Berichten

Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen

Donderdag 3 maart 2022 was de laatste Raadsvergadering van de huidige gemeenteraad, voor de verkiezingen van 16 maart. NIEUW SOCIAAL heeft enkele zaken alvast duidelijk gemaakt die zij na de verkiezingen zeker willen oplossen.

Windmolens Ny Hiddum

De gemeente SWF gaat samen met het Wetterskip windmolens exploiteren bij Ny Hiddum Houw, Kop Afsluitdijk.
Hier wordt een jaarlijkse opbrengst verwacht van ongeveer € 400.000, -.  NIEUW SOCIAAL heeft door het indienen van een motie door Pieter Klaas de Vries geprobeerd een deel van de opbrengst te besteden aan het oplossen van de verkeersproblemen in Offingawier. Daarnaast heeft Johan Steenbeek aandacht gevraagd voor een onderwijsvoorziening voor meervoudig beperkte kinderen in Sneek.

Terrassenbeleid

De vraag van NIEUW SOCIAAL over het terrassenbeleid is door het college duidelijk beantwoord, de terrassen mogen tot 1 november blijven zoals deze nu zijn ingericht. Eindelijk duidelijkheid voor de horeca en zeker ook voor alle andere ondernemers.

Gymzaal Symon Havinga school

Het openblijven van de Gymzaal bij de Symon Havinga school is mede dankzij Johan Steenbeek gelukt. Er is snel onderhoud nodig om het gebouw weer optimaal voor de sport te kunnen gebruiken. NIEUW SOCIAAL heeft hier terecht aandacht voor gevraagd via een ingediende motie.

Opheffen Hus en Hiem

Een ander onderwerp waar NIEUW SOCIAAL na de verkiezingen aandacht voor vraagt is het opheffen van de adviescommissie Hus en Hiem. Het raadsvoorstel deze avond, om nieuwe leden voor deze adviescommissie te benoemen, hier hebben tegengestemd omdat deze gemeenschappelijke regeling niet functioneert en heel frustreert, kijk naar het Flexaterrein in Sneek.

Afscheid van de raad

De vergadering op 3 maart was ook vooral bijzonder voor die leden die niet meer op een kandidatenlijst staan en stoppen met het Raadswerk.
Ook voor een wethouder kan deze vergadering een afscheid betekenen wanneer haar of zijn partij niet terugkomt in het college van B&W.

Op naar de verkiezingen van 16 maart.
Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL!
Stem daarom 16 maart op NIEUW SOCIAAL.

De eerste Algemene Beschouwingen van Pieter Greidanus als zelfstandig raadslid

Lijst Nieuw Sociaal nummer 1: Pieter GreidanusNog voor de feitelijke oprichting van Nieuw Sociaal leverde Pieter Greidanus als zelfstandig raadslid de volgende bijdrage aan de Algemene Beschouwingen van SWF in 2021:

Goedenavond allen.
10 jaar de gemeente Sud west Fryslân, een jubileum, een moment van overweging, nadenken en kijken naar de toekomst.
In 10 jaar is er veel verandert in denken en doen van mensen.
Ook maatschappelijk zijn er zaken die 10 jaar geleden geen of weinig aandacht kregen en nu heel actueel, zaken die de agenda van de gemeenteraad van dit moment bepalen.

10 jaar SWF, laat zien dat de burger zich steeds minder betrokken voelt bij de politiek.
En dat is een grote zorg, een serieus probleem voor de democratie welke wij menen te vertegenwoordigen als politieke partijen.

Wat is de oorzaak van die afstand tussen de politiek en de burger?
Op welke manier kunnen wij mensen actief en betrokken krijgen bij de gemeenteraad de politiek?

Zou het te maken kunnen hebben met de mensen die ons land besturen, de mensen die vaak succesvol door het leven zijn gevormd en opgevoed?
Veel mensen die aan de leiding staan van grote instellingen als de zorg, het onderwijs en ook de media e.a. zijn hoog opgeleid.
Deze mensen hebben persoonlijk nooit te maken gehad met jeugdzorg, de Leerplicht of politie.
Weten niet wat financiële problemen kan betekenen, hebben nooit toeslagen hoeven aanvragen, of moeten terug betalen.
Men weet niet op welke manier de systemen werken wanneer het in het leven van mensen tegenzit door allerlei verschillende oorzaken.

Het gevolg is de ontstane tweedeling in de samenleving.

De top van de overheid, de hoogopgeleide mensen, hebben geen binding met de samenleving. Men weet en begrijpt niet op welke manier de grote meerderheid van de samenleving zich moet handhaven om volledig mee te kunnen doen in de veranderende samenleving.

Op welke manier is het mogelijk om hier verandering in te brengen?
Naar mijn mening hebben wij als eerste overheid, de verantwoordelijkheid en de plicht om hier verandering in te brengen.

Breng de discussie over tal van onderwerpen terug op regionaal en lokaal niveau.
Vanuit deze kleinere en overzichtelijke verbanden wordt de basis gelegd voor een duurzaam beleid op vele thema’s en domeinen binnen de gemeente en de regio’s.

De burger, de inwoners van de regio en lokaal worden hierdoor direct betrokken en mede eigenaar van een thema en direct onderdeel van de oplossing van belangrijke vraagstukken.
Door verantwoordelijkheden en vertrouwen terug te geven naar waar het hoort, de inwoners, ontstaat een samenleving die bereidt is zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

Wij als gemeenteraad moeten het initiatief nemen om het vertrouwen tussen Politiek en Burger terug te krijgen, wij staan als eerste overheid het dichtst bij de burger, de samenleving.

Een voorwaarde is dat wij als gemeente zelf moeten durven veranderen. Moeten ons de vraag stellen wat voor gemeente heeft de huidige samenleving en de generatie die na ons komt nodig? Wat voor gemeente moeten en willen wij zijn in het belang van de inwoners, lokaal en in de regio?
Moeten niet veranderen om het veranderen, maar duidelijk erkennen dat door de huidige systemen de overheid niet kan waarmaken, wat zij beloofd aan de inwoners.
Het is daarom nodig om een kerntaken discussie te gaan voeren binnen de gemeenten.
Dit kan betekenen dat er zaken veranderen en op een andere manier ingericht wordt, met gevolgen voor mensen op bepaalde posities.

Als gemeente moeten wij ons afvragen waarom zaken zijn ingericht zoals ze zijn ingericht, wat is het doel van iets, wordt dat doel gehaald of is dit allang achterhaald!
Door verantwoordelijkheden terug te brengen naar de inwoners, de samenleving, ontstaat draagvlak wat nodig is om zaken uit te voeren en de gemeente voor te bereiden op de toekomst!

Wanneer wij hier open voor staan en dit ook waarmaken, kan dit een manier zijn om het vertrouwen in de politiek en de samenleving terug te krijgen.

Tijdens de commissie vergaderingen voorafgaande aan deze raadsvergadering geeft het college aan, te willen aansluiten bij de G40 gemeenten. Daarnaast is er een nieuwe samenwerkingsvorm in oprichting, de H5 gemeenten, de grootste herindeling gemeenten.

Wij hebben de VNG de VFG de gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.
Wij zitten in het laatste halfjaar van deze raadsperiode.
Partijen zijn bezig met de verkiezingsprogramma’s.
Zet in de programma’s dat Niet Den Haag de basis is voor nieuwe wet en regelgeving, maar de lokale en regionale politiek, de gemeenteraden, zij zijn de eerste overheid en zij weten wat er leeft en nodig is in deze omgeving.

Terug naar de basis, pak het eerst lokaal en regionaal aan in het belang van de inwoners in de eigen gemeente.
Dan kunnen we waarmaken, waar de gemeente voor bedoeld is.

En daar gaat het om, wij de overheid staan in dienst van de inwoners en daarom zijn wij als gemeente ooit opgericht en bestaat de gemeente SWF 10 jaar.

Het is een grote uitdaging en een geweldige kans om als gemeente de regie te nemen in deze hoognodige verandering tussen de overheid en haar inwoners.
Ik doe graag mee, wie meer?

Voorzitter bedankt.
Pieter Greidanus