Berichten

Uitleg Stemwijzer

Ben jij er als kiezer nog niet uit? Dan kun je gebruik maken van de stemwijzer. Daarin staan een aantal stellingen waarin partijen van elkaar verschillen. Vaak zijn dit niet de belangrijkste punten zoals de nieuwe bestuurscultuur waar wij voor staan en hoe wij op korte termijn meer woningen mogelijk maken.

Hieronder vindt u een toelichting op de stellingen van Nieuw Sociaal. Stellingen die je vaak op drie manieren (eens, oneens of midden) kunt beantwoorden terwijl de onderbouwing vaak goed is om daarin mee te nemen.

 

Grachtenroute Sneek
De gemeente moet de bruggen en stadsgrachten van Sneek zo inrichten dat boten een rondje kunnen varen om het centrum.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit heeft ook invloed op het andere verkeer. Op dit moment kunnen (elektrische) sloepjes/bootjes een rondje maken door alle bruggen. Onze voorkeur heeft het om te kijken naar het verhogen van de brugdoorgangen om Sneek niet nog meer vast te laten staan gedurende het seizoen. Daarbij zal hiervoor een miljoeneninvestering nodig zijn welke uiteindelijk door hogere belastingen bekostigd moet gaan worden.

Leefstijl
De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen om inwoners te helpen een gezonde leefstijl te volgen.
Nieuw Sociaal: oneens
Hiervoor is extra investering nodig, dit terwijl dit geen directe taak van de gemeente. Wel kan, indien nodig, hierover het gesprek aangegaan worden met zorgondersteuners. Zorgondersteuners zoals praktijkondersteuners van een huisarts waar naar doorverwezen kan worden.

Zonnepanelen op landbouwgrond
De gemeente moet plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.
Nieuw Sociaal: eens
We zien bij voorkeur zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen.

Meer flats
In Súdwest-Fryslân mogen meer woonflats komen.
Nieuw Sociaal: eens
We hebben een woningnood welke voortvarend aangepakt moet worden. Naast de creatieve plannen die we in ons verkiezingsprogramma hebben staan kan er door hoogbouw, in kernen waar het passend is, snel en betaalbaar bijgebouwd worden zonder daar voor te hoeven uitbreiden. Er zal per kern gekeken worden wat de behoefte en wensen zijn.

Keuzevrijheid WMO zorg
Iedere inwoner van Súdwest-Fryslân die recht heeft op WMO zorg moet zelf kunnen blijven kiezen wie die zorg levert.
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor brengt het leveren van de zorg erg veel administratiewerk met zich mee en wordt de zorg onnodig duur. Wel moet het voor de zorgaanbieders mogelijk zijn om samen te werken met de onderaanbieders zodat alle partijen zorg kunnen blijven leveren.

Treinverbinding Sneek-Stavoren
De gemeente moet zich inspannen om de trein tussen Sneek-Stavoren vaker te laten rijden.
Nieuw Sociaal: oneens
De treinverbinding is zeer gewenst. Mochten er momenten zijn dat er meer gewenst is, dan moeten deze in kaart worden gebracht en nagegaan wat er haalbaar is.

Jongerenwerkers
De gemeente moet meer jongerenwerkers in dienst nemen.
Nieuw Sociaal: oneens
We moeten evalueren of we met de huidige jongerenwerkers nog steeds de goede dingen doen. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Noodopvang vluchtelingen
Súdwest-Fryslân moet tijdelijke noodopvang blijven bieden aan vluchtelingen.
Nieuw Sociaal: eens
Elke gemeente moet zijn steentje hieraan bij dragen dus ook Súdwest-Fryslân.

Intensieve veeteelt
De gemeente moet de vestiging van nieuwe veehouderijen toestaan.
Nieuw Sociaal; oneens
Met de bestaande veehouderijen hebben we voldoende.

Gemeentelijke woningcorporatie
De gemeente moet zelf huizen bouwen voor mensen met lage inkomens.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit is geen taak van de gemeente. Wel willen we meer mogelijkheden bieden aan stichtingen of kerken om hier ruimte voor te bieden. Zij hebben vaak de ruimte en financiële mogelijkheden daarvoor.

Groenonderhoud
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het maaien en snoeien van openbaar groen.
Nieuw Sociaal: oneens
De gemeente moet insteken op veiligheid en maaien daar waar het echt nodig is. Meer onderhoud betekent daarbij ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Gratis OV-pas
De gemeente moet een gratis OV pas invoeren voor mensen met een laag inkomen.
Nieuw Sociaal: eens
Dit maakt hen mobieler, socialer en meer zelfredzaam. Waardoor dit zich op termijn terugbetaald in minder (financiële) ondersteuning. Mogelijk moet er wel een maximum ingesteld worden.

Handhavers
In Súdwest-Fryslân moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld.
Nieuw Sociaal: oneens
Extra handhavers inzetten waar nodig. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Sociale huurwoningen
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
Nieuw Sociaal; oneens
Dit moet naar behoefte. Op dit moment is bijvoorbeeld de vraag naar betaalbare koopwoningen veel groter. Daarom zien we graag dat woningstichting huurwoningen verkopen en de opbrengsten daarvan weer herinvesteren in huurwoningen.

Regenton
Inwoners van Súdwest-Fryslân moeten gratis een regenton of compostbak bij de gemeente kunnen aanvragen.
Nieuw Sociaal: eens
Voor mensen met een kleine beurs is dit een prima plan. Bewustwording is daarbij een belangrijke ontwikkeling als het gaat om klimaat. Als de gemeente een zetje kan geven in onze manier van doen dan kan dat zeker motiveren

Vuurwerk
De gemeente Súdwest-Fryslân moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar toestaan.
Nieuw Sociaal: eens
Vuurwerk afsteken of verbieden zal afhankelijk zijn van de landelijke besluiten. Kijk binnen de gemeente naar centrale plekken om vuurwerk af te steken (siervuurwerk) en verbodsgebieden. Carbid is cultuur en behoort ons inziens niet onder vuurwerk.

Armoedebestrijding
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
Nieuw Sociaal: eens
Door hierop in te zetten kunnen meer problemen worden voorkomen. Wel moet er gekeken worden of het geld goed besteed wordt.

Referendum
De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.
Nieuw Sociaal: oneens
We kiezen met elkaar 1 x per 4 jaar de raadsleden. We moeten er voor zorgen dat belanghebbenden moeten altijd goed mee worden genomen in besluitvormingen

Festivallocaties
De gemeente moet locaties inrichten waar festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden.
Nieuw Sociaal: eens
We zullen moeten kijken naar de mogelijkheden om binnen onze gemeente aan deze behoefte te voldoen. We zijn van mening dat we interessant moeten zijn voor jong en oud en ook kijken naar de toeristische aantrekkingskracht. Festivals horen daarbij

Nieuwe vakantiehuisjes
De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantiehuisjes beperken
Nieuw Sociaal: eens
We willen de schaarse bouwcapaciteit gebruiken voor permanente eigen bewoning.

Bijverdienen naast uitkering
Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor motiveren we hen om weer sociaal actief te worden met als doel uiteindelijk betaald werk waar mogelijk. Werken moet daarbij lonend zijn.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente moet zich zoveel mogelijk terugtrekken uit gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.
Nieuw Sociaal: eens
We willen dat de gemeenteraad over haar eigen begroting kan beslissen en dus directe invloed kan uitoefenen bij een gemeenschappelijke regeling is dit minder het geval.

Bezuinigen op cultuur
De gemeente mag bezuinigen op cultuur als er meer geld nodig is voor andere uitgaven
Nieuw Sociaal: in het midden
Als er bezuinigd moet worden dan moeten alle domeinen worden bekeken, waarbij het grote belang van de cultuur meegenomen moet worden in de afweging.

Bijstand statushouders
De gemeente moet de bijstand verlagen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die weigeren om Nederlands te leren.
Nieuw Sociaal: oneens
Als je mee wilt doen in de samenleving dan moet men zich verstaanbaar maken dat kan ook in een andere taal, bijvoorbeeld Engels.

Mantelzorgcompliment
De gemeente moet jaarlijkse waarderingsbijdrage voor mantelzorgers verhogen van 75 naar 100 euro.
Nieuw Sociaal: eens
Mantelzorgers doen ontzettend goed werk en ontlasten de wijkteams.

Landbouwgrond
De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Súdwest-Fryslân wordt omgezet in natuurgebied.
Nieuw Sociaal: eens
De landbouwgrond is nodig voor onze voedselvoorziening. Onze voorkeur gaat daarbij uit om het voedsel dichtbij te verbouwen.

Basisbanen
De gemeente moet basisbanen invoeren om langdurig werklozen nuttig werk voor de samenleving te laten doen.
Nieuw Sociaal: Oneens
We moeten meer gaan inzetten om de werkzoekende direct in contact te brengen met huidige werkgevers die mensen zoeken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt geeft voldoende mogelijkheden daarin.

Energieneutraal
De gemeente moet met de woningcorporaties afspreken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
Nieuw Sociaal: oneens
Iedereen moet meedoen om energiezuiniger te leven. Dit geldt ook zeker voor woningcorporaties.

Energieneutrale gemeente
Súdwest-Fryslân moet energieneutraal zijn en dus niet meer energie opwekken dan er in de gemeente zelf wordt verbruikt
Nieuw Sociaal: oneens
Dit zou ons remmen om meer groene energie op te wekken dan dat we gebruiken terwijl het mogelijk wel kan. We willen geen zonnepanelen en grote windmolens op landbouwgrond.

Binnenstad autoluw
De stadscentra van Sneek en Bolsward moeten autoluw worden
Nieuw Sociaal: in het midden
Voor Sneek geldt dit zeker, in Bolsward is het een doorgaande weg.

Persbericht: Nieuw Sociaal wil raads-breed-akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuw Sociaal, de nieuwe politieke partij in Súdwest Fryslân, wil dat er direct na de gemeenteraadsverkiezingen een eerste stap wordt gezet voor een Nieuw Sociaal Contract met de inwoner.

Wanneer de inwoners van Súdwest-Fryslân Nieuw Sociaal de grootste partij maken, dan zullen zij breken met de traditie dat de grootste partij eerst uitzoekt met welke andere partijen er de komende vier jaar ‘geregeerd’ gaat worden. Zij gaan het omdraaien. Eerst de belangen van de burger op hoofdlijnen centraal stellen, dan pas de politieke realiteit.

Nieuw Sociaal baseert zich op het gedachtegoed van Pieter Omtzigt in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Voor een rechtvaardige, open en betrouwbare overheid. Nieuw Sociaal wil eerst met alle partijen om tafel gaan en benoemen welke uitdagingen in hoofdlijnen de gemeente de komende vier jaar aan wil gaan pakken. In de komende raadsperiode kan de meerderheid dan beslissen wat er feitelijk moet gebeuren. En dat kunnen dan per onderwerp verschillende meerderheden zijn. Geen vaste coalitie en oppositie.

Wat merken de inwoners er van? Alle partijen mogen meepraten en meedenken. Dus ook de stem van inwoners, die op een kleinere partij hebben gestemd wordt dan gehoord.
Op de vraag aan initiatiefnemer Pieter Greidanus of deze wens dan niet is ingegeven omdat Nieuw Sociaal als nieuwe partij mogelijk niet de grootste partij wordt en op die manier toch graag wil meepraten zegt hij: “Die vraag is begrijpelijk. Maar ook als wij een behoorlijk aantal zetels halen – zeg een stuk of vijf – en normaal gesproken aan de coalitieonderhandelingen mee zouden kunnen doen, willen wij zo’n raadsakkoord. Onze slogan richting de inwoners is: “Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal”. Dan kunnen wij het niet maken om na de verkiezingen ineens niet meer naar een aantal andere politieke partijen te willen luisteren”.

————————————————————

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Greidanus op tel. 0625211828 of fractievoorzitter@nieuwsociaal.nl

Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen

Donderdag 3 maart 2022 was de laatste Raadsvergadering van de huidige gemeenteraad, voor de verkiezingen van 16 maart. NIEUW SOCIAAL heeft enkele zaken alvast duidelijk gemaakt die zij na de verkiezingen zeker willen oplossen.

Windmolens Ny Hiddum

De gemeente SWF gaat samen met het Wetterskip windmolens exploiteren bij Ny Hiddum Houw, Kop Afsluitdijk.
Hier wordt een jaarlijkse opbrengst verwacht van ongeveer € 400.000, -.  NIEUW SOCIAAL heeft door het indienen van een motie door Pieter Klaas de Vries geprobeerd een deel van de opbrengst te besteden aan het oplossen van de verkeersproblemen in Offingawier. Daarnaast heeft Johan Steenbeek aandacht gevraagd voor een onderwijsvoorziening voor meervoudig beperkte kinderen in Sneek.

Terrassenbeleid

De vraag van NIEUW SOCIAAL over het terrassenbeleid is door het college duidelijk beantwoord, de terrassen mogen tot 1 november blijven zoals deze nu zijn ingericht. Eindelijk duidelijkheid voor de horeca en zeker ook voor alle andere ondernemers.

Gymzaal Symon Havinga school

Het openblijven van de Gymzaal bij de Symon Havinga school is mede dankzij Johan Steenbeek gelukt. Er is snel onderhoud nodig om het gebouw weer optimaal voor de sport te kunnen gebruiken. NIEUW SOCIAAL heeft hier terecht aandacht voor gevraagd via een ingediende motie.

Opheffen Hus en Hiem

Een ander onderwerp waar NIEUW SOCIAAL na de verkiezingen aandacht voor vraagt is het opheffen van de adviescommissie Hus en Hiem. Het raadsvoorstel deze avond, om nieuwe leden voor deze adviescommissie te benoemen, hier hebben tegengestemd omdat deze gemeenschappelijke regeling niet functioneert en heel frustreert, kijk naar het Flexaterrein in Sneek.

Afscheid van de raad

De vergadering op 3 maart was ook vooral bijzonder voor die leden die niet meer op een kandidatenlijst staan en stoppen met het Raadswerk.
Ook voor een wethouder kan deze vergadering een afscheid betekenen wanneer haar of zijn partij niet terugkomt in het college van B&W.

Op naar de verkiezingen van 16 maart.
Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL!
Stem daarom 16 maart op NIEUW SOCIAAL.

Nieuw Sociaal
Enthousiaste reacties inwoners tijdens campagnedag

Het is zaterdag 5 maart. Met nog anderhalve week te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen heeft Nieuw Sociaal een volgende campagnedag gepland. Deze zaterdag delen we soep in Bolsward en delen we flyers in Makkum. Maar de eerste actie is een samenkomst met alle andere politieke partijen in Súdwest-Fryslân: het ondertekenen van het manifest ‘Geen Haat op Straat‘ in Sneek.

Geen Haat op Straat

Nieuw SociaalHet was zelfs landelijk nieuws.
In heel Súdwest-Fryslân zijn verkiezingsborden gestolen, gesloopt, beklad en beplakt. Dat vinden wij bij Nieuw Sociaal verwerpelijk. Niet alleen zegt dit gedrag ons iets over de verharding in de maatschappij, het zegt ons ook iets over een gebrek aan vertrouwen. Nieuw Sociaal heeft het herstel van dat vertrouwen en het vernieuwen van de bestuurscultuur als fundament onder haar bestaan. Nieuw Sociaal wil die verbinding tussen overheid, politiek en de burger herstellen.
Het diskwalificeren van de ander, het frustreren van campagnes en het monddood maken van partijen met een andere mening past daar niet bij. Mensen moeten praten met elkaar. En Nieuw Sociaal wil ook heel graag luisteren, naar iedereen.

Soep in Bolsward

Nieuw SociaalNa de start in Sneek op naar Bolsward. Daar deelde Nieuw Sociaal een gratis ‘bakkie sop’ uit op de Appelmarkt. Met het manifest in Sneek nog in het achterhoofd voelde het alsof wij in een warm bad stapten. Hier helemaal geen negativiteit, geen boze burgers of vijandigheid. In tegendeel. Het delen van soep om een uur of één in de middag was wellicht niet helemaal goed getimed, maar de reacties van de meeste mensen op de boodschap van Nieuw Sociaal was zeer positief! Tot onze vreugde blijken nog altijd heel veel inwoners van onze gemeente politiek betrokken te zijn en nieuwsgierig naar waar Nieuw Sociaal voor staat.
Dat de zon ook nog eens volop scheen was als de kers op een taart.

Pieter Omtzigt

Dat Nieuw Sociaal het gedachtegoed van Pieter Omtzigt als basis heeft spreekt heel veel mensen aan. De vertaling van de aanbevelingen in het boek van Pieter Omtzigt ‘Een nieuw sociaal contract’ naar het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal wordt door veel mensen goed begrepen en zeer gewaardeerd.

Flyeren in Makkum

Ook in Makkum scheen de zon. Veel mensen beginnen weer voorzichtig aan de tuin, waardoor een praatje snel gemaakt is. Het was hartverwarmend om te zien dat heel veel ouders, vaak met kinderen, een soort garageverkoop in de voortuin hadden georganiseerd om de slachtoffers van het geweld in de Oekraïne te ondersteunen. Het geweld in de Oekraine, staat in schril contrast met de vrijheid die wij hier voelen op deze zonnige zaterdag.
Steeds meer mensen blijken van Nieuw Sociaal gehoord te hebben. Aan de andere kant werd het ons ook weer duidelijk hoe enorm groot Súdwest-Fryslân in oppervlakte is. Het is niet alleen ene enorme uitdaging om in alle kernen de boodschap van Nieuw Sociaal over het voetlicht te brengen, Nieuw Sociaal heeft als missie om ook na de verkiezingen met alle inwoners van Súdwest-Fryslân in gesprek te blijven. En die uitdaging gaan we graag aan!

Lijst Nieuw Sociaal nummer 1: Pieter Greidanus
Pieter Greidanus genomineerd als ‘Beste Raadslid van Nederland’!

Tot zijn eigen verrassing is Pieter Greidanus, oprichter van Nieuw Sociaal, genomineerd als ‘Beste Raadslid van Nederland’.
Bij Nieuw Sociaal zijn wij daar trots op. Ook wij steunen deze nominatie uiteraard van harte.
Pieter Greidanus kennen wij als een enorm harde werker die al jaren bewijst dat hij bereid is te luisteren naar de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân en die op zeer kundige wijze de belangen van de burger in de gemeenteraad behartigd.
Wil jij ook een stem uitbrengen op het Beste Raadslid van Nederland? Dat kan wanneer je deze link volgt.

Met Nieuw Sociaal op campagne

Het is zaterdagmorgen 10 uur. Het belooft werkelijk een prachtige dag te worden. Vandaag gaan we op campagne. Mensen spreken en flyers uitdelen. We starten in het centrum van Koudum, gaan door naar Stavoren, tussenstop in Hindeloopen en finishen in Workum.

Op campagne in Staveren

Vooraf moet ik bekennen dat op straat in een Nieuw-Sociaal-jasje lopen, flyers uitdelen of bij mensen door de brievenbus duwen niet heel erg ‘mijn ding’ is. Dat geldt overigens voor meer mensen heb ik gemerkt.

Maar wat viel dat mee zeg! Het is werkelijk hartverwarmend hoe positief de meeste mensen reageren op ons groepje dat het programma van Nieuw Sociaal over het voetlicht komt brengen. Er kwamen er zelfs spontaan naar ons toe. “Goed, waar jullie mee bezig zijn. Ik ga op jullie stemmen, hoor!”

Wanneer er een gesprek ontstaat met de mensen, die ons nog niet kennen en wij de doelstellingen van Nieuw Sociaal kunnen verduidelijken reageren heel veel mensen positief. Zeker als we zeggen dat we geïnspireerd zijn door het boek van Pieter Omtzigt, “Een nieuw sociaal contract”.

“Wat gaan jullie veranderen?”, luidt vaak de vraag. Als wij het omdraaien en zeggen: “wat wil jij dat er verandert?”, maakt dat in de meeste gevallen de weg vrij voor een goed gesprek. Want dát is wat wij willen. Als wij straks in de gemeenteraad zitten willen we dat gesprek. Op de stoep, in de voortuin of in de deuropening. Maakt niet uit waar.

Niet alleen de zon geeft ons vandaag energie en warmte, het contact met de inwoners voelt als een warm bad.

Het voelt goed, dat campagne voeren voor Nieuw Sociaal!

Niets doen is geen optie!

Mijn vertrouwen in ‘de politiek’ was jaren tanende. Knarsetandend keek ik toe hoe de politieke partijen zich bijna geforceerd tegen elkaar afzetten. Meer en meer scoren met ‘statements’, vaak in de vorm van bijtende oneliners. Steeds minder kijken naar jezelf, en waar je kunt aansluiten bij die ander. Steeds meer afzetten en opzetten tegen elkaar. Uitsluiten van elkaar, liefst bij voorbaat.

Arno WipEn dan tegen de burger een vingertje opsteken. “We moeten het samen doen, respect voor een ander!” Ik keek lang geen actualiteiten meer, ben zelfs de laatste keer niet eens meer wezen stemmen.

Maar, één van de uitgangspunten in mijn privé en in mijn werk is dat je niet in staat bent een ander te veranderen. Je kunt alleen zelf veranderen, en een ander aanmoedigen ook te veranderen. Dat doe je door een voorbeeld te geven, de winst van die verandering te delen en een ander te helpen die verandering ook eigen te maken.
Niets doen brengt geen verandering.
De conclusie moet dus zijn dat niets doen geen optie is.

Nieuw Sociaal

Het was een artikel in het Bolswards Nieuwsblad begin december 2021 die mijn betrokkenheid bij de politiek opnieuw deed ontbranden. Pieter Greidanus begon ‘Nieuw Sociaal’, nadat hij uit onvrede de fractie van het CDA had verlaten. Nieuw Sociaal, met een directe link naar de aanbevelingen die Pieter Omtzigt doet in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’.
Een nieuwe partij, met goede, praktische ideeën zoals een gemeentelijke ombudsman; daar wilde ik wel mijn steentje aan bijdragen!

Tegelijk kwam ook het besef dat een nieuwe partij een enorme investering vraagt van de mensen die er bij betrokken zijn. Alles moet van de grond worden opgebouwd, en tegelijkertijd staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Inmiddels is Nieuw Sociaal campagne aan het voeren en wordt er daarnaast hard gewerkt aan een stevig fundament.
Nieuw Sociaal is geen eendagsvlieg, Nieuw Sociaal bouwt aan een solide programma, ook voor de langere termijn.
En het mooiste is: Nieuw Sociaal bestaat uit een steeds groter groeiende club enthousiaste en gedreven inwoners van onze gemeente die de uitgangspunten van Nieuw Sociaal van harte omarmen en helpen uitdragen.

Mijn beroep op de inwoners van Súdwest-Fryslân:

Nieuw Sociaal is de enige partij in Súdwest-Fryslân die het herstel van het contact tussen overheid en bestuur niet als trendy verkiezingsbelofte heeft, maar als basis van haar bestaan. Om dit herstel te realiseren is steun nodig. Steun in de vorm van jouw stem op 16 maart.

Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal. Stem daarom 16 maart lijst 9!

Nieuw Sociaal?

Nummer 19 Rob Goedhart‘Oh, Nieuw Sociaal, dat is die afsplitsing van het CDA’ hoor ik mensen zeggen. Gevolgd door ‘ben jij dan ook oud-CDA-er’. Nee. Zeker niet. En dan leg ik het uit.

Wanneer oud-CDA-raadsleden een nieuwe politieke beweging starten is het stempel ‘afsplitsing van het CDA’ snel gezet. Zeker als men zegt zich te baseren op het boek van Pieter Omtzigt. Ook al ex-CDA. Maar ik kom politiek van de kant van D66 / PvdA. En heb vorig jaar voor de TK-verkiezingen op Renske Leijten (SP) gestemd. En waarom dan bij deze nieuwe club?

Na 32 jaar Breda (185.000 inwoners) woon ik sinds 10 jaar heerlijk in Koudum (2.700 dorpsgenoten). Een hele ervaring van rust, ruimte en heel anders dan in een grote stad. Ver weg van de ‘grote’ plaatsen Bolsward en Sneek. Dus ook ver weg van ‘de gemeente’. Even op de fiets naar het gemeentehuis en terug binnen drie kwartier is er niet bij. Maar er staat genoeg moois tegenover.

Toch kreeg ik ook door dat wonen in de – qua oppervlakte – grootste gemeente van Nederland (900 km2 tegenover Breda 130 km2) met maar 90.000 inwoners ook zijn invloed had op hoe de gemeente met zijn burgers om gaat. Je hebt hier wat minder last van ‘stadse fratsen’ en als die er zijn dan concentreren die zich in Sneek en Bolsward (34.000 respectievelijk 10.000 inwoners).

Toen ik hier kwam was Gemeente Súdwest Fryslan net gevormd uit een serie andere. En blijkbaar – en dat merk ik af en toe nog wel – ontstond er toen een heel andere cultuur. Van het ‘effen een bakkie doen’ op het mooie gemeentehuis aan de Dammenseweg in Koudum ontstond er een 30 km afstand naar ‘Sneek’. Oké, met loketten in Workum (toen nog wel) en Bolsward. Maar naar het gevoel werd de afstand steeds groter.

Omgekeerd ging de gemeente ook steeds meer afstand nemen.

Efficiency

Een milieustraat in Koudum? Was wel lastig en inefficiënt, hoor. Dus opheffen die boel. Gelukkig tegen gehouden want zou iedereen uit de zuid-westhoek naar Bolsward gaan rijden om grof vuil af te voeren? Je kunt al raden wat er dan gaat gebeuren.

Oud papier ophalen faciliteren door de gemeente? Ook lastig en inefficiënt. Dus opheffen. En dan niet snappen dat zoiets diep ingrijpt in het verenigingsleven en sociale gebeuren in het dorp. Ik zie nog steeds met veel plezier op de laatste zaterdagen van de maand tractoren met karren rijden met daarop senioren en junioren die het papier ophalen. Terwijl ‘de gemeente’ bij de Poiesz een concurrerende papierbak (letterlijk) de grond heeft ingestampt.

De kringloopwinkel bleek volgens een beleidsnotitie van ‘de gemeente’ een ‘bedrijf’ en mocht plotseling niet zomaar hun overtollig spul naar de stort brengen (op 300 m afstand). Een bedrijf? Nee een groep vrijwilligers die onder het genot van een kop koffie de spullen – die anders door de bewoners rechtstreeks naar de vuilstort zouden worden gebracht – nog een tweede kans geven. En met het opgehaalde geld goede doelen steunt. Volgens wethouder Faber (Groen Links; die ik daarop aansprak) moest het echter van de AFM. (Autoriteit Financiële Markten) Ik kom uit de financiële wereld, maar dat de AFM zou voorschijven dat een kringloopwinkel als een bedrijf moet worden gezien, dat ging er bij mij niet in. (En klopte ook niet bij navraag.)

En als klap op de vuurpijl laatst op woensdag een brief van ‘de gemeente’ dat ze de volgende maandag 40 bomen weg zouden gaan halen vanwege aanleg van een glasvezelkabeltje. Die bomen hadden er nooit mogen staan; foutje van de gemeente Nijefurd destijds, zei ‘Sneek’. Ja, maar ze zijn inmiddels wel gezichtsbepalend. Nou ja, als buurt ook tegen kunnen houden. Pffff

Maar het blijft niet leuk om tegen jouw ‘gemeente’ te moeten knokken.

Horen, zien en …handelen

Als dan een club als NIEUW SOCIAAL zegt: “dat willen we anders gaan doen” dan trekt me dat aan. Ik besef dat het beleid in een zo grote gemeente met 89 kernen heel anders is dan in een grote stad. Heeft nadelen (minder compact) maar ook voordelen (minder ‘grote-stad-problematiek’). Wat het meest belangrijk is: wat wil men in die 89 kernen? Daar beter op inspelen wordt de uitdaging – en daarmee bedoel ik niet zoals zo vaak: ‘probleem’- nee oprechte uitdaging voor de voorliggende periode voor NIEUW SOCIAAL. Vanuit welke politieke roots dan ook.

Deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezing bekend

NIEUW SOCIAAL Lijst 9Op woensdag 16 maart 2022 wordt de verkiezing gehouden voor de leden van de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân. In een openbare zitting van het centraal stembureau werden vandaag de deelnemende partijen definitief vastgesteld.

In de zitting besloot het centraal stembureau positief over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
 • de definitieve lijstnummering.

De volgorde van de eerste acht partijen op de lijst is op basis van het aantal stemmen bij de vorige raadsverkiezing. De nummering van de drie partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing werd door loting vastgesteld door de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester mr. drs. J.A. de Vries.

De lijstnummering is als volgt:

 1. Lijst 1 CDA
 2. Lijst 2 Partij van de Arbeid (PvdA)
 3. Lijst 3 FNP
 4. Lijst 4 VVD
 5. Lijst 5 GemeenteBelangen Totaal Lokaal
 6. Lijst 6 GROENLINKS
 7. Lijst 7 ChristenUnie
 8. Lijst 8 Democraten 66 (D66)
 9. Lijst 9 NIEUW SOCIAAL
 10. Lijst 10 Forum voor Democratie
 11. Lijst 11 Volkspartij in Nederlands Belang