met een positief saldo van 11 miljoen euro. Wanneer een nieuw college en de nieuwe raad op deze kunnen starten is dat natuurlijk geweldig. In het raadsvoorstel van het college is een bedrag van 4,7 miljoen uit dit overschot voor verschillende zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Nieuw Sociaal is kritisch over de besteding van dit bedrag. Wij willen eerst zaken oppakken die al langere tijd spelen maar waar geen duidelijke oplossing voor is tot nu toe. Wij willen dat de verkeersproblematiek in Offingawier serieus wordt opgepakt. Wij willen aandacht voor de stille armoede onder ondernemers. Wij willen armoede in de hele gemeente als speerpunt in de gemeente. Wij willen dat de discussie over Empatec wordt opgelost. Wij willen dat de energietoeslag ook voor studenten ingevoerd wordt. Wij willen een locatie voor onderwijs/dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen, enz, In de Raad van 7 juli gaan wij hier een besluit overnemen.

Vrijdag was de opening van de Mienskipsskoalle , in Sijbrandaburen de Lege- Gean. Een initiatief vanuit de dorpen Offingawier, Goënga, Gauw, Sijbrandaburen en Terzool. Ouders hebben samen met de besturen van de drie verschillende scholen en voor gezorgd dat er een moderne school is gebouwd die aansluit bij het onderwijs van vandaag en doorgroeit naar een school voor de toekomst. Een samenwerking van onderop. Besturen die naar het belang van de kinderen kijken. En de gemeente die faciliteert. Nieuw Sociaal is van mening dat dit de volgorde is hoe een gemeente moet handelen in het belang van al haar inwoners.