Keek op de week 39

Deze week stond in het teken van overleggen, voorlichting en de raadsvergadering die op donderdag 29 september plaatsvond. Het grootste onderwerp op dit moment is de hoge energierekening en de inflatie waar veel mensen nu mee te maken hebben. Er wordt veel gepraat in de politiek zonder dat er duidelijke antwoorden komen. Niet alleen landelijk gebeurt dit, ook in onze gemeente zien we dit terug. Op vragen van partijen tijdens raadsvergaderingen gaat de wethouder in op wat er wordt onderzocht, maar een echt concreet plan is er niet.

Nieuw Sociaal stelde de vraag “wanneer het huis in brand staat, dan moet er toch direct iets gebeuren?” De wethouder heeft daarop toegezegd dat er geen vereniging, wijk of dorpshuis gesloten gaat worden door de energiecrisis. Hier houden wij het college aan. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het sluiten van de dorpswinkel in Oppenhuizen. Hier hebben wij onder andere gevraagd hoe het zit met de mensen die er werkten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze vraag gaf de wethouder aan om te kijken naar initiatieven die er komen en zijn om zodoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op alle mogelijke manieren te ondersteunen naar een andere werkplek, samen met ondernemers en onderwijs.

In het kader van ondernemers en onderwijs, vinden wij dat jongeren die van het speciaal onderwijs of het MBO komen zonder diploma, de gelegenheid moeten krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar de competenties van deze jongeren. Samen met Empatec, ondernemers en onderwijs is er meer mogelijk dan waar nu op wordt ingezet.

Een andere actualiteit, is verwoord door Jacoline Engelmoer. Jacoline heeft Offingawier op de kaart gezet wanneer het gaat om verkeersproblematiek. Voor het Pottenplan zijn ontwikkelingen in een vergevorderd stadium. Dit voor vernieuwing en uitbreiding. De verkeersdrukte die dit geeft aan Offingawier wordt hierin niet in meegenomen terwijl Offingawier al jaren vraagt om een oplossing voor de huidige, schrijnende verkeerssituatie. In een motie voor de raadsvergadering van oktober gaan wij het college vragen om, samen met het Pottenplan de verkeersproblematiek aan te pakken op te lossen.

Tot slot de discussie over het aansturen van Empatec. Deze discussie gaat nog wel even door. Een voorstel van het college om te besluiten over een plan voor het opnieuw inrichten van het bestuur is te onduidelijk om hier een besluit over te nemen. Het stuk is van de agenda gehaald en komt in oktober opnieuw in de raad. Al met al een interessante week, omdat het gaat over de inwoners van Súdwest. En juist om deze inwoners gaat het, want jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Pieter Greidanus, week 39

Wat is een de hand in Nederland?

Een land in crisis op allerlei gebieden met als dieptepunt de asielcrisis. Het zomerreces voor de Politiek duurde te lang als gevolg van alle onrust die er is in de samenleving. Na Corona is er de oorlog in de Oekraïne ontstaan, oorlog iets waar wij in Nederland en Europa helemaal geen rekening mee hebben gehouden. Nu voelen wij hoe kwetsbaar we zijn wanneer het gaat om onze welvaart en nog belangrijker ons welzijn. De zekerheden waarvan wij dachten dat die er waren zijn onzekerheden geworden. De afhankelijkheid van andere landen, Rusland China e.a. en hun regeringen daar is duidelijk zichtbaar geworden en laat zien hoe kwetsbaar wij zijn.

De gemeente en wij als Nieuw Sociaal hebben de verantwoordelijkheid om op korte termijn mensen te ondersteunen die in de problemen zitten of dreigen te komen. Dit betekend dat het geld van de gemeente anders ingezet moet worden dan eerder gedacht. Open staan voor lokale en regionale initiatieven op vele terreinen, denk aan de zorg, energie, voedsel, maar ook onderwijs hoort een basisvoorziening te zijn. Het opzetten van een gemeentelijk energiecoöperatie, een gemeentelijke woningbouwcoöperatie moeten onderdeel zijn om tot veranderingen en oplossingen te komen voor de huidige problemen. Verantwoordelijkheden terug naar de samenleving om samen de huidige problemen aan te pakken en ontstane voorzieningen op te heffen.

Het is niet uit te leggen dat op scholen, kinderen een ontbijt krijgen omdat kinderen zonder ontbijt naar school komen! Het is niet uit te leggen dat een land als Nederland voedselbanken moet hebben.  Nieuw Sociaal wil dat deze voorzieningen uit de maatschappij verdwijnen. Nieuw Sociaal heeft vragen gesteld aan het college van B&W over op welke manier de gemeente zich inzet om de inwoners te ondersteunen waar dit nodig is. Het zijn niet alleen ondernemers en particulieren die hier mee te maken hebben, ook sportvoorzieningen, dorpshuizen/wijkgebouwen, Musea en andere gemeentelijke gebouwen voelen de gevolgen, denk aan de exploitatie van deze voorzieningen.  Mensen hebben minder te besteden, de gevolgen hiervan zijn veel groter dan alleen de eigen omgeving. Nieuw Sociaal wil dat de gemeente tijdelijk ondersteuning biedt om mensen te helpen als middel. Het doel moet zijn, inwoners zelfstandig te maken op lange termijn, dat kinderen onafhankelijk kunnen opgroeien op weg naar hun toekomst. Samen moeten wij dit doen, samen kunnen we zoveel meer!

Omdat, JIJ STAAT CENTRAAL BIJ NIEUW SOCIAAL.

Zomervakantie

Zomervakantie!

In de raadsvergadering van 14 juli zijn veel onderwerpen behandelt die de woningbouw in de dorpen als Boazum, Gauw, Oosthem, Wommels, Stavoren e.a. tot ontwikkeling laat komen. Woningbouw is nodig maar bouwen we wel de woningen voor de juiste doelgroep? Er wordt nog te weinig gekeken naar inbreiding en een andere manier van bouwen in binnensteden en grotere kernen.

Een zorg is de tweedeling in de samenleving. Niet alleen door inkomensverschillen, maar door de afstand die er is tussen de overheid en de samenleving. De onrust op vele terreinen, die naar buiten komt door o.a. de boerenprotesten, waar andere burgers zich bij aansluiten om op die manier het ongenoegen over de eigen frustratie naar buiten te brengen. Dit kunnen en mogen wij als partij niet negeren en hier moeten wij aandacht aan geven door echt aandacht te geven aan dit ongenoegen. Wij geven aan dat de huidige problematiek kan worden verminderd wanneer de landelijke overheid de taken die zij terug geeft aan de gemeenten en provincies ook helemaal moet loslaten. Dit betekend voldoende geld meegeven en het uit te voeren beleid door de gemeenten zelf te laten ontwikkelen en uit te voeren.

De oplossingen voor veel zaken ligt in het terugbrengen naar de gemeente en de regio.  De inwoners hebben initiatieven en willen deze graag ontwikkelen op vele terreinen. Dit is overzichtelijk en iedereen weet wat de bedoeling is waardoor de Boeren weer kunnen Boeren dat is waar zij goed in zijn.  De frustratie van de Boeren is begrijpelijk en ook de protesten die het gevolg zijn. De oplossing lig niet in Den Haag. De oplossing ligt in de regio de gemeente lokaal en regionaal. De plannen en de verdere ontwikkelingen in de landbouw zijn van invloed op de hele samenleving, de economie en de inrichting van het platteland de dorpen wijken en steden. Dat er iets gaat veranderen is duidelijk, de manier waarop laat die discussie en besluitvorming over aan de gemeenten en de provincie.

Wij als Nieuw Sociaal zijn duidelijk onderdeel van de samenleving, laten ons horen en zien op veel onderwerpen die spelen. Wij zijn ook een partij in ontwikkeling en willen duidelijk zichtbaar zijn in de gemeente en de samenleving. Pieter Omtzigt is op die manier landelijk bezig op een positief kritische manier. Wij proberen op dezelfde manier in de gemeente het verschil te maken. Dit kunnen wij alleen wanneer het bestuur en de leden van Nieuw Sociaal zich betrokken en gehoord voelen. Samen moeten wij het doen samen kunnen we zoveel meer.

Een fijne zomervakantie iedereen.

Fractie en bestuur NIEUW SOCIAAL.

 

Keek op de week

Deze week is de jaarrekening over 2021 aan de orde gekomen in een raadsbrede commissievergadering. Een jaarrekening met een positief saldo van 11 miljoen euro. Wanneer een nieuw college en de nieuwe raad op deze kunnen starten is dat natuurlijk geweldig. In het raadsvoorstel van het college is een bedrag van 4,7 miljoen uit dit overschot voor verschillende zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Nieuw Sociaal is kritisch over de besteding van dit bedrag. Wij willen eerst zaken oppakken die al langere tijd spelen maar waar geen duidelijke oplossing voor is tot nu toe. Wij willen dat de verkeersproblematiek in Offingawier serieus wordt opgepakt. Wij willen aandacht voor de stille armoede onder ondernemers. Wij willen armoede in de hele gemeente als speerpunt in de gemeente. Wij willen dat de discussie over Empatec wordt opgelost. Wij willen dat de energietoeslag ook voor studenten ingevoerd wordt. Wij willen een locatie voor onderwijs/dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen, enz, In de Raad van 7 juli gaan wij hier een besluit overnemen.

Vrijdag was de opening van de Mienskipsskoalle , in Sijbrandaburen de Lege- Gean. Een initiatief vanuit de dorpen Offingawier, Goënga, Gauw, Sijbrandaburen en Terzool. Ouders hebben samen met de besturen van de drie verschillende scholen en voor gezorgd dat er een moderne school is gebouwd die aansluit bij het onderwijs van vandaag en doorgroeit naar een school voor de toekomst. Een samenwerking van onderop. Besturen die naar het belang van de kinderen kijken. En de gemeente die faciliteert. Nieuw Sociaal is van mening dat dit de volgorde is hoe een gemeente moet handelen in het belang van al haar inwoners.

Ombudsman in Sneek

Op dinsdag 7 juni is de landelijke Ombudsman op bezoek geweest in de gemeente. Tijdens dit bezoek konden inwoners langskomen met vragen en opmerkingen over zaken die niet goed lopen tussen de burger en de overheid. Er is veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid door inwoners.

De vragen zijn heel verschillend en vooral over onbegrip en miscommunicatie tussen de burger en de overheid/gemeente. Vooral het niet begrijpen van brieven en mails, die de overheid stuurt naar de inwoners is een lastig probleem. Het gaat dan o.a. over uitkeringen, toeslagen, subsidieregelingen voor ondernemers en instellingen. De ombudsman gaat de uitkomst van dit bezoek in kaart brengen en gaat dit delen met de gemeente.

De landelijke Ombudsman is van en voor iedereen. De gemeente ondersteunt de inrichting van de Ombudsmanfunctie, als lid van de VNG. Als gemeente kunnen wij op ieder moment vragen stellen aan de nationale Ombudsman de heer Van Zutphen. Ook iedere inwoner kan een beroep doen op de Nationale Ombudsman wanneer er problemen dreigen tussen de burger en de gemeente.

Nieuw Sociaal heeft in het najaar een afspraak met de Nationale Ombudsman om te bekijken op welke manier de Ombudsman op een praktische manier kan worden ingezet in de gemeente wanneer dit nodig blijkt te zijn. Als partij zouden we graag zien dat inwoners op een laagdrempelige manier gebruik kunnen van de Ombudsman door een onafhankelijke persoon binnen de gemeente.

Omdat, Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL.

Het coalitieakkoord

Het nieuwe college van SWF moet snel aan het werk vinden wij. Wij hebben in de raadsvergadering van 1 juni aangedrongen om nu eerst de lopende zaken op te pakken en uit te voeren. Dan gaat het om de problemen bij Empatec, de verkeersproblemen in Offingawier, de armoede zorgen bij grote doelgroepen, de Jeugdzorg, de wachtlijsten gebiedsteams, uitstroom uit de bijstand naar werk, wonen voor alle doelgroepen, het bieden van perspectief aan de jonge generatie enz.

Daarnaast moet het college zich bezinnen op het nut van gemeenschappelijke regelingen zoals, Hus en Hiem en Sociaal domein Fryslân SDF. Naast deze zaken loopt ook de discussie over Soprema IJlst, de Simon Havingaschool en de geitenboeren. Deze onderwerpen schreeuwen om uitvoering en op antwoorden. Het college moet zelf beslissingen nemen samen met de Raad. We moeten voorkomen dat externe bureaus opnieuw onderzoeken gaan doen, maar als college en gemeenteraad zelf de verantwoordelijkheid nemen en besluiten nemen. Doorpakken nu,  door echt te kijken naar de mensen en ons niet laten leiden door procedures en systemen.

Als fractie van NIEUW SOCIAAL gaan wij ons inzetten op verandering omdat het moet.

Omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Uitleg Stemwijzer

Ben jij er als kiezer nog niet uit? Dan kun je gebruik maken van de stemwijzer. Daarin staan een aantal stellingen waarin partijen van elkaar verschillen. Vaak zijn dit niet de belangrijkste punten zoals de nieuwe bestuurscultuur waar wij voor staan en hoe wij op korte termijn meer woningen mogelijk maken.

Hieronder vindt u een toelichting op de stellingen van Nieuw Sociaal. Stellingen die je vaak op drie manieren (eens, oneens of midden) kunt beantwoorden terwijl de onderbouwing vaak goed is om daarin mee te nemen.

 

Grachtenroute Sneek
De gemeente moet de bruggen en stadsgrachten van Sneek zo inrichten dat boten een rondje kunnen varen om het centrum.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit heeft ook invloed op het andere verkeer. Op dit moment kunnen (elektrische) sloepjes/bootjes een rondje maken door alle bruggen. Onze voorkeur heeft het om te kijken naar het verhogen van de brugdoorgangen om Sneek niet nog meer vast te laten staan gedurende het seizoen. Daarbij zal hiervoor een miljoeneninvestering nodig zijn welke uiteindelijk door hogere belastingen bekostigd moet gaan worden.

Leefstijl
De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen om inwoners te helpen een gezonde leefstijl te volgen.
Nieuw Sociaal: oneens
Hiervoor is extra investering nodig, dit terwijl dit geen directe taak van de gemeente. Wel kan, indien nodig, hierover het gesprek aangegaan worden met zorgondersteuners. Zorgondersteuners zoals praktijkondersteuners van een huisarts waar naar doorverwezen kan worden.

Zonnepanelen op landbouwgrond
De gemeente moet plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.
Nieuw Sociaal: eens
We zien bij voorkeur zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen.

Meer flats
In Súdwest-Fryslân mogen meer woonflats komen.
Nieuw Sociaal: eens
We hebben een woningnood welke voortvarend aangepakt moet worden. Naast de creatieve plannen die we in ons verkiezingsprogramma hebben staan kan er door hoogbouw, in kernen waar het passend is, snel en betaalbaar bijgebouwd worden zonder daar voor te hoeven uitbreiden. Er zal per kern gekeken worden wat de behoefte en wensen zijn.

Keuzevrijheid WMO zorg
Iedere inwoner van Súdwest-Fryslân die recht heeft op WMO zorg moet zelf kunnen blijven kiezen wie die zorg levert.
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor brengt het leveren van de zorg erg veel administratiewerk met zich mee en wordt de zorg onnodig duur. Wel moet het voor de zorgaanbieders mogelijk zijn om samen te werken met de onderaanbieders zodat alle partijen zorg kunnen blijven leveren.

Treinverbinding Sneek-Stavoren
De gemeente moet zich inspannen om de trein tussen Sneek-Stavoren vaker te laten rijden.
Nieuw Sociaal: oneens
De treinverbinding is zeer gewenst. Mochten er momenten zijn dat er meer gewenst is, dan moeten deze in kaart worden gebracht en nagegaan wat er haalbaar is.

Jongerenwerkers
De gemeente moet meer jongerenwerkers in dienst nemen.
Nieuw Sociaal: oneens
We moeten evalueren of we met de huidige jongerenwerkers nog steeds de goede dingen doen. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Noodopvang vluchtelingen
Súdwest-Fryslân moet tijdelijke noodopvang blijven bieden aan vluchtelingen.
Nieuw Sociaal: eens
Elke gemeente moet zijn steentje hieraan bij dragen dus ook Súdwest-Fryslân.

Intensieve veeteelt
De gemeente moet de vestiging van nieuwe veehouderijen toestaan.
Nieuw Sociaal; oneens
Met de bestaande veehouderijen hebben we voldoende.

Gemeentelijke woningcorporatie
De gemeente moet zelf huizen bouwen voor mensen met lage inkomens.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit is geen taak van de gemeente. Wel willen we meer mogelijkheden bieden aan stichtingen of kerken om hier ruimte voor te bieden. Zij hebben vaak de ruimte en financiële mogelijkheden daarvoor.

Groenonderhoud
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het maaien en snoeien van openbaar groen.
Nieuw Sociaal: oneens
De gemeente moet insteken op veiligheid en maaien daar waar het echt nodig is. Meer onderhoud betekent daarbij ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Gratis OV-pas
De gemeente moet een gratis OV pas invoeren voor mensen met een laag inkomen.
Nieuw Sociaal: eens
Dit maakt hen mobieler, socialer en meer zelfredzaam. Waardoor dit zich op termijn terugbetaald in minder (financiële) ondersteuning. Mogelijk moet er wel een maximum ingesteld worden.

Handhavers
In Súdwest-Fryslân moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld.
Nieuw Sociaal: oneens
Extra handhavers inzetten waar nodig. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Sociale huurwoningen
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
Nieuw Sociaal; oneens
Dit moet naar behoefte. Op dit moment is bijvoorbeeld de vraag naar betaalbare koopwoningen veel groter. Daarom zien we graag dat woningstichting huurwoningen verkopen en de opbrengsten daarvan weer herinvesteren in huurwoningen.

Regenton
Inwoners van Súdwest-Fryslân moeten gratis een regenton of compostbak bij de gemeente kunnen aanvragen.
Nieuw Sociaal: eens
Voor mensen met een kleine beurs is dit een prima plan. Bewustwording is daarbij een belangrijke ontwikkeling als het gaat om klimaat. Als de gemeente een zetje kan geven in onze manier van doen dan kan dat zeker motiveren

Vuurwerk
De gemeente Súdwest-Fryslân moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar toestaan.
Nieuw Sociaal: eens
Vuurwerk afsteken of verbieden zal afhankelijk zijn van de landelijke besluiten. Kijk binnen de gemeente naar centrale plekken om vuurwerk af te steken (siervuurwerk) en verbodsgebieden. Carbid is cultuur en behoort ons inziens niet onder vuurwerk.

Armoedebestrijding
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
Nieuw Sociaal: eens
Door hierop in te zetten kunnen meer problemen worden voorkomen. Wel moet er gekeken worden of het geld goed besteed wordt.

Referendum
De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.
Nieuw Sociaal: oneens
We kiezen met elkaar 1 x per 4 jaar de raadsleden. We moeten er voor zorgen dat belanghebbenden moeten altijd goed mee worden genomen in besluitvormingen

Festivallocaties
De gemeente moet locaties inrichten waar festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden.
Nieuw Sociaal: eens
We zullen moeten kijken naar de mogelijkheden om binnen onze gemeente aan deze behoefte te voldoen. We zijn van mening dat we interessant moeten zijn voor jong en oud en ook kijken naar de toeristische aantrekkingskracht. Festivals horen daarbij

Nieuwe vakantiehuisjes
De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantiehuisjes beperken
Nieuw Sociaal: eens
We willen de schaarse bouwcapaciteit gebruiken voor permanente eigen bewoning.

Bijverdienen naast uitkering
Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor motiveren we hen om weer sociaal actief te worden met als doel uiteindelijk betaald werk waar mogelijk. Werken moet daarbij lonend zijn.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente moet zich zoveel mogelijk terugtrekken uit gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.
Nieuw Sociaal: eens
We willen dat de gemeenteraad over haar eigen begroting kan beslissen en dus directe invloed kan uitoefenen bij een gemeenschappelijke regeling is dit minder het geval.

Bezuinigen op cultuur
De gemeente mag bezuinigen op cultuur als er meer geld nodig is voor andere uitgaven
Nieuw Sociaal: in het midden
Als er bezuinigd moet worden dan moeten alle domeinen worden bekeken, waarbij het grote belang van de cultuur meegenomen moet worden in de afweging.

Bijstand statushouders
De gemeente moet de bijstand verlagen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die weigeren om Nederlands te leren.
Nieuw Sociaal: oneens
Als je mee wilt doen in de samenleving dan moet men zich verstaanbaar maken dat kan ook in een andere taal, bijvoorbeeld Engels.

Mantelzorgcompliment
De gemeente moet jaarlijkse waarderingsbijdrage voor mantelzorgers verhogen van 75 naar 100 euro.
Nieuw Sociaal: eens
Mantelzorgers doen ontzettend goed werk en ontlasten de wijkteams.

Landbouwgrond
De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Súdwest-Fryslân wordt omgezet in natuurgebied.
Nieuw Sociaal: eens
De landbouwgrond is nodig voor onze voedselvoorziening. Onze voorkeur gaat daarbij uit om het voedsel dichtbij te verbouwen.

Basisbanen
De gemeente moet basisbanen invoeren om langdurig werklozen nuttig werk voor de samenleving te laten doen.
Nieuw Sociaal: Oneens
We moeten meer gaan inzetten om de werkzoekende direct in contact te brengen met huidige werkgevers die mensen zoeken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt geeft voldoende mogelijkheden daarin.

Energieneutraal
De gemeente moet met de woningcorporaties afspreken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
Nieuw Sociaal: oneens
Iedereen moet meedoen om energiezuiniger te leven. Dit geldt ook zeker voor woningcorporaties.

Energieneutrale gemeente
Súdwest-Fryslân moet energieneutraal zijn en dus niet meer energie opwekken dan er in de gemeente zelf wordt verbruikt
Nieuw Sociaal: oneens
Dit zou ons remmen om meer groene energie op te wekken dan dat we gebruiken terwijl het mogelijk wel kan. We willen geen zonnepanelen en grote windmolens op landbouwgrond.

Binnenstad autoluw
De stadscentra van Sneek en Bolsward moeten autoluw worden
Nieuw Sociaal: in het midden
Voor Sneek geldt dit zeker, in Bolsward is het een doorgaande weg.

Persbericht: Nieuw Sociaal wil raads-breed-akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuw Sociaal, de nieuwe politieke partij in Súdwest Fryslân, wil dat er direct na de gemeenteraadsverkiezingen een eerste stap wordt gezet voor een Nieuw Sociaal Contract met de inwoner.

Wanneer de inwoners van Súdwest-Fryslân Nieuw Sociaal de grootste partij maken, dan zullen zij breken met de traditie dat de grootste partij eerst uitzoekt met welke andere partijen er de komende vier jaar ‘geregeerd’ gaat worden. Zij gaan het omdraaien. Eerst de belangen van de burger op hoofdlijnen centraal stellen, dan pas de politieke realiteit.

Nieuw Sociaal baseert zich op het gedachtegoed van Pieter Omtzigt in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Voor een rechtvaardige, open en betrouwbare overheid. Nieuw Sociaal wil eerst met alle partijen om tafel gaan en benoemen welke uitdagingen in hoofdlijnen de gemeente de komende vier jaar aan wil gaan pakken. In de komende raadsperiode kan de meerderheid dan beslissen wat er feitelijk moet gebeuren. En dat kunnen dan per onderwerp verschillende meerderheden zijn. Geen vaste coalitie en oppositie.

Wat merken de inwoners er van? Alle partijen mogen meepraten en meedenken. Dus ook de stem van inwoners, die op een kleinere partij hebben gestemd wordt dan gehoord.
Op de vraag aan initiatiefnemer Pieter Greidanus of deze wens dan niet is ingegeven omdat Nieuw Sociaal als nieuwe partij mogelijk niet de grootste partij wordt en op die manier toch graag wil meepraten zegt hij: “Die vraag is begrijpelijk. Maar ook als wij een behoorlijk aantal zetels halen – zeg een stuk of vijf – en normaal gesproken aan de coalitieonderhandelingen mee zouden kunnen doen, willen wij zo’n raadsakkoord. Onze slogan richting de inwoners is: “Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal”. Dan kunnen wij het niet maken om na de verkiezingen ineens niet meer naar een aantal andere politieke partijen te willen luisteren”.

————————————————————

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Greidanus op tel. 0625211828 of fractievoorzitter@nieuwsociaal.nl

Nieuw Sociaal
Enthousiaste reacties inwoners tijdens campagnedag

Het is zaterdag 5 maart. Met nog anderhalve week te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen heeft Nieuw Sociaal een volgende campagnedag gepland. Deze zaterdag delen we soep in Bolsward en delen we flyers in Makkum. Maar de eerste actie is een samenkomst met alle andere politieke partijen in Súdwest-Fryslân: het ondertekenen van het manifest ‘Geen Haat op Straat‘ in Sneek.

Geen Haat op Straat

Nieuw SociaalHet was zelfs landelijk nieuws.
In heel Súdwest-Fryslân zijn verkiezingsborden gestolen, gesloopt, beklad en beplakt. Dat vinden wij bij Nieuw Sociaal verwerpelijk. Niet alleen zegt dit gedrag ons iets over de verharding in de maatschappij, het zegt ons ook iets over een gebrek aan vertrouwen. Nieuw Sociaal heeft het herstel van dat vertrouwen en het vernieuwen van de bestuurscultuur als fundament onder haar bestaan. Nieuw Sociaal wil die verbinding tussen overheid, politiek en de burger herstellen.
Het diskwalificeren van de ander, het frustreren van campagnes en het monddood maken van partijen met een andere mening past daar niet bij. Mensen moeten praten met elkaar. En Nieuw Sociaal wil ook heel graag luisteren, naar iedereen.

Soep in Bolsward

Nieuw SociaalNa de start in Sneek op naar Bolsward. Daar deelde Nieuw Sociaal een gratis ‘bakkie sop’ uit op de Appelmarkt. Met het manifest in Sneek nog in het achterhoofd voelde het alsof wij in een warm bad stapten. Hier helemaal geen negativiteit, geen boze burgers of vijandigheid. In tegendeel. Het delen van soep om een uur of één in de middag was wellicht niet helemaal goed getimed, maar de reacties van de meeste mensen op de boodschap van Nieuw Sociaal was zeer positief! Tot onze vreugde blijken nog altijd heel veel inwoners van onze gemeente politiek betrokken te zijn en nieuwsgierig naar waar Nieuw Sociaal voor staat.
Dat de zon ook nog eens volop scheen was als de kers op een taart.

Pieter Omtzigt

Dat Nieuw Sociaal het gedachtegoed van Pieter Omtzigt als basis heeft spreekt heel veel mensen aan. De vertaling van de aanbevelingen in het boek van Pieter Omtzigt ‘Een nieuw sociaal contract’ naar het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal wordt door veel mensen goed begrepen en zeer gewaardeerd.

Flyeren in Makkum

Ook in Makkum scheen de zon. Veel mensen beginnen weer voorzichtig aan de tuin, waardoor een praatje snel gemaakt is. Het was hartverwarmend om te zien dat heel veel ouders, vaak met kinderen, een soort garageverkoop in de voortuin hadden georganiseerd om de slachtoffers van het geweld in de Oekraïne te ondersteunen. Het geweld in de Oekraine, staat in schril contrast met de vrijheid die wij hier voelen op deze zonnige zaterdag.
Steeds meer mensen blijken van Nieuw Sociaal gehoord te hebben. Aan de andere kant werd het ons ook weer duidelijk hoe enorm groot Súdwest-Fryslân in oppervlakte is. Het is niet alleen ene enorme uitdaging om in alle kernen de boodschap van Nieuw Sociaal over het voetlicht te brengen, Nieuw Sociaal heeft als missie om ook na de verkiezingen met alle inwoners van Súdwest-Fryslân in gesprek te blijven. En die uitdaging gaan we graag aan!

Zorg voor zwaar beperkte kinderen

Iedereen moet een beroep op de zorg kunnen doen. Daarom komen we vanavond in de raadsvergadering met de motie om ook zorg te kunnen bieden voor zeer ernstige meervoudige beperkte kinderen. Zorg welke nu niet geboden kan worden. Vandaag dit artikel daarover in de Leeuwarder Courant Zij staan centraal bij Nieuw Sociaal.