Keek op de week 4

Een week met allerlei overleggen, bijeenkomsten en excursie. Het is goed dat de raad en het college meer buiten het gemeentehuis actief zijn. Op locatie vergaderen werkt laagdrempeliger, mensen die anders niet snel van zich laten horen doen dit op locatie of in de buurt wel. Daarnaast is er een behoorlijke aantal nieuwe raadsleden die op deze manier kennis kunnen maken met de vele kernen in de gemeente. We mochten ook een bezoek brengen aan de afvalverwerker Omrin in Oudehaske. Wat hier wordt gedaan met ons afval is uniek. Men spreekt niet meer van afval, maar men noemt het grondstoffen. Grondstoffen die gebruikt worden in vele nieuwe producten die wij gebruiken in ons dagelijks leven. Ook het gas wat wordt gewonnen door vergisting wordt optimaal ingezet voor de bedrijfsvoering van De Omrin. Zo rijdt het wagenpark van De Omrin op de energie die men zelf opwekt. De Omrin is een samenwerkingsverband, een gemeenschappelijke regeling waarvan vijfendertig gemeenten eigenaar zijn.

Voor een bijeenkomst over de economisch toekomst als gemeente SWF waren wij te gast bij Visser Jachtbouw in Workum. Een familiebedrijf dat zich richt op interieurbouw voor luxe jachten en schepen. De ondernemers zijn positief en realistisch over de toekomst van hun bedrijf. Ze hebben te maken met personeelskrapte en moeite om de juiste materialen te kunnen inkopen. Dit zien zij ook als kans door automatisering en het inzetten op alternatieve materialen voor het maken van de nodige producten en onderdelen voor de scheepsbouw. Men is zich bewust van de transitie van de economie, waar de wereld mee te maken heeft en men speelt hier prima op in.

Op uitnodiging van LTO Noord, afdeling SWF om in gesprek te gaan over de landbouw in SWF is interessant en leerzaam. Jonge ondernemers die toekomst zien in het agrarisch bedrijf ondanks alle moeilijke onderwerpen waar men mee te maken heeft. Bedrijven die bezig zijn met innovatie om methaan en stikstof nog meer te beperken door het aanleggen van nieuw systemen en computermodellen. Het bezoek aan foeragebedrijf Van der Wal in het Heidenskip laat zien dat de krimp van het aantal boeren invloed heeft op de bedrijfsvoering van dit veevoerbedrijf. Door als bedrijf je te onderscheiden in service en het specialiseren in nieuwe voederproducten probeert men het verschil te maken als foeragebedrijf. Het bezoek aan een melkveebedrijf in het Heidenskip maakt duidelijk waar de agrariërs tegen aan lopen door nieuwe en andere wet en regelgeving. Dit bedrijf heeft te maken met een stalvloer die niet voldoet aan de emissie-eisen binnen de huidige wet- en regelgeving. De huidige vloer is nog lang niet afgeschreven en is aangelegd binnen de wet en regelgeving die toen de norm was. Ondanks deze teleurstelling een bedrijf waar het enthousiasme en het ondernemerschap vanaf straalt.

Bij loonbedrijf Buma in het Heidenskip is men voorbereidt op de toekomst. Een bedrijf dat zelf machines en tractoren aanpast om de veranderingen in de landbouw goed uit te kunnen voeren. Men woont leeft en werkt in een Natura 2000 gebied. Dit geeft mogelijk behoorlijke beperkingen in de bedrijfsvoering van alle ondernemers in dit gebied. Zowel de agrariërs, de foeragehandelaar en het loonbedrijf zijn realistisch en positief over de toekomst. Het besef dat er iets moet veranderen binnen de landbouw, daar is men van overtuigd. Wat op korte termijn nodig is, duidelijkheid met een lange termijn visie van de regering in Nederland en Brussel. De landbouw is de basis van ons voedsel en daarmee de basis voor het welzijn van ons allemaal. Ook daarom, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 3

Deze week was de week van de commissievergaderingen voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 februari 2023. De gemeente staat er financieel goed voor, er is geld om zaken aan te pakken die om een oplossing vragen. Nieuw Sociaal is van mening dat investeren in eerde gemaakte afspraken en zaken die al langer spelen nu voorrang moet krijgen. Het college zet in op veel nieuw beleid, denkt te weinig na over wat er nog gedaan moet worden. Wij denken aan het armoedeprobleem en de schuldsanering o.a.. Waarom ontbijttasjes op verschillende basisscholen? Hetgeen wat nu wordt uitgebreid naar meerdere basisscholen. Waarom accepteren wij dit? Wat is de oorzaak waardoor kinderen geen ontbijt krijgen voor school, wat gaat er mis in deze gezinnen? Waarom wordt de oorzaak van het probleem niet aangepakt? De landelijke overheid trekt zelfs miljoenen uit om ontbijt- en lunchpakketten uit te delen op veel meer scholen. Nieuw Sociaal wil dat de oorzaak van het probleem wordt opgelost, dat wij stoppen met pleisterplakken.

Dat geldt ook voor de mensen die gebruik maken van de bijstandswet. De gemeente telt ruim 2500 mensen die gebruik maken van de bijstandswet. Nu er veel vacatures zijn, verwacht je dat er een uitstroom uit de bijstand op gang gaat komen. Maar helaas dit gebeurt niet. Wat is de oorzaak dat er geen uitstroom op gang komt? Voor ons ligt ook hier het probleem bij de overheid zelf. Werk moet lonen. De bijstand is een tijdelijke voorziening met als doel uitstromen naar ander werk. Mensen zitten jaren in de bijstand, aangevuld met toeslagen en andere zaken. Wanneer dit tijdelijk is, dan is dat prima. Maar het lijkt nu een structurele voorziening te zijn. Nieuw Sociaal wil in de raad van 2 februari een amendement indienen om in twee jaar 250 mensen uit de bijstand te laten stromen naar betaald werk. Door een pilot te starten dat mensen, wanneer werken niet lukt, om welke reden dan ook, men terug kan vallen op de oude afspraken van de bijstandswet. Dit moet een prikkel zijn om bepaalde zekerheden die men nu heeft te behouden wanneer het mis gaat.

Ook de verkeersveiligheid is een onderwerp waar wij aandacht voor vragen in de raad. In het buitengebied van de gemeente zijn veel kleine wegen die geen wegmarkering hebben zoals witte strepen, katte ogen of andere voorzieningen. Denk aan de weg Bozum Easterwierum, de Kliuw Hartwerd, Burgwerd enz. Investeer in deze verkeersveiligheid voor allereerst de eigen inwoners maar ook voor bedienend verkeer als vrachtvervoer en hulpverlening.

Nieuw Sociaal wil alle inwoners betrekken bij de inrichting en het beleid van de gemeente. Wanneer er inwoners zijn die advies willen geven of die ideeën hebben om in te brengen in de raad, dan horen of lezen wij dit graag. Laat u horen, wij zitten in de gemeenteraad voor de inwoners. Omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

M 06-25211828 Pieter Greidanus.

Keek op de week 2

Deze week is, na de feestdagen en de jaarwisseling, een groot deel van Nederland weer in beweging gekomen. De start van 2023 met nieuwjaarrecepties van bedrijven, overheden en andere instellingen. Een goed traditie om vooruit te kijken.

Zo heeft ook de gemeente op een eigen manier een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dit door in een tour langs de zes steden te gaan die de gemeente rijk is. De trend bij de bijeenkomsten is onzekerheid. Onzekerheid over onze welvaart, onze vrijheden en op welke manier doet iedereen mee om de veranderingen die aan de gang zijn bij te kunnen houden. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe kwetsbaar wij zijn, hoe afhankelijk we zijn van andere landen wanneer het gaat om techniek, voedsel en vooral energie. Energie is een eerste behoefte voor alle mensen. De energieschaarste waar wij mee te maken hebben laat zien dat in de toekomst kijken niet zo makkelijk is. De tijd haalt ons allemaal in door de initiatieven die komen uit de samenleving. De aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en andere besparende zaken zorgt voor een overbelast energienet. Het gevolg, problemen bij de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken omdat energielevering onzeker is. Het is heel moeilijk om uit te leggen dat energieschaarste aan de orde is. De windmolens die onze gemeente rijk is, de zonnepanelen op de vele daken, de kleine windmolens bij boerderijen hoezo schaarste? Moeten we nu een stap terugzetten om eerst de infrastructuur van het huidige energielevering systeem op orde te brengen? De ontwikkeling van nieuwe energievormen gaat snel. Het is moeilijk om nu in te zetten op een bepaald systeem voor de toekomst. De overheid en dus de gemeente moet inspelen op de kansen en zich flexibel opstellen. Dit moet zij doen door de belangen van de inwoners de burgers voorop te zetten bij alle besluitvorming. Het belang van energiebedrijven enz. moet ook hier op gericht zijn.

Energie is de basis van ons bestaan. Energie krijgen we van allemaal verschillende dingen die het leven mooi en aangenaam kunnen maken. Energie is het optimisme van mensen die nadenken hoe verder na de oorlog? Energie krijgen wij van elkaar in relaties de liefde en uit de eigen omgeving. Energie stralen wij uit in de omgang met elkaar en met anderen. Energie willen we geven binnen de politiek in de gemeente omdat: jij staat centraal bij Nieuw Sociaal

De beste wensen voor alle mensen voor 2023

Keek op de week 51- 52

Vorige week was het de laatste raadsvergadering van het jaar 2022. Het lijkt wel of het geld niet op kon tijdens deze vergadering. Verhuizing buitendienst, de hele buitendienst dus naar Bolsward. Kosten, € 32 miljoen. Voor deze verhuizing moet de milieustraat tijdelijk verhuizen naar Sneek. Kosten, € 1,5 miljoen. Wij hebben geprobeerd via een amendement dit alles op een andere manier in te richten. Waarom de tijdelijke verplaatsing naar Sneek, wanneer wij nu al weten dat de milieustraat naar een andere locatie verhuisd. Neem direct de nieuwe locatie mee waardoor kosten kunnen worden bespaard. Ook de inzet van Omrin kan mogelijk voordelen opleveren, maar helaas wilden de overige partijen hier niet in meedenken en doen. Daarnaast vinden wij dat de buitendienst iets is voor de medewerkers en de gemeente zelf, inwoners komen in principe nooit bij de buitendienst. Is het nodig om een locatie te bouwen waar zoveel geld mee gemoeid is, kijken we wel voldoende naar de belangen van de inwoners? Dan de bouw van de Nieuwe Klameare in Workum, € 6 miljoen. En nu met al een exploitatie tekort van € 190.000,- Per jaar. De overige partijen hebben dit met gulle hand beschikbaar gesteld. Wij hebben aangegeven moeite te hebben met deze manier van financieren, vooral omdat er ook een structureel exploitatietekort is. Op welke manier gaat het college andere aanvragen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van dorpshuizen, wijkgebouwen en ontmoetingsplaatsen? Hier komt geen antwoord op en voor de overige partijen hoeft dit ook niet duidelijk te worden. Nieuw Sociaal heeft voorgesteld om de exploitatietekorten van ontmoetingsplaatsen buiten het huidige en nieuwe beleid te organiseren, om iedere aanvraag van een dorpshuis wijkgebouw op dezelfde manier te kunnen beoordelen. Ook dit amendement heeft het niet gehaald. Wij zijn niet tegen de Klameare in Workum, de voorwaarden waarop dit tot stand komt die zijn niet goed en daarom hebben wij tegen gestemd. Een motie ingediend door GBTL, over de Woodbrookers, hebben wij positief mee ingestemd. De problemen binnen de jeugdzorg, met als dieptepunt de problemen bij de Woodbrookers, vragen om ander en nieuw beleid, te beginnen binnen de gemeenten.

Het jaar 2022; het jaar van het ontstaan van Nieuw Sociaal. Proberen op een andere manier naar beleid en planvorming te kijken met als doel het beste voor de inwoners. Het verschil maken is niet eenvoudig en dit kunnen wij als fractie nooit alleen bereiken. Samen met het bestuur van de partij is er de denktank opgestart, met als doel de fractie te voeden op onderwerpen die spelen of gaan spelen in de gemeente. Veel taken voert de gemeente uit als doorgeef luik van de landelijke overheid. Op zich kunnen we hier niets aan veranderen, maar door te wijzen naar alternatieven die goed zijn voor de inwoners, kunnen wij zaken in beweging krijgen en veranderen. In het jaar 2023 wil Nieuw Sociaal graag met iedereen in contact komen die een mening heeft, een voorstel, over zaken die moeten of kunnen worden veranderd. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de denktank. Nieuw Sociaal is de partij van de inwoners, voor mensen die anders durven denken en doen.           Wij willen alle mensen bedanken die op wat voor manier dan ook, betrokken zijn bij de partij Nieuw Sociaal. Op 9 februari 2023 houden wij een bijeenkomst voor leden en belangstellenden in het dorpshuis van Offingawier. Nadere informatie komt nog.

Voor alle mensen, de beste wensen, voor 2023. Want jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 50

Een week van veel overleg met inwoners over tal van zaken die mensen bezig houdt. Dan gaat het over de te bouwen nieuwe huisartsenpraktijk in Scharnegoutum, de versnelde uitvoering bouwplan in Oosthem, een ondernemer die een oude boerderij graag wil vervangen door het bouwen van een nieuwe woning en gesprekken met jongeren die problemen hebben bij het vinden van geschikte woonruimte door allerlei verschillende omstandigheden. Het niet hebben van een vaste woon- of verblijfplaats is verschrikkelijk wanneer dit je overkomt. Jongeren die problemen hebben met zaken die niet bijdragen aan het welzijn van de gezinnen waarin zij wonen. Het langer bij ouders thuis moeten wonen omdat er geen gepaste woonruimte is en wat tot problemen leidt. Het buiten moeten overnachten komt vaker voor dan wij weten, ook in onze gemeente. Er zijn op dit moment te weinig opvangplekken voor deze jongeren binnen SWF. Een alternatief is buiten de gemeente, maar ook hier zijn te weinig opvangplekken en speelt hetzelfde probleem. De jongerenwerkers en de gebiedsteams bevestigen het probleem, dat meer jongeren de nacht buiten doorbrengen omdat de opvang te wensen overlaat. Nieuw Sociaal heeft in de commissie BM vragen gesteld aan het college over dit probleem en wacht op een antwoord. Jongeren zijn de toekomst van de samenleving en voor ons allemaal. Er zijn zeker jongeren die gedragsproblemen laten zien en die hebben ondersteuning nodig van volwassenen. Dit moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren in de eigen woon en leefomgeving. Is het dan altijd nodig dat de hulpverlening altijd van buiten moet komen, de jeugdhulp, jeugdzorg of anders? Kijken wij wel goed naar de directe omgeving van de ouders/verzorgers van de jongeren die gedragsproblemen hebben? Het inzetten van een familielid, een Pake of Beppe, kan ook een positieve invloed hebben bij de aanpak van de problemen van deze jongeren. De gemeente de overheid kan niet waarmaken wat zij beloofd in de jeugdhulp en de jeugdzorg. De sociale omgeving van jongeren met problemen kan heel goed ingezet worden om de problemen en de zorgen van alle betrokken partijen aanvaardbaar te maken. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van mensen die dit tijdelijk nodig hebben. Omdat: nu investeren in deze jongeren, zich later altijd terug betaald. Hier wil Nieuw Sociaal zich hard voor maken, omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 49

Maandag 5 december Sinterklaas. Een prachtige traditie voor jong en oud welke zich langzaam meebeweegt in de veranderingen die de huidige tijd vraagt. Veranderingen zijn van alle tijden. De uitdaging is om alle mensen mee te nemen om zich goed te voelen bij deze veranderingen en daar moeten de overheid en de gemeente beter hun best voor doen. Teveel mensen haken af omdat men niet snapt waar de politiek mee bezig is. Teveel mensen kunnen momenteel niet meedoen aan de welvaart waar wij zo trots op zijn in Nederland. Voedselbanken zijn een geaccepteerd onderdeel geworden in de samenleving. Ontbijtpakketten op basisscholen dreigen ook normaal te worden in Nederland. De vraag is op welke manier kunnen we dit veranderen en tot een structurele oplossing komen.

Nieuw Sociaal heeft zich in de commissievergaderingen deze week kritisch uitgelaten over o.a., nieuwbouw Buitendienst in Bolsward en de nieuwbouw van de Klameare Workum. De nieuwe Klameare, wat betekend dit voor dat andere dorp-, wijk- en MFC gebouwen in de gemeente? Meerdere voorzieningen staan financieel onderdruk door eerst Corona en nu de energielasten en inflatie. Is investeren in Nieuwbouw, met een verwacht exploitatie tekort van minimaal € 150.000,- een verantwoorde investering op dit moment? Hetzelfde geld ook voor de investering in de buitendienst in Bolsward. De huidige buitendienst heeft aanpassingen en investeringen nodig, ook in Heeg en Koudum. Totale nieuwbouw in Bolsward lost niet alles op zoals de bereikbaarheid, dienstbaarheid van de gemeente naar haar waar we het voor doen.

Nieuw Sociaal is kritisch, niet omdat wij tegen deze nieuwbouw zijn, maar kritisch omdat wij teveel mensen zien en kennen die niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Door de voedselbank en de ontbijtpakketten lossen we het armoedeprobleem niet op. We moeten investeren in mensen, investeren in het voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Nieuw Sociaal is van mening dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de oplossing van het ontstaan van armoede en het te weinig inkomen van mensen die net boven het minimabedrag verdienen om in aanmerking te komen voor de toeslagen. Toeslagen waarmee de landelijke overheid tijdelijk de eerste armoede mee denkt te bestrijden. Meer mensen krijgen te maken met zorgen en financieel moeilijke tijden. Het is tijd om de oorzaak van de armoede problemen te benoemen en op te lossen, met als doel, geen voedselbanken en ontbijtpakketten meer in de gemeente. Het college zegt, de basis op orde. De basis op orde betekend voor ons, eerst investeren in mensen, de basis op orde en daarna investeren in stenen! De gemeenteraad moet keuzes maken of mensen of kiezen voor stenen! Nieuw Sociaal kiest voor mensen, omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 48

Geweld tegen vrouwen is een onderwerp dat nog steeds om aandacht vraagt en dat in een tijd van beschaving en gelijkheid. Jacoline Engelmoer is afgelopen weekend actief geweest om hier aandacht voor te vragen. Het onderwerp is actueel door het gedrag van vooral mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf vanuit overtuiging, geloof of arrogantie. Respect voor alle mensen, wie of wat die ook is, dat is de basis van onze partij Nieuw Sociaal en daar vragen wij oprecht aandacht voor.

Dat er zaken gebeuren in een samenleving is goed in beeld bij het Sociaal Collectief, de welzijnsorganisatie in de gemeente. Aandacht voor mensen die het zelf niet kunnen, van jong tot oud. De zorgen en problemen van deze mensen in de stad en op het platteland worden groter. Er is veel aandacht voor de minima en mensen in de bijstand, maar de mensen die net iets meer verdienen dan het minimum vallen buiten de vele regelingen die er zijn. Hier moet echt aandacht voor zijn de komende tijd. Wij als Nieuw Sociaal hebben hier eerder aandacht voor gevraagd en dit wordt nu bevestigt vanuit de praktijk.

De ontwikkelingen in Bolsward, het groene hart en de sportcarrousel zijn opnieuw aan de orde en worden steeds concreter. Hierbij is het belangrijk dat er samenwerking en draagvlak is om tot uitvoering te komen. De betrokken verenigingen en anderen doen geweldig hun best om iedereen te betrekken bij de totstandkoming van deze plannen, onze complimenten aan alle betrokkenen.

De musea in SWF hebben een goede samenwerking. Samen hebben zij plannen ingediend om tot nieuw beleid te komen voor de lange termijn. Meer geld is vaak de vraag, maar er is veel meer cultuur in de gemeente welke ook ondersteuning vraagt. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken als Raad, een uitdaging voor alle betrokkenen.

De woningbouw in Blauwhuis is een onderwerp wat het dorp zelf op de agenda heeft gezet. Deze week de tweede bijeenkomst waarin de gemeente de inwoners de beoogde locaties voor Nieuwbouw in te kleuren met woningen, type woningen en de aankleding van het geheel. De meer dan zestig aanwezigen, waarvan 90% jongeren, hebben duidelijk aangegeven wat kan en wat zij als kansrijk zien. Concrete plannen, gemaakt door het dorp zelf, gefaciliteerd door de gemeente en ingericht naar de wensen van het dorp. Een voorbeeld naar andere kernen, maar ook voor de gemeente om meer initiatieven op deze manier op te pakken en uit te gaan voeren. Het betekend draagvlak, minder bezwaarprocedures door de verantwoordelijkheid bij het dorp en de inwoners te laten. Nieuw Sociaal ondersteunt deze manier van werken van harte, omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 47

De keek op de week beginnen we met een bijeenkomst van waterland van Friesland. Een erg waardevolle bijeenkomst om bij aanwezig te zijn als raadslid. Luisteren naar wat ondernemers bezighoudt binnen deze belangrijke economische sector in de gemeente. Een actuele vraag op deze bijeenkomst ging over het aanvragen van een evenementenvergunning. Dit is een ingewikkelde en bureaucratisch gedrocht geworden. Voor ondernemers en vrijwilligers is het niet mogelijk om zelfstandig een evenement te organiseren en daar een vergunning voor aan te vragen, hulp van de gemeente of provincie is nodig om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Het gevolg spontane lokale festiviteiten worden niet meer georganiseerd omdat zonder vergunning de aansprakelijkheid ligt bij de organiserende persoon of groep. Nieuw Sociaal is van mening dat dit beleid is doorgeslagen, het organiseren van een activiteit in de wijk het dorp of de stad moet laagdrempelig en door iedereen georganiseerd kunnen worden.

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw armoedebeleid waarvoor een opiniërende avond is georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst deze week mochten raad- en commissieleden zich laten informeren over de route naar dit nieuwe beleid. Ook hier lopen we tegen het bureaucratische systeem aan van de landelijke overheid. Wanneer iemand de energietoeslag wil aanvragen dan moet een site worden gevonden met zeven formulieren met vragen. Aan het einde van de vragen is niet duidelijk of men wel of geen recht heeft op deze toeslag. Zo gaat het met alle aanvragen en het gevolg is dat mensen afhaken en de toeslag niet aanvragen.

De gemeente wil/moet deze mensen bereiken om het landelijkbeleid uit te voeren omdat anders de gelden die zijn bestemd voor de energietoeslag verdwijnen in de algemene middelen. Ook bij de minimaregelingen lopen we tegen zaken aan die de motivatie om uit de uitkering te komen gewoon belemmerd. Mensen met een uitkering, hebben naast deze uitkering recht op verschillende toeslagen. Wanneer iemand vanuit de uitkering aan het werk gaat tegen het minimumloon, dan kost dit deze mensen inkomen in plaats van dat het werken echt loont. Wanneer armoede dan aan de orde komt, door energierekening inflatie of anders dan is het compenseren via toeslagen, geen prikkel om aan het werk te gaan.

Aanpassing van bestaande systemen is hard nodig willen wij mensen aan het werk krijgen en optimaal inzetten voor de samenleving. Mensen die echt in armoede zitten moeten hoe dan ook worden geholpen en hier moet de gemeente het vangnet zijn. Maar dan tijdelijk met als belangrijk onderdeel dat mensen weer op eigen benen kunnen staan en zelf weer de regie krijgen over hun financiën en daarmee hun leven. Het is de opdracht en de uitdaging voor Nieuw Sociaal om van onderop en lokaal aandacht te geven aan deze thema’s. Omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Keek op de week 46

Een week met veel onderwerpen die ons allemaal aangaan. Politiek is niet altijd interessant en voor veel mensen een ver van mijn bed show. Op zich is dit geen probleem, dit betekent dat veel mensen tevreden zijn en geen contact met gemeente of politiek nodig hebben. Om dit zo te houden moeten er wel besluiten worden genomen over tal van onderwerpen. Hoe ga je met die onderwerpen om als partij Nieuw Sociaal? Deze week zijn we gestart met de; denktank, een initiatief van ons bestuurslid Andrea Beunk-Teders uit Jutrijp. Samen met mensen uit de gemeente praten over onderwerpen die ons binnen de gemeente bezighouden. Iedereen kan meedoen aan deze denktank met als doel, onze partij Nieuw Sociaal, echt het verschil te laten maken in de gemeentepolitiek. Een waardevolle bijeenkomst die wordt vervolgd begin december. Mocht u dit lezen meldt u gerust aan om mee te denken en te spreken over wat u bezighoudt en verwacht van de politiek.

Op donderdagavond de raadsvergadering met een motie vreemd van Nieuw Sociaal over de verkeersproblematiek Offingawier. Dit onderwerp hangt samen met de ontwikkeling van het Pottengebied. De ontwikkeling van het Pottengebied gaat door, wat gevolgen heeft voor de verkeersdruk in en door Offingawier. Nieuw Sociaal wil dat deze twee zaken aan elkaar gekoppeld worden en dat Offingawier ontlast moet worden van de verkeersdruk van dit moment. Via een motie, ingediend door Nieuw Sociaal, moet het college nu echt werk maken om binnen een bepaalde termijn met voorstellen naar de Raad te komen die de verkeersoverlast van Offingawier moet oplossen. Op deze manier zijn ook moties aangenomen over, aanleg bufferzone Folsgare, loopt al 20 jaar, Beschutwerk, mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeten vanuit onderwijs of op een andere manier sneller richting een plek in de sociale werkvoorziening aan het werk kunnen gaan.

Een beladen onderwerp tijdens deze raad is de aansturing en het besturen van Empatec. Beladen omdat de een deel van de gemeenteraad het niet eens is met een voorstel van het college van B&W over de herinrichting van het aansturen van Empatec via een gemeenschappelijke regeling. Nieuw Sociaal heeft haar bedenkingen uitgesproken en samen met GroenLinks via een motie het college gevraagd zaken in het voorstel aan te passen. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad. Omdat oppositiepartijen niet tevreden zijn met de uitkomst van het debat hebben zij een motie van afkeuring ingediend tegen de Wethouder sociaal domein. Nieuw Sociaal is tegen deze motie van afkeuring omdat de Wethouder de eerdergenoemde motie, samen met Groen Links, heeft aangenomen. Ook is de motie te persoonlijk gemaakt op de wethouder alleen. Een wethouder op dit dossier, is niet persoonlijk verantwoordelijk, maar doet alles in samenspraak met het college. Wij zijn ook tegen deze motie omdat het voor de verhoudingen in de raad nooit goed is om dit middel in te zetten. Samen moeten we het doen, omdat: Jij, staat centraal bij Nieuw Sociaal. Noflik wykein.

Keek op de week 45

Deze week de algemene beschouwingen van de gemeenteraad en het vaststellen van de programmabegroting. Een belangrijk en indrukwekkend moment in het politieke jaar. Alle 11 politieke partijen vertellen wat zij in het komende jaar willen doen en hoe zij dit willen bereiken. De bijdrage van Nieuw Sociaal stond in het teken van; veranderen, anders denken anders doen. Hebben aandacht gevraagd voor de rol van de gemeente in het politieke bestel in Nederland. Den Haag kan niet waarmaken wat zij belooft en schuift veel taken, zonder geld, door naar de gemeenten. De gemeente is een loket geworden van de landelijke overheid. Dit belemmert gemeenten en daarmee de raad om maatwerk te leveren op zaken die in de gemeente spelen. Denk de WMO-taken, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en het werk van gebiedsteams.

Nieuw sociaal is van mening dat de gemeente verantwoordelijk moet worden voor het beleid en de financiering van deze taken. Nieuw Sociaal, heeft een amendement ingediend, voor het opzetten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf. Dit is nodig omdat wij te afhankelijk zijn van anderen en andere landen wanneer het gaat om energielevering en de energiekosten, terwijl er zoveel energie wordt opgewekt in de eigen omgeving. Dit amendement is aangenomen door de raad en het college moet nu onderzoeken op welke manier dit mogelijk kan worden gemaakt. Nieuw Sociaal heeft een motie ingediend om de energietoeslag minima, die dit jaar wordt ingezet, ook in 2023 in te zetten. Deze motie hebben wij na discussie en de antwoorden van het college eerst aangehouden, de reden is, dat de landelijke overheid bezig is met plannen om inwoners tegemoet te komen met een regeling die landelijk wordt vastgesteld, maar door de gemeente moet worden uitgevoerd, loketfunctie dus.

Wanneer deze plannen niet voldoende zijn voor onze inwoners, dan dienen wij de motie in februari 2023 opnieuw in. Het voorstel om de OZB niet te verhogen met de indexatie van 3% heeft geen meerderheid gekregen. Het college en andere partijen zijn van mening dat de minder opbrengst OZB van € 600.000, – niet verantwoord is terwijl een behoorlijk overschot is in de programmabegroting van bijna 5 miljoen. Een gebaar van de gemeente naar de inwoners is op dit moment niet haalbaar. Als laatste heeft Nieuw Sociaal aangegeven dat, nu er voldoende geld is de komende jaren, los de problemen die er zijn in de samenleving nu eerst eens op. Meer geld is niet de oplossing, we vullen gaten, maar het probleem blijft bestaan. Ontbijttasjes op scholen omdat ouders/verzorgers geen ontbijt kunnen betalen moet niet kunnen. Zorg ervoor dat kinderen thuis kunnen ontbijten en zorg ervoor dat de ouders/verzorgers dit zelf organiseren. De voedselbank, moet overbodig zijn, zorg ervoor dat de basis op orde is bij alle inwoners. Die basis is; voedsel, energie en zorg en deze moet gegarandeerd zijn door de overheid voor alle inwoners, dit omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!