Uitleg Stemwijzer

Ben jij er als kiezer nog niet uit? Dan kun je gebruik maken van de stemwijzer. Daarin staan een aantal stellingen waarin partijen van elkaar verschillen. Vaak zijn dit niet de belangrijkste punten zoals de nieuwe bestuurscultuur waar wij voor staan en hoe wij op korte termijn meer woningen mogelijk maken.

Hieronder vindt u een toelichting op de stellingen van Nieuw Sociaal. Stellingen die je vaak op drie manieren (eens, oneens of midden) kunt beantwoorden terwijl de onderbouwing vaak goed is om daarin mee te nemen.

 

Grachtenroute Sneek
De gemeente moet de bruggen en stadsgrachten van Sneek zo inrichten dat boten een rondje kunnen varen om het centrum.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit heeft ook invloed op het andere verkeer. Op dit moment kunnen (elektrische) sloepjes/bootjes een rondje maken door alle bruggen. Onze voorkeur heeft het om te kijken naar het verhogen van de brugdoorgangen om Sneek niet nog meer vast te laten staan gedurende het seizoen. Daarbij zal hiervoor een miljoeneninvestering nodig zijn welke uiteindelijk door hogere belastingen bekostigd moet gaan worden.

Leefstijl
De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen om inwoners te helpen een gezonde leefstijl te volgen.
Nieuw Sociaal: oneens
Hiervoor is extra investering nodig, dit terwijl dit geen directe taak van de gemeente. Wel kan, indien nodig, hierover het gesprek aangegaan worden met zorgondersteuners. Zorgondersteuners zoals praktijkondersteuners van een huisarts waar naar doorverwezen kan worden.

Zonnepanelen op landbouwgrond
De gemeente moet plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.
Nieuw Sociaal: eens
We zien bij voorkeur zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen.

Meer flats
In Súdwest-Fryslân mogen meer woonflats komen.
Nieuw Sociaal: eens
We hebben een woningnood welke voortvarend aangepakt moet worden. Naast de creatieve plannen die we in ons verkiezingsprogramma hebben staan kan er door hoogbouw, in kernen waar het passend is, snel en betaalbaar bijgebouwd worden zonder daar voor te hoeven uitbreiden. Er zal per kern gekeken worden wat de behoefte en wensen zijn.

Keuzevrijheid WMO zorg
Iedere inwoner van Súdwest-Fryslân die recht heeft op WMO zorg moet zelf kunnen blijven kiezen wie die zorg levert.
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor brengt het leveren van de zorg erg veel administratiewerk met zich mee en wordt de zorg onnodig duur. Wel moet het voor de zorgaanbieders mogelijk zijn om samen te werken met de onderaanbieders zodat alle partijen zorg kunnen blijven leveren.

Treinverbinding Sneek-Stavoren
De gemeente moet zich inspannen om de trein tussen Sneek-Stavoren vaker te laten rijden.
Nieuw Sociaal: oneens
De treinverbinding is zeer gewenst. Mochten er momenten zijn dat er meer gewenst is, dan moeten deze in kaart worden gebracht en nagegaan wat er haalbaar is.

Jongerenwerkers
De gemeente moet meer jongerenwerkers in dienst nemen.
Nieuw Sociaal: oneens
We moeten evalueren of we met de huidige jongerenwerkers nog steeds de goede dingen doen. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Noodopvang vluchtelingen
Súdwest-Fryslân moet tijdelijke noodopvang blijven bieden aan vluchtelingen.
Nieuw Sociaal: eens
Elke gemeente moet zijn steentje hieraan bij dragen dus ook Súdwest-Fryslân.

Intensieve veeteelt
De gemeente moet de vestiging van nieuwe veehouderijen toestaan.
Nieuw Sociaal; oneens
Met de bestaande veehouderijen hebben we voldoende.

Gemeentelijke woningcorporatie
De gemeente moet zelf huizen bouwen voor mensen met lage inkomens.
Nieuw Sociaal: oneens
Dit is geen taak van de gemeente. Wel willen we meer mogelijkheden bieden aan stichtingen of kerken om hier ruimte voor te bieden. Zij hebben vaak de ruimte en financiële mogelijkheden daarvoor.

Groenonderhoud
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het maaien en snoeien van openbaar groen.
Nieuw Sociaal: oneens
De gemeente moet insteken op veiligheid en maaien daar waar het echt nodig is. Meer onderhoud betekent daarbij ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Gratis OV-pas
De gemeente moet een gratis OV pas invoeren voor mensen met een laag inkomen.
Nieuw Sociaal: eens
Dit maakt hen mobieler, socialer en meer zelfredzaam. Waardoor dit zich op termijn terugbetaald in minder (financiële) ondersteuning. Mogelijk moet er wel een maximum ingesteld worden.

Handhavers
In Súdwest-Fryslân moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld.
Nieuw Sociaal: oneens
Extra handhavers inzetten waar nodig. Het aantrekken van nieuw personeel betekent ook een extra investering welke uiteindelijk bekostigd moet worden uit hogere belastingen.

Sociale huurwoningen
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
Nieuw Sociaal; oneens
Dit moet naar behoefte. Op dit moment is bijvoorbeeld de vraag naar betaalbare koopwoningen veel groter. Daarom zien we graag dat woningstichting huurwoningen verkopen en de opbrengsten daarvan weer herinvesteren in huurwoningen.

Regenton
Inwoners van Súdwest-Fryslân moeten gratis een regenton of compostbak bij de gemeente kunnen aanvragen.
Nieuw Sociaal: eens
Voor mensen met een kleine beurs is dit een prima plan. Bewustwording is daarbij een belangrijke ontwikkeling als het gaat om klimaat. Als de gemeente een zetje kan geven in onze manier van doen dan kan dat zeker motiveren

Vuurwerk
De gemeente Súdwest-Fryslân moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar toestaan.
Nieuw Sociaal: eens
Vuurwerk afsteken of verbieden zal afhankelijk zijn van de landelijke besluiten. Kijk binnen de gemeente naar centrale plekken om vuurwerk af te steken (siervuurwerk) en verbodsgebieden. Carbid is cultuur en behoort ons inziens niet onder vuurwerk.

Armoedebestrijding
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
Nieuw Sociaal: eens
Door hierop in te zetten kunnen meer problemen worden voorkomen. Wel moet er gekeken worden of het geld goed besteed wordt.

Referendum
De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.
Nieuw Sociaal: oneens
We kiezen met elkaar 1 x per 4 jaar de raadsleden. We moeten er voor zorgen dat belanghebbenden moeten altijd goed mee worden genomen in besluitvormingen

Festivallocaties
De gemeente moet locaties inrichten waar festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden.
Nieuw Sociaal: eens
We zullen moeten kijken naar de mogelijkheden om binnen onze gemeente aan deze behoefte te voldoen. We zijn van mening dat we interessant moeten zijn voor jong en oud en ook kijken naar de toeristische aantrekkingskracht. Festivals horen daarbij

Nieuwe vakantiehuisjes
De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantiehuisjes beperken
Nieuw Sociaal: eens
We willen de schaarse bouwcapaciteit gebruiken voor permanente eigen bewoning.

Bijverdienen naast uitkering
Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen
Nieuw Sociaal: oneens
Hierdoor motiveren we hen om weer sociaal actief te worden met als doel uiteindelijk betaald werk waar mogelijk. Werken moet daarbij lonend zijn.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente moet zich zoveel mogelijk terugtrekken uit gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.
Nieuw Sociaal: eens
We willen dat de gemeenteraad over haar eigen begroting kan beslissen en dus directe invloed kan uitoefenen bij een gemeenschappelijke regeling is dit minder het geval.

Bezuinigen op cultuur
De gemeente mag bezuinigen op cultuur als er meer geld nodig is voor andere uitgaven
Nieuw Sociaal: in het midden
Als er bezuinigd moet worden dan moeten alle domeinen worden bekeken, waarbij het grote belang van de cultuur meegenomen moet worden in de afweging.

Bijstand statushouders
De gemeente moet de bijstand verlagen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die weigeren om Nederlands te leren.
Nieuw Sociaal: oneens
Als je mee wilt doen in de samenleving dan moet men zich verstaanbaar maken dat kan ook in een andere taal, bijvoorbeeld Engels.

Mantelzorgcompliment
De gemeente moet jaarlijkse waarderingsbijdrage voor mantelzorgers verhogen van 75 naar 100 euro.
Nieuw Sociaal: eens
Mantelzorgers doen ontzettend goed werk en ontlasten de wijkteams.

Landbouwgrond
De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Súdwest-Fryslân wordt omgezet in natuurgebied.
Nieuw Sociaal: eens
De landbouwgrond is nodig voor onze voedselvoorziening. Onze voorkeur gaat daarbij uit om het voedsel dichtbij te verbouwen.

Basisbanen
De gemeente moet basisbanen invoeren om langdurig werklozen nuttig werk voor de samenleving te laten doen.
Nieuw Sociaal: Oneens
We moeten meer gaan inzetten om de werkzoekende direct in contact te brengen met huidige werkgevers die mensen zoeken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt geeft voldoende mogelijkheden daarin.

Energieneutraal
De gemeente moet met de woningcorporaties afspreken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
Nieuw Sociaal: oneens
Iedereen moet meedoen om energiezuiniger te leven. Dit geldt ook zeker voor woningcorporaties.

Energieneutrale gemeente
Súdwest-Fryslân moet energieneutraal zijn en dus niet meer energie opwekken dan er in de gemeente zelf wordt verbruikt
Nieuw Sociaal: oneens
Dit zou ons remmen om meer groene energie op te wekken dan dat we gebruiken terwijl het mogelijk wel kan. We willen geen zonnepanelen en grote windmolens op landbouwgrond.

Binnenstad autoluw
De stadscentra van Sneek en Bolsward moeten autoluw worden
Nieuw Sociaal: in het midden
Voor Sneek geldt dit zeker, in Bolsward is het een doorgaande weg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *