Keek op de week 19 burgerinitiatieven – windmolens – woningen – autoluw Sneek

Een week van bijeenkomsten en de week van de raadsvergadering.

Een loket ter ondersteuning lokale initiatieven

In een overleg over energietransitie kwam naar voren dat er tal van initiatieven uit de samenleving komen om dat proces op gang te helpen. Dit zijn initiatieven van inwoners met een ideaal om iets te willen betekenen voor de toekomst voor het dorp, de wijk of de stad. Door anders denken – ‘out of the box’ noemt men dat ook wel – komt men met plannen die eerder niet bedacht zijn. Het grootste obstakel om de plannen tot uitvoering te laten komen is de eigen overheid. Bestaande wet- en regelgeving zorgen voor vertraging en een lange adem van de initiatiefnemers. Daarnaast belemmeren belangen bij bijvoorbeeld overheid en ondernemers – die deze plannen als een bedreiging zien – de lokale initiatieven.

Nieuw Sociaal wil dat die initiatieven serieus worden opgepakt en beoordeeld. Volgens ons moet de gemeente hier een loket voor instellen waar de initiatiefnemers ondersteund worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de ideeën. De rol van de gemeente moet ondersteunend en dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat geldt overigens niet alleen wat betreft energietransitie. Ook op andere gebieden zoals gezondheidszorg en ouder worden.

De windmolens bij Ny Hiddum Houw

Het was ook de week van de overdracht van vier windmolens die op de Kop van de afsluitdijk staan, Ny Hiddum Houw.

De gemeente heeft samen met Wetterskip Fryslân, deze windmolens overgenomen van Vattenfall Energie. Doel van de aankoop is om als twee overheden zoveel mogelijk energie op te wekken voor de eigen inwoners, waarbij het Wetterskip zoveel mogelijk energieneutraal haar bedrijfsvoering in kan richten . Tijdens de bijeenkomst in Wons in het kader van de overname is aangegeven dat inwoners in de directe omgeving van de windmolens gratis certificaten kunnen aanvragen waarmee men aandeelhouder is in het project. Dit als compensatie voor de overlast die men van de molens ondervindt. Bewoners van buiten de directe omgeving van de molens kunnen certificaten kopen met een behoorlijke korting. Uit gesprekken die wij hebben gehad hierover met betrokkenen blijkt dat men daar niet negatief tegenover staat.

Nieuw Sociaal heeft eerder aangegeven dat de opbrengst van de aankoop van deze windmolens ten goede moet komen aan de hele gemeente en dit te doen in de vorm van een gemeentelijk energiebedrijf. In een bijeenkomst op 16 mei in het gemeentehuis komt hier meer informatie over.

Hoe dan ook, er ligt een voorstel van het college om alvast een gebiedsfonds in te stellen van € 25000,- per jaar voor allerlei initiatieven uit de dorpen in de omgeving van de molens. Nieuw Sociaal ondersteunt dit.

Woningbouw

Tijdens de raadsvergadering was er aandacht voor verschillende uitbreidingsplannen: Stavoren Koepoort en Harinxmaland Sneek. Hoewel bouwen voor starters en jongeren de rode draad is voor deze plannen, opnieuw duidelijk gemaakt door de hele raad, zien we allemaal dat er vertraging in de bouw komt door de hogere rente, maar ook door de hoge grond- en bouw prijzen. Wie kan als starter nog een nieuwe woning kopen? Naar welke woningen kunnen ouderen nog doorstromen? Met name als grond in handen is van commerciële projectontwikkelaars moet je als gemeente soms met lede ogen aan zien dat bijvoorbeeld (zoals de Leeuwarder Courant kopte) ‘Stavoren de huizen krijgt die ze niet wilden’.

Volgens Nieuw Sociaal moeten er alternatieven worden gezocht. In de vorm van gronden in erfpacht bij de gemeente, gemeentelijks subsidie op de grond voor bewoners, goedkopere lening via de gemeente enz.

Nieuw Sociaal heeft ingezet op het bouwen van goedkopere systeemwoningen, Tiny Houses of andere vormen van betaalbare – desnoods tijdelijke – bouw. Het college heeft toegezegd hier werk van te gaan maken.

Autoluw Sneek

Nieuw Sociaal heeft in de raad aangezwengeld dat er bij de pilot over het auto luw maken van Sneek de nodige beren en klemmen op de weg zijn. Het plan van de gemeente is om tijdens bepaalde delen van de dag auto’s te verbieden delen van Sneek in te rijden. Men wil de weg niet fysiek afsluiten, maar door borden moeten automobilisten helder krijgen dat ze niet verder mogen. Wie het wel doet krijgt een boete, want er zijn camera’s om dat te constateren. Auto’s van bewoners en anderen, die bij hun woningen en panden moeten komen mogen echter nog wel door het gebied rijden. Dat wordt een ratjetoe.

Nieuw Sociaal heeft – mede door de inbreng van bewoners en ondernemers tijdens een openbare fractievergadering – het college gevraagd nog eens goed naar het plan te kijken. Want over het doel, de randvoorwaarden en de hele communicatie zijn er te veel onduidelijkheden. En voor welk probleem is het een oplossing? Moet het alleen door gaan omdat het in het college-akkoord staat? Volgens Nieuw Sociaal moet er eerst beter met alle directe betrokkenen gesproken worden. De raad moet meer insprekers de gelegenheid geven.

Hoewel ook andere partijen zien dat het proces rondom de pilot ‘autoluw Sneek’ moeizaam verloopt wil de meerderheid (m.n. natuurlijk de collegepartijen) toch dat de pilot door gaat. Winstpunt voor Nieuw Sociaal is de toezegging van de het college om maandelijks de bevindingen te rapporteren en in te gaan op de vragen die dan bij de raad leven.

Maar zo zien we weer dat bij het college ‘het (afgesproken) onderwerp’ centraal staat. Dat vinden we als Nieuw Sociaal niet het juiste uitgangspunt. Want niet het onderwerp staat centraal, maar  jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *