Ombudsman in Sneek

Op dinsdag 7 juni is de landelijke Ombudsman op bezoek geweest in de gemeente. Tijdens dit bezoek konden inwoners langskomen met vragen en opmerkingen over zaken die niet goed lopen tussen de burger en de overheid. Er is veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid door inwoners.

De vragen zijn heel verschillend en vooral over onbegrip en miscommunicatie tussen de burger en de overheid/gemeente. Vooral het niet begrijpen van brieven en mails, die de overheid stuurt naar de inwoners is een lastig probleem. Het gaat dan o.a. over uitkeringen, toeslagen, subsidieregelingen voor ondernemers en instellingen. De ombudsman gaat de uitkomst van dit bezoek in kaart brengen en gaat dit delen met de gemeente.

De landelijke Ombudsman is van en voor iedereen. De gemeente ondersteunt de inrichting van de Ombudsmanfunctie, als lid van de VNG. Als gemeente kunnen wij op ieder moment vragen stellen aan de nationale Ombudsman de heer Van Zutphen. Ook iedere inwoner kan een beroep doen op de Nationale Ombudsman wanneer er problemen dreigen tussen de burger en de gemeente.

Nieuw Sociaal heeft in het najaar een afspraak met de Nationale Ombudsman om te bekijken op welke manier de Ombudsman op een praktische manier kan worden ingezet in de gemeente wanneer dit nodig blijkt te zijn. Als partij zouden we graag zien dat inwoners op een laagdrempelige manier gebruik kunnen van de Ombudsman door een onafhankelijke persoon binnen de gemeente.

Omdat, Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL.

Het coalitieakkoord

Het nieuwe college van SWF moet snel aan het werk vinden wij. Wij hebben in de raadsvergadering van 1 juni aangedrongen om nu eerst de lopende zaken op te pakken en uit te voeren. Dan gaat het om de problemen bij Empatec, de verkeersproblemen in Offingawier, de armoede zorgen bij grote doelgroepen, de Jeugdzorg, de wachtlijsten gebiedsteams, uitstroom uit de bijstand naar werk, wonen voor alle doelgroepen, het bieden van perspectief aan de jonge generatie enz.

Daarnaast moet het college zich bezinnen op het nut van gemeenschappelijke regelingen zoals, Hus en Hiem en Sociaal domein Fryslân SDF. Naast deze zaken loopt ook de discussie over Soprema IJlst, de Simon Havingaschool en de geitenboeren. Deze onderwerpen schreeuwen om uitvoering en op antwoorden. Het college moet zelf beslissingen nemen samen met de Raad. We moeten voorkomen dat externe bureaus opnieuw onderzoeken gaan doen, maar als college en gemeenteraad zelf de verantwoordelijkheid nemen en besluiten nemen. Doorpakken nu,  door echt te kijken naar de mensen en ons niet laten leiden door procedures en systemen.

Als fractie van NIEUW SOCIAAL gaan wij ons inzetten op verandering omdat het moet.

Omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Terugblik en vooruitblik op de campagne

Bijna veertien dagen zijn gepasseerd sinds de uitslag bekend gemaakt is omtrent de laatste verkiezingen. We hebben maar liefst 2771 stemmen gekregen. 2771 mensen die ons, op basis van een bestaansrecht van drie maanden, het vertrouwen hebben gegeven ons hard te maken voor onze idealen en voor de samenleving. Onze idealen om daarmee de inwoners goed te vertegenwoordigen. Dat vertrouwen heeft ons twee zetels opgeleverd, wat inhoudt dat 6,9% van de uitgebrachte stemmen naar Nieuw Sociaal zijn gegaan. Hiermee waren we bijna 65 stemmen verwijderd van drie zetels. Wat een start!

nummer 3 lijst nieuw sociaal Thomas KroonNu de campagne voorbij is, betekent het ook dat we vooruit moeten kijken. Maar bij vooruit kijken hoort af en toe achteruit kijken. Het is goed om de komende tijd te reflecteren op de afgelopen campagne. Wat ging goed en wat kon beter? Daar moet natuurlijk bedacht worden dat de campagne in een kleine twee maanden is opgezet en uitgerold. In tegenstelling tot veel bestaande partijen. Achteruitkijken betekent ook documenten bewaren, draaiboeken maken en structureren. Uiteindelijk om deze informatie te gebruiken voor een volgende verkiezingscampagne en daarvan te leren.

Naast achteruitkijken is het goed om vooruit te kijken. Campagne, ook wel zichtbaarheid, is niet iets dat alleen relevant moet zijn als partijen stemmen nodig hebben van inwoners. Zichtbaarheid is iets van alle tijden. Het staat ons daarom ook te wachten om te werken aan een permante campagne’; ook wel permanente zichtbaarheid. Als politieke partij is het namelijk onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners ons weten te vinden. En om iets te kunnen vinden moet je het zien, vandaar zichtbaar zijn.

Voor de komende jaren wordt het campagneteam daarom omgezet naar een zichtbaarheidsteam. Nu nog een leukere naam bedenken voor zichtbaarheidsteam. Dit gaat samen met het meer structureren van de vereniging Nieuw Sociaal. Een campagneteam heeft namelijk ook structuur nodig. Voor nu ben ik dankbaar dat ik als voorzitter van de campagnecommissie dit heb mogen doen, en kijk uit naar wat er nog gaat komen.

Uitleg Stemwijzer

Ben jij er als kiezer nog niet uit? Dan kun je gebruik maken van de stemwijzer. Daarin staan een aantal stellingen waarin partijen van elkaar verschillen. Vaak zijn dit niet de belangrijkste punten zoals de nieuwe bestuurscultuur waar wij voor staan en hoe wij op korte termijn meer woningen mogelijk maken.

Hieronder vindt u een toelichting op de stellingen van Nieuw Sociaal. Stellingen die je vaak op drie manieren (eens, oneens of midden) kunt beantwoorden terwijl de onderbouwing vaak goed is om daarin mee te nemen.

 

Grachtenroute Sneek
De gemeente moet de bruggen en stadsgrachten van Sneek zo inrichten dat boten een rondje kunnen varen om het centrum.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit heeft ook invloed op het andere verkeer. Op dit moment kunnen (elektrische) sloepjes/bootjes een rondje maken door alle bruggen. Onze voorkeur heeft het om te kijken naar het verhogen van de brugdoorgangen om Sneek niet nog meer vast te laten staan gedurende het seizoen. Daarbij zal hiervoor een miljoeneninvestering nodig zijn welke uiteindelijk door hogere belastingen bekostigd moet gaan worden.

Leefstijl
De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen om inwoners te helpen een gezonde leefstijl te volgen.
Nieuw Sociaal: oneens
Hiervoor is extra investering nodig, dit terwijl dit geen directe taak van de gemeente. Wel kan, indien nodig, hierover het gesprek aangegaan worden met zorgondersteuners. Zorgondersteuners zoals praktijkondersteuners van een huisarts waar naar doorverwezen kan worden.

Zonnepanelen op landbouwgrond
De gemeente moet plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.
Nieuw Sociaal: eens
We zien bij voorkeur zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen.

Meer flats
In Súdwest-Fryslân mogen meer woonflats komen.
Nieuw Sociaal: eens
We hebben een woningnood welke voortvarend aangepakt moet worden. Naast de creatieve plannen die we in ons verkiezingsprogramma hebben staan kan er door hoogbouw, in kernen waar het passend is, snel en betaalbaar bijgebouwd worden zonder daar voor te hoeven uitbreiden. Er zal per kern gekeken worden wat de behoefte en wensen zijn.

Keuzevrijheid WMO zorg
Iedere inwoner van Súdwest-Fryslân die recht heeft op WMO zorg moet zelf kunnen blijven kiezen wie die zorg levert.
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor brengt het leveren van de zorg erg veel administratiewerk met zich mee en wordt de zorg onnodig duur. Wel moet het voor de zorgaanbieders mogelijk zijn om samen te werken met de onderaanbieders zodat alle partijen zorg kunnen blijven leveren.

Treinverbinding Sneek-Stavoren
De gemeente moet zich inspannen om de trein tussen Sneek-Stavoren vaker te laten rijden.
Nieuw Sociaal: oneens
De treinverbinding is zeer gewenst. Mochten er momenten zijn dat er meer gewenst is, dan moeten deze in kaart worden gebracht en nagegaan wat er haalbaar is.

Jongerenwerkers
De gemeente moet meer jongerenwerkers in dienst nemen.
Nieuw Sociaal: oneens
We moeten evalueren of we met de huidige jongerenwerkers nog steeds de goede dingen doen. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Noodopvang vluchtelingen
Súdwest-Fryslân moet tijdelijke noodopvang blijven bieden aan vluchtelingen.
Nieuw Sociaal: eens
Elke gemeente moet zijn steentje hieraan bij dragen dus ook Súdwest-Fryslân.

Intensieve veeteelt
De gemeente moet de vestiging van nieuwe veehouderijen toestaan.
Nieuw Sociaal; oneens
Met de bestaande veehouderijen hebben we voldoende.

Gemeentelijke woningcorporatie
De gemeente moet zelf huizen bouwen voor mensen met lage inkomens.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit is geen taak van de gemeente. Wel willen we meer mogelijkheden bieden aan stichtingen of kerken om hier ruimte voor te bieden. Zij hebben vaak de ruimte en financiële mogelijkheden daarvoor.

Groenonderhoud
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het maaien en snoeien van openbaar groen.
Nieuw Sociaal: oneens
De gemeente moet insteken op veiligheid en maaien daar waar het echt nodig is. Meer onderhoud betekent daarbij ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Gratis OV-pas
De gemeente moet een gratis OV pas invoeren voor mensen met een laag inkomen.
Nieuw Sociaal: eens
Dit maakt hen mobieler, socialer en meer zelfredzaam. Waardoor dit zich op termijn terugbetaald in minder (financiële) ondersteuning. Mogelijk moet er wel een maximum ingesteld worden.

Handhavers
In Súdwest-Fryslân moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld.
Nieuw Sociaal: oneens
Extra handhavers inzetten waar nodig. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Sociale huurwoningen
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
Nieuw Sociaal; oneens
Dit moet naar behoefte. Op dit moment is bijvoorbeeld de vraag naar betaalbare koopwoningen veel groter. Daarom zien we graag dat woningstichting huurwoningen verkopen en de opbrengsten daarvan weer herinvesteren in huurwoningen.

Regenton
Inwoners van Súdwest-Fryslân moeten gratis een regenton of compostbak bij de gemeente kunnen aanvragen.
Nieuw Sociaal: eens
Voor mensen met een kleine beurs is dit een prima plan. Bewustwording is daarbij een belangrijke ontwikkeling als het gaat om klimaat. Als de gemeente een zetje kan geven in onze manier van doen dan kan dat zeker motiveren

Vuurwerk
De gemeente Súdwest-Fryslân moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar toestaan.
Nieuw Sociaal: eens
Vuurwerk afsteken of verbieden zal afhankelijk zijn van de landelijke besluiten. Kijk binnen de gemeente naar centrale plekken om vuurwerk af te steken (siervuurwerk) en verbodsgebieden. Carbid is cultuur en behoort ons inziens niet onder vuurwerk.

Armoedebestrijding
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
Nieuw Sociaal: eens
Door hierop in te zetten kunnen meer problemen worden voorkomen. Wel moet er gekeken worden of het geld goed besteed wordt.

Referendum
De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.
Nieuw Sociaal: oneens
We kiezen met elkaar 1 x per 4 jaar de raadsleden. We moeten er voor zorgen dat belanghebbenden moeten altijd goed mee worden genomen in besluitvormingen

Festivallocaties
De gemeente moet locaties inrichten waar festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden.
Nieuw Sociaal: eens
We zullen moeten kijken naar de mogelijkheden om binnen onze gemeente aan deze behoefte te voldoen. We zijn van mening dat we interessant moeten zijn voor jong en oud en ook kijken naar de toeristische aantrekkingskracht. Festivals horen daarbij

Nieuwe vakantiehuisjes
De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantiehuisjes beperken
Nieuw Sociaal: eens
We willen de schaarse bouwcapaciteit gebruiken voor permanente eigen bewoning.

Bijverdienen naast uitkering
Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor motiveren we hen om weer sociaal actief te worden met als doel uiteindelijk betaald werk waar mogelijk. Werken moet daarbij lonend zijn.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente moet zich zoveel mogelijk terugtrekken uit gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.
Nieuw Sociaal: eens
We willen dat de gemeenteraad over haar eigen begroting kan beslissen en dus directe invloed kan uitoefenen bij een gemeenschappelijke regeling is dit minder het geval.

Bezuinigen op cultuur
De gemeente mag bezuinigen op cultuur als er meer geld nodig is voor andere uitgaven
Nieuw Sociaal: in het midden
Als er bezuinigd moet worden dan moeten alle domeinen worden bekeken, waarbij het grote belang van de cultuur meegenomen moet worden in de afweging.

Bijstand statushouders
De gemeente moet de bijstand verlagen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die weigeren om Nederlands te leren.
Nieuw Sociaal: oneens
Als je mee wilt doen in de samenleving dan moet men zich verstaanbaar maken dat kan ook in een andere taal, bijvoorbeeld Engels.

Mantelzorgcompliment
De gemeente moet jaarlijkse waarderingsbijdrage voor mantelzorgers verhogen van 75 naar 100 euro.
Nieuw Sociaal: eens
Mantelzorgers doen ontzettend goed werk en ontlasten de wijkteams.

Landbouwgrond
De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Súdwest-Fryslân wordt omgezet in natuurgebied.
Nieuw Sociaal: eens
De landbouwgrond is nodig voor onze voedselvoorziening. Onze voorkeur gaat daarbij uit om het voedsel dichtbij te verbouwen.

Basisbanen
De gemeente moet basisbanen invoeren om langdurig werklozen nuttig werk voor de samenleving te laten doen.
Nieuw Sociaal: Oneens
We moeten meer gaan inzetten om de werkzoekende direct in contact te brengen met huidige werkgevers die mensen zoeken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt geeft voldoende mogelijkheden daarin.

Energieneutraal
De gemeente moet met de woningcorporaties afspreken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
Nieuw Sociaal: oneens
Iedereen moet meedoen om energiezuiniger te leven. Dit geldt ook zeker voor woningcorporaties.

Energieneutrale gemeente
Súdwest-Fryslân moet energieneutraal zijn en dus niet meer energie opwekken dan er in de gemeente zelf wordt verbruikt
Nieuw Sociaal: oneens
Dit zou ons remmen om meer groene energie op te wekken dan dat we gebruiken terwijl het mogelijk wel kan. We willen geen zonnepanelen en grote windmolens op landbouwgrond.

Binnenstad autoluw
De stadscentra van Sneek en Bolsward moeten autoluw worden
Nieuw Sociaal: in het midden
Voor Sneek geldt dit zeker, in Bolsward is het een doorgaande weg.

HBO in Súdwest mogelijk maken

Dat onderwijs de basis is, daar hoeven we niet lang bij stil te staan. Waar we wel stil bij moeten staan is het vertrek van HBO-studenten naar de grotere steden zoals Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Om Súdwest-Fryslân leefbaar te houden voor zo veel mogelijk mensen, en in het specifiek voor dit artikel, de jeugd, willen wij een HBO-dependance (ook wel, een HBO-instelling / aftakking) in Sneek.

Dependances van onderwijsinstellingen zijn overal te vinden. Zo heeft de Rijksuniversiteit Groningen onlangs hun “Campus Fryslân” geopend in Leeuwarden, en heeft NHL Stenden met de Thorbecke Academie een werkatelier geopend voor vier maatschappelijke HBO-opleidingen in Assen. Een impuls voor de regio, en een impuls voor wat de student in die regio kan kiezen.

Nu is het hebben van een complete HBO-instelling een mooi streven, maar onhaalbaar streven. Het hebben van een dependance van een hogeschool, zou daarom een goede aanvulling zijn op het bestaande onderwijsaanbod in Sneek. Er zit nu een mooie, grote MBO-instelling, waaruit meerdere studenten doorstromen naar het HBO. Om te zorgen dat een deel van de studenten in de regio blijft, zou een HBO-dependance in dezelfde regio wenselijk zijn.

Persbericht: Nieuw Sociaal wil raads-breed-akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuw Sociaal, de nieuwe politieke partij in Súdwest Fryslân, wil dat er direct na de gemeenteraadsverkiezingen een eerste stap wordt gezet voor een Nieuw Sociaal Contract met de inwoner.

Wanneer de inwoners van Súdwest-Fryslân Nieuw Sociaal de grootste partij maken, dan zullen zij breken met de traditie dat de grootste partij eerst uitzoekt met welke andere partijen er de komende vier jaar ‘geregeerd’ gaat worden. Zij gaan het omdraaien. Eerst de belangen van de burger op hoofdlijnen centraal stellen, dan pas de politieke realiteit.

Nieuw Sociaal baseert zich op het gedachtegoed van Pieter Omtzigt in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Voor een rechtvaardige, open en betrouwbare overheid. Nieuw Sociaal wil eerst met alle partijen om tafel gaan en benoemen welke uitdagingen in hoofdlijnen de gemeente de komende vier jaar aan wil gaan pakken. In de komende raadsperiode kan de meerderheid dan beslissen wat er feitelijk moet gebeuren. En dat kunnen dan per onderwerp verschillende meerderheden zijn. Geen vaste coalitie en oppositie.

Wat merken de inwoners er van? Alle partijen mogen meepraten en meedenken. Dus ook de stem van inwoners, die op een kleinere partij hebben gestemd wordt dan gehoord.
Op de vraag aan initiatiefnemer Pieter Greidanus of deze wens dan niet is ingegeven omdat Nieuw Sociaal als nieuwe partij mogelijk niet de grootste partij wordt en op die manier toch graag wil meepraten zegt hij: “Die vraag is begrijpelijk. Maar ook als wij een behoorlijk aantal zetels halen – zeg een stuk of vijf – en normaal gesproken aan de coalitieonderhandelingen mee zouden kunnen doen, willen wij zo’n raadsakkoord. Onze slogan richting de inwoners is: “Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal”. Dan kunnen wij het niet maken om na de verkiezingen ineens niet meer naar een aantal andere politieke partijen te willen luisteren”.

————————————————————

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Greidanus op tel. 0625211828 of fractievoorzitter@nieuwsociaal.nl

Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen

Donderdag 3 maart 2022 was de laatste Raadsvergadering van de huidige gemeenteraad, voor de verkiezingen van 16 maart. NIEUW SOCIAAL heeft enkele zaken alvast duidelijk gemaakt die zij na de verkiezingen zeker willen oplossen.

Windmolens Ny Hiddum

De gemeente SWF gaat samen met het Wetterskip windmolens exploiteren bij Ny Hiddum Houw, Kop Afsluitdijk.
Hier wordt een jaarlijkse opbrengst verwacht van ongeveer € 400.000, -.  NIEUW SOCIAAL heeft door het indienen van een motie door Pieter Klaas de Vries geprobeerd een deel van de opbrengst te besteden aan het oplossen van de verkeersproblemen in Offingawier. Daarnaast heeft Johan Steenbeek aandacht gevraagd voor een onderwijsvoorziening voor meervoudig beperkte kinderen in Sneek.

Terrassenbeleid

De vraag van NIEUW SOCIAAL over het terrassenbeleid is door het college duidelijk beantwoord, de terrassen mogen tot 1 november blijven zoals deze nu zijn ingericht. Eindelijk duidelijkheid voor de horeca en zeker ook voor alle andere ondernemers.

Gymzaal Symon Havinga school

Het openblijven van de Gymzaal bij de Symon Havinga school is mede dankzij Johan Steenbeek gelukt. Er is snel onderhoud nodig om het gebouw weer optimaal voor de sport te kunnen gebruiken. NIEUW SOCIAAL heeft hier terecht aandacht voor gevraagd via een ingediende motie.

Opheffen Hus en Hiem

Een ander onderwerp waar NIEUW SOCIAAL na de verkiezingen aandacht voor vraagt is het opheffen van de adviescommissie Hus en Hiem. Het raadsvoorstel deze avond, om nieuwe leden voor deze adviescommissie te benoemen, hier hebben tegengestemd omdat deze gemeenschappelijke regeling niet functioneert en heel frustreert, kijk naar het Flexaterrein in Sneek.

Afscheid van de raad

De vergadering op 3 maart was ook vooral bijzonder voor die leden die niet meer op een kandidatenlijst staan en stoppen met het Raadswerk.
Ook voor een wethouder kan deze vergadering een afscheid betekenen wanneer haar of zijn partij niet terugkomt in het college van B&W.

Op naar de verkiezingen van 16 maart.
Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL!
Stem daarom 16 maart op NIEUW SOCIAAL.

Nieuw Sociaal
Enthousiaste reacties inwoners tijdens campagnedag

Het is zaterdag 5 maart. Met nog anderhalve week te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen heeft Nieuw Sociaal een volgende campagnedag gepland. Deze zaterdag delen we soep in Bolsward en delen we flyers in Makkum. Maar de eerste actie is een samenkomst met alle andere politieke partijen in Súdwest-Fryslân: het ondertekenen van het manifest ‘Geen Haat op Straat‘ in Sneek.

Geen Haat op Straat

Nieuw SociaalHet was zelfs landelijk nieuws.
In heel Súdwest-Fryslân zijn verkiezingsborden gestolen, gesloopt, beklad en beplakt. Dat vinden wij bij Nieuw Sociaal verwerpelijk. Niet alleen zegt dit gedrag ons iets over de verharding in de maatschappij, het zegt ons ook iets over een gebrek aan vertrouwen. Nieuw Sociaal heeft het herstel van dat vertrouwen en het vernieuwen van de bestuurscultuur als fundament onder haar bestaan. Nieuw Sociaal wil die verbinding tussen overheid, politiek en de burger herstellen.
Het diskwalificeren van de ander, het frustreren van campagnes en het monddood maken van partijen met een andere mening past daar niet bij. Mensen moeten praten met elkaar. En Nieuw Sociaal wil ook heel graag luisteren, naar iedereen.

Soep in Bolsward

Nieuw SociaalNa de start in Sneek op naar Bolsward. Daar deelde Nieuw Sociaal een gratis ‘bakkie sop’ uit op de Appelmarkt. Met het manifest in Sneek nog in het achterhoofd voelde het alsof wij in een warm bad stapten. Hier helemaal geen negativiteit, geen boze burgers of vijandigheid. In tegendeel. Het delen van soep om een uur of één in de middag was wellicht niet helemaal goed getimed, maar de reacties van de meeste mensen op de boodschap van Nieuw Sociaal was zeer positief! Tot onze vreugde blijken nog altijd heel veel inwoners van onze gemeente politiek betrokken te zijn en nieuwsgierig naar waar Nieuw Sociaal voor staat.
Dat de zon ook nog eens volop scheen was als de kers op een taart.

Pieter Omtzigt

Dat Nieuw Sociaal het gedachtegoed van Pieter Omtzigt als basis heeft spreekt heel veel mensen aan. De vertaling van de aanbevelingen in het boek van Pieter Omtzigt ‘Een nieuw sociaal contract’ naar het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal wordt door veel mensen goed begrepen en zeer gewaardeerd.

Flyeren in Makkum

Ook in Makkum scheen de zon. Veel mensen beginnen weer voorzichtig aan de tuin, waardoor een praatje snel gemaakt is. Het was hartverwarmend om te zien dat heel veel ouders, vaak met kinderen, een soort garageverkoop in de voortuin hadden georganiseerd om de slachtoffers van het geweld in de Oekraïne te ondersteunen. Het geweld in de Oekraine, staat in schril contrast met de vrijheid die wij hier voelen op deze zonnige zaterdag.
Steeds meer mensen blijken van Nieuw Sociaal gehoord te hebben. Aan de andere kant werd het ons ook weer duidelijk hoe enorm groot Súdwest-Fryslân in oppervlakte is. Het is niet alleen ene enorme uitdaging om in alle kernen de boodschap van Nieuw Sociaal over het voetlicht te brengen, Nieuw Sociaal heeft als missie om ook na de verkiezingen met alle inwoners van Súdwest-Fryslân in gesprek te blijven. En die uitdaging gaan we graag aan!

Zorg voor zwaar beperkte kinderen

Iedereen moet een beroep op de zorg kunnen doen. Daarom komen we vanavond in de raadsvergadering met de motie om ook zorg te kunnen bieden voor zeer ernstige meervoudige beperkte kinderen. Zorg welke nu niet geboden kan worden. Vandaag dit artikel daarover in de Leeuwarder Courant Zij staan centraal bij Nieuw Sociaal.

 

 

Lijst Nieuw Sociaal nummer 1: Pieter Greidanus
Pieter Greidanus genomineerd als ‘Beste Raadslid van Nederland’!

Tot zijn eigen verrassing is Pieter Greidanus, oprichter van Nieuw Sociaal, genomineerd als ‘Beste Raadslid van Nederland’.
Bij Nieuw Sociaal zijn wij daar trots op. Ook wij steunen deze nominatie uiteraard van harte.
Pieter Greidanus kennen wij als een enorm harde werker die al jaren bewijst dat hij bereid is te luisteren naar de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân en die op zeer kundige wijze de belangen van de burger in de gemeenteraad behartigd.
Wil jij ook een stem uitbrengen op het Beste Raadslid van Nederland? Dat kan wanneer je deze link volgt.